Bài mẫu Band 9 Writing task 2

 • Cause - Effect - Solution essay
  Là các dạng bài yêu cầu nêu ra các nguyên nhân (cause), tác động (effect) hoặc giải pháp (solution) của một vấn đề xã hội bất kỳ.
 • Discussion essay
  Là dạng bài yêu cầu discuss both views and give your own opinion. Người viết phải trình bày cả hai khía cạnh của một vấn đề và nêu quan điểm cá nhân.
 • Advantage and disadvantage essay

   

  Là dạng đề yêu cầu nêu ra các advantages hoặc disadvantages của một giải pháp hoặc xu hướng bất kỳ trong cuộc sống.

  Biến thể phổ biến khác là 'Do the advantages outweigh the disadvantages'.

 • Opinion essay
  Là dạng bài yêu cầu nêu ra ý kiến cá nhân agree or disagree với một quan điểm được nêu ra liên quan đến vấn trong xã hội.

   

Log in

create an account