Others

Others

Bao gồm các bài speaking part 2 với các chủ đề không nằm trong nhóm các chủ đề liệt kê trên.

Describe a good law in your country

PART 2 

Describe a good law in your country

You should say:

  - What the law is about

  - How you first learned about this law

  - Who should follow this law

  - How this law helps your country

And explain how you feel about this law

Xem tiếp

Log in

create an account