Luyện Thi IELTS Speaking Online
Như Thật Với Giáo Viên Nước Ngoài

 

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.TRẢI NGHIỆM Ngay Hôm Nay
 
 

Bài 8 - Listening - Table/Sentence Completion

Đây là một trong những dạng bài khá phổ biến. Hãy cùng học và thực hành cùng chúng mình nhé

Video hướng dẫn

 

KỸ NĂNG LISTENING

1) Identifying distractors:

Distractors are the incorrect answers to a question. Identifying distractors helps you to choose the correct answer and shows you have understood the listening text.

1.1     Listen to extracts from each section of the listening paper. Answer the questions in the table below and write ONE WORD AND/OR A NUMBER.

 

Questions

Distractors

1

What date will they leave?

___________

 

2

What day will the tour visit a farm?

___________

 

1.2    Listen to the extracts again. Write down each possible answer and cross out the incorrect ones. Write the distractors in the table.

 

2) Recognizing paraphrase:

the speakers you will hear in the listening paper often use different words to those in the questions. For example, you may hear a synonym (a word with a similar meaning) 

2.1  Match words or phrases want to eat with their synonyms a-h

1. A price

2. A location

3. Funding

4. Dangerous

5. A solution

6. To transport

7. Disadvantage

8. An effect

A. Money

B. To carry

C. A drawback

D. A fee

E. A place

F. Risky

G. An impact

H. An answer

2.2  Listen to more extracts from each listening section. Complete the first column by choosing the correct answer.

 

 

Synonyms/ Paraphrase

Reasons the other options are incorrect

1

What do they decide to organize first?

A. A place to stay

B. Their airfares

C. Car hire

   

2

What change will they make in the garden?

A. Improve the shade

B. Remove plants

C. Add a water feature

 

 

2.3  Listen again and complete the table above. First, write the synonyms of paraphrases you hear for the underlined words and phrases. Then explain why the other possible answers are incorrect.

TABLE COMPLETION

Các bước tiến hành:

  1. Đọc đề: xác định loại từ của chỗ trống & xác định keywords
  2. Xem giới hạn số từ "NO MORE THAN --- WORDS'
  3. Bài nghe sẽ nói lần lượt từng row, hết row này đến row khác
  4. Track theo bài đọc và nghe chọn từ điền vào

Thực hành

SENTENCE COMPLETION

Các bước tiến hành:

  1. Đọc đề: xác định loại từ của chỗ trống & xác định keywords
  2. Xem giới hạn số từ "NO MORE THAN --- WORDS'
  3. Bài nghe sẽ nói lần lượt từng sentence
  4. Track theo bài đọc và nghe chọn từ điền vào

Thực hành

Homework

Làm tất cả bài tập thuộc dạng câu hỏi Table & Sentence completion

https://bereadyielts.com/ielts-listening/ielts-listening-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

Nghe Bản Tin Bằng Tiếng Anh

Sponsor Links

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyi/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account