Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Bar chart without years/ Stacked bar chart (Biểu đồ cột không có năm/ Biểu đồ cột chồng)

Spending on consumer goods

The bar chart below gives information about the spending on consumer goods of four different countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Làm bài

Medal won in Olympic games

The chart below shows the total number of Olympic medals won by twelve different countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Làm bài

Log in

create an account