Lesson 1: Phân biệt loại câu hỏi & phân tích đề bài

Trong Writing Task 2, bạn được yêu cầu viết 1 bài luận ít nhất 250 từ. Các câu hỏi đề bài task 2 được phân loại thành 4 nhóm sau đây:

1. Cause, effect, solution essay

    1.1 Cause & Solution

    1.2 Problem & Solution

    1.3 Solution only

2. Advantage/ Disadvantage essay

    2.1 Advantages and disadvantages

    2.2 Do the advantages outweigh the disadvantages?

3. Discussion essay

    3.1 Discuss both views

    3.2 Discuss both views & give your opinion

4. Opinion essay

    4.1 To what extent do you agree or disagree

    4.2 General opinion

 

Khi đọc đề bạn cần đọc thật kỹ để:

1) phân loại câu hỏi vào đúng nhóm (để bạn chọn đúng phương pháp và template của bài luận);

2) đọc hiểu topic và ý của câu hỏi;

3) xác định đúng các yêu cầu của đề bài (để trả lời đủ các ý mà đề bài hỏi).

Thực hành phân tích đề bài:

#01: These days people in some country are living in a “throw-away” society which mean people use things in a short time then throw them away. Causes and problems.

 • Loại câu hỏi: Cause & Problem
 • Topic và ý câu hỏi: thói quen sống hay 'vứt đồ', xài một thời gian ngắn rồi vứt đi
 • Yêu cầu của câu hỏi: Nêu ra ít nhất 2 causes và ít nhất 2 problems

#02: People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns?

 • Loại câu hỏi: Cause & Problem
 • Topic và ý câu hỏi: các vấn đề của đời sống đô thị và giải pháp
 • Yêu cầu của câu hỏi: Nêu ra ít nhất 2 problems và trả lời câu hỏi 'Chính phủ nên hay không nên khuyến khích người dân di chuyển đến sống ở các khu vực vùng quê'. (Ở bài này bạn không cần phải nêu ra nhiều solution gì cả mà chỉ cần tập trung trả lời nên hay không nên + giải thích cho điều này. Bản thân câu này chính là 1 giải pháp được câu hỏi đề xuất ra sẵn. Nếu bạn không trả lời mà đi viết thêm các solution khác do bạn nghĩ ra thì sẽ bị đánh giá là chưa đáp ứng đủ yêu cầu đề đấy)

#03: Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football. While other people think that taking part in individual sports is better, like tennis or swimming. Discuss both views and give your own opinion.

 • Loại câu hỏi: Discussion essay
 • Topic và ý câu hỏi: lợi ích của team sports và individual sports
 • Yêu cầu của câu hỏi: Viết về cả 2 quan điểm ủng hộ team sports và ủng hộ individual sports và nêu ra quan điểm cá nhân.

#04: Some people think that good health is very important to every person, so medical service should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private healthcare outweigh the disadvantages.

 • Loại câu hỏi: Advantage-Disadvantage essay
 • Topic và ý câu hỏi: việc các công ty tư nhân tham gia vận hành lĩnh vực dịch vụ y tế
 • Yêu cầu của câu hỏi: Nêu ra 1 vài advantages và 1 vài disadvantages mà phải làm rõ được là cái nào quan trọng hơn cái nào

#05: It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?

 • Loại câu hỏi: Opinion essay
 • Topic và ý câu hỏi: ngân sách quốc gia nên được chi vào việc phòng bệnh hơn là vào việc chữa bệnh
 • Yêu cầu của câu hỏi: Nêu rõ ý kiến cá nhân là đồng ý/ không đồng ý và giải thích rõ vì sao.

#06: Organized tour to remote communities and other countries is increasingly popular. Is it a positive or negative development for the local people and the environment?

 • Loại câu hỏi: Opinion essay
 • Topic và ý câu hỏi: phát triển du lịch đến các vùng hoặc quốc gia hẻo lánh
 • Yêu cầu của câu hỏi: Nêu rõ sự phát triển này là positive hay negative đối với local people và local environment

#07: In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters and writers. What can arts tell us about life that science and technology cannot?

 • Loại câu hỏi: Opinion essay
 • Topic và ý câu hỏi: giá trị mà nghệ thuật mang lại cho con người so với các tiến bộ về khoa học và công nghệ
 • Yêu cầu của câu hỏi: Nêu rõ những điều. nghệ thuật cống hiến cho cuộc sống mà khoa học & công nghệ không làm được

Bạn hãy tự luyện tập phân tích các đề còn lại nào.

>>> Các đề Writing IELTS Task 2 mới nhất (update đến tháng 10/2018).

 

    

Log in

create an account