by the time là một liên từ chỉ thời gian mang nghĩa “vào thời điểm” hay “khi mà”, được sử dụng để bổ sung trạng từ chỉ thời gian và làm rõ nghĩa cho mệnh đề trong câu. Khi sử dụng by the time, người nói muốn diễn tả một hành động, tình huống đã hoặc sẽ xảy ra không muộn hơn mốc thời gian được nhắc đến.

Hành động nào xảy ra trước sẽ xuất hiện trong mệnh đề chính, hành động nào xảy ra sau sẽ xuất hiện sau cụm by the time. Trong câu, mệnh đề chứa by the time có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Nếu mệnh đề chứa liên từ này đứng ở đầu câu, chúng ta cần ngăn cách nó với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

Cấu trúc by the time

Ở thì Hiện tại đơn

by the time được dùng trong câu ở thì Hiện tại đơn để diễn tả dự đoán về mối liên hệ thời gian giữa 2 sự việc, hành động xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai.

By the time + S1 + V1 (present simple), S2 + V2 (future simple/ future perfect)

Ví dụ:

- By the time you read this letter, I will have moved to Paris. (Vào thời điểm bạn đọc được bức thư này, tôi đã chuyển đến Paris rồi.)

- Mary will be able to buy her own car by the time she is 30. (Mary sẽ có đủ khả năng tự mua xe hơi khi cô ấy 30 tuổi.)

Ở thì Quá khứ đơn

by the time được dùng trong câu ở thì Quá khứ đơn để nhấn mạnh một hành động, sự việc đã hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong quá khứ.

By the time + S1 + V1 (past simple), S2 + V2 (past perfect)

Ví dụ:

- By the time I got home, my parents had finished dinner. (Lúc tôi về đến nhà, bố mẹ tôi đã ăn tối xong.)

- My sister had washed all the dishes by the time we came back. (Em gái tôi đã rửa hết bát vào lúc chúng tôi quay lại.)

 Phân biệt by the time - until - when

 

until

by the time

when

Meaning

cho đến khi, khi (từ thời điểm X đến Y)

khi, vào thời điểm… (trước và đến thời điểm X)

khi, vào thời điểm… (ở thời điểm X)

Usage

được theo sau bởi một mệnh đề

- diễn tả một hành động, sự việc chỉ diễn ra khi có một hành động, sự việc khác diễn ra tại cùng thời điểm đó

- nhấn mạnh khoảng thời gian giữa hai hành động

- thể hiện một hành động, sự việc sẽ kết thúc khi có một hành động, sự việc khác bắt đầu

- nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian, thời điểm xảy ra sự việc

- nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nói

- thời gian được nhắc đến là một mốc chung chung, không quá quan trọng hoặc một khoảng thời gian dài

Example

I didn’t have lunch until my mother picked me up.

I hadn’t had lunch by the time my mother picked me up.

I didn’t have lunch when my mother picked me up.

Trên đây là kiến thức về cấu trúc by the time cần ghi nhớ, các bạn cùng tham khảo và sử dụng đúng nha.

Xem thêm: 

Cấu trúc Because, Because of và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc After - Cách dùng chuẩn trong tiếng Anh