Luyện Speaking Part 2 & Part 3

 • Person

  Các câu hỏi liên quan đến tả người. VD: a favourite writer, a politician, a family member, a best friend, etc.

 • Places & Buildings

  Các câu hỏi liên quan đến tả nơi chốn và các toà kiến trúc. VD: a popular tourist destination, a market, a museum.

 • Objects

  Các câu hỏi liên quan đến tả đồ vật. VD: a gift that you received, an antique that your family keeps, a modern device that is useful to you, etc.

 • Past events

  Các câu hỏi liên quan đến tả sự kiện trong quá khứ. VD: a happy family event, the time when you made mistake, the time when someone apologized you, etc.

 • Others

  Bao gồm các bài speaking part 2 với các chủ đề không nằm trong nhóm các chủ đề liệt kê trên.

Log in

create an account