Describe others

Describe others

Bao gồm các bài speaking part 2 với các chủ đề không nằm trong nhóm các chủ đề liệt kê trên.

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account