Chủ đề People là chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS vì thế các bạn cần bỏ túi cho mình những từ vựng, cụm từ hay để có thể dùng cho phần thi Speaking và Writing của các bạn nhé. Nào hãy cùng tham khảo những từ vựng ấn tượng theo band 8-9 này ngay thôi.

Tham khảo thêm:

  • Từ vựng cần thiết cho Writing Task 1
  • Tổng hợp tài liệu từ vựng biên soạn bởi IELTS Fighter
  • Check Your Vocabulary for IELTS - Sách hay cho từ vựng

TỔNG HỢP 17 TỪ VỰNG HAY CHỦ ĐỀ PEOPLE

1. Fair-minded: Đối xử công bằng với mọi người

E.g: She is one of the most fair-minded people I know.

2. Thoroughness: Sự tỉ mỉ, chu đáo

E.g: We are making a thorough investigation.
This very thorough survey goes back to 1784.
How thorough is the assessment?

3. Versatile/ Talented: Tài năng

E.g: He had been one of the game's most versatile athletes.
Howard is a talented pianist.
She has a huge army of young fans, and is extremely talented.

4. Exceptional: Xuất chúng

E.g:  His translation is exceptional in its poetic quality.
He's an exceptionally talented dancer.

5. Utterly brainy: Cực kỳ thông minh

E.g: Sarah was beautiful utterly brainy.

6.  Life and soul of the class: Linh hồn của lớp học

E.g: Behold him once more the life and soul of the party.

7. Soulmate: Bạn thân, bạn tri kỷ

E.g: Later that year she met Adam and she knew instantly that they were soulmates.

8. Thirst for knowledge ( /θɜːst/ /fɔːr/ /ˈnɒl.ɪdʒ/): Sự khát khao về kiến thức

E.g: He spent much of the day in the city’s library, where his thirst for knowledge first developed.

9. Biggest beneficiary (/ˌben.əˈfɪʃ.ər.i/): Người hưởng lợi lớn nhất

E.g: It is vital to the French interests, in particular direct payments, because this country is the biggest beneficiary of direct payments. 

10. To set a good example ( /tuː/ /set/ /ə/ /ɡʊd/ /ɪɡˈzɑːm.pəl/): Là tấm gương tốt

E.g: He was a man who set a good example of extraordinary diligence.

11. To develop a sense of responsibility (/dɪˈvel.əp/ /ə/ /sens/ /əv/ /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/): Có tinh thần trách nhiệm

E.g: Four crucial ways to develop sense of responsibility in children. 

12. Straight-A student (/ˌstreɪtˈeɪ/ /ˈstjuː.dənt/) : Sinh viên toàn đạt điểm A

E.g: Susan is a Straight "A" Student at Harvard

13. To give Sb a tutorial (/tʃuːˈtɔː.ri.əl/): Giảng bài cho ai

E.g: My elder sister often gave me a tutorial whenever I had difficulties solving Chemical questions

14. To leave a major influence on Sb (/liːv/ /ə/ /ˈmeɪ.dʒər/ /ˈɪn.flu.əns/) : Có sự ảnh hưởng lớn đến ai

E.g: Mrs. Ngoc, my former Literature teacher has left a major influence on me in terms of her dedication towards teaching

15. To turn to for advice ( /ðiː/ /hæŋ/ /əv/ /ðiː/ /ˈles.ən/) : Xin ý kiến từ ai

E.g: My mom is always the person that I turn to for advice whenever I have a problem in my life

16. To get the hang of the lesson: Hiểu bài nhanh

E.g: My best friend, Huong, could get the hang of the Math lesson in a very short time

 17. To bend over backwards (/ˈbæk.wədz/): Cố gắng hết sức để giúp đỡ ai

E.g: I really admire Minh when he is disabled but he always bends over backwards to go to school on a regular basis

Trên đây là 17 từ vựng hay cho chủ đề People, các bạn tham khảo và học tập tốt nhé!