Sửa bài IELTS Writing Task 1

Dựa trên tiêu chí chấm điểm các band của hội đồng thi IELTS

Bạn sẽ làm bài IELTS Writing theo đề có sẵn trên trang web Be Ready IELTS hoặc đề mà bạn tìm thấy ở bất kỳ quyển tài liệu nào mà bạn đang luyện. Bạn hãy chụp hình đề lại, dán vào file word, kèm theo đó là bài writing do bạn viết. Gửi file word này qua và các giáo viên Be Ready sẽ sửa bài cho bạn cũng trên file word trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được bài bạn gửi qua email.

Đây là mẫu một số bài mà giáo viên Be Ready đã sửa cho các học viên:

Bài số 1

Mẫu sửa bài IELTS Writing - Be Ready IELTS

Bài số 2

Mẫu sửa bài IELTS Writing - Be Ready IELTS

Mẫu sửa bài IELTS Writing - Be Ready IELTS

Log in

create an account