Học Speaking Part 1 & Part 3 theo chủ đề

Topic: Toys

Sau đây là các câu hỏi & câu trả lời của part 1 - 3 liên quan đến chủ đề Toys.

Xem tiếp

Topic: Money

Bạn đã biết những từ vựng/ cụm từ/ thành ngữ liên quan đến chủ đề Money chưa? Nếu đã biết rồi hãy vận dụng trả lời các câu hỏi part 1 & part 3 nào.

Xem tiếp

Log in

create an account