Luyện tập viết IELTS Writing task 2

Làm bài IELTS Writing Task 2 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

IELTS Writing Task 2 - Be Ready IELTS - Chấm bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Throw-away society

Đề thi IELTS chính thức ngày 5/5/2018

Đề thi IELTS chính thức ngày 23/03/2019 

These days people in some countries are living in a “throw-away” society which mean people use things in a short time then throw them away.

What are the causes and problems of throw-away society?

Write at least 250 words

 

Nộp bài writing task 2

Log in

create an account