Bài học hôm nay chúng ta cùng phân tích và luyện viết với dạng bài Process. Xem thêm bài giảng và chia sẻ dưới đây nha:

Các bước viết bài Process 

“The diagram below shows the process for recycling plastic bottles.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant”

ielts writing task 1 process

1. Phân tích:

+, Đề bài thể hiện quy trình tái chế chai nhựa.

+, Quy trình: Nhân tạo - artificial; tuyến tính - linear

+, Số bước: 9 bước

+, Số giai đoạn: 03 giai đoạn

B1:Thu thập và phân loại

B2: Xử lý và làm sạch

B3: Hoàn nguyên thành một vật liệu mới để sử dụng tiếp.

2. INTRO + OVERVIEW

→ Intro: Paraphrase đề bài

→ Overview: Chia thành các bước, giai đoạn, gọi tên các giai đoạn.
The picture illustrates how plastic bottles are recycled. Overall, there are a total of nine steps in the linear man-made process, which can be divided into three main stages including initial collection and sorting, followed by processing and cleaning, and finally reconstitution into a novel material for further usage.

DỊCH: Hình ảnh minh họa cách tái chế chai nhựa. Nhìn chung, có tổng cộng chín bước trong quy trình nhân tạo tuyến tính này, cái mà có thể được chia thành ba giai đoạn chính bao gồm thu thập và phân loại ban đầu, tiếp theo là xử lý và làm sạch, cuối cùng là hoàn nguyên thành một vật liệu mới để sử dụng tiếp.

3. BODY 1

→ Body 1: Miêu tả chi tiết 5 bước đầu

Recycling commences when an individual places their rubbish in a designated recycling bin, prior to being loaded into specialized garbage trucks. After transportation to the recycling center, the plastic bottles are sorted by hand, compressed tightly to form blocks and then crushed into small pieces and washed.

DỊCH: Quá trình tái chế bắt đầu khi một cá nhân bỏ rác của họ vào thùng tái chế được chỉ định, trước khi được chất vào các xe chở rác chuyên dụng. Sau khi vận chuyển đến trung tâm tái chế, các chai nhựa được phân loại bằng tay, nén chặt thành khối rồi nghiền nhỏ và rửa sạch.

4. BODY 2

→ Body 2: Miêu tả chi tiết 4 bước sau

The next stages involve transformation into a reusable material. The pieces of plastic are first poured into a machine that turns them into pellets. These pellets are then heated in order to create a raw material that can be used in the manufacture of products ranging from clothes and bottles to containers and pencils. These items are themselves recyclable and the process begins again.

DỊCH: Các giai đoạn tiếp theo liên quan đến việc chuyển đổi thành vật liệu có thể tái sử dụng. Đầu tiên, các mảnh nhựa được đổ vào một chiếc máy chuyên dụng biến chúng thành những viên nhỏ. Những viên này sau đó được nung nóng để tạo ra một nguyên liệu thô có thể được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm từ quần áo, chai lọ đến hộp đựng và bút chì. Bản thân những vật dụng này có thể tái chế và quá trình tái chế lại bắt đầu.

Sample Writing task 1 Process

The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Write at least 150 words.

Writing task 1 process

Introduction

The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry.

Paraphrase:

 • The diagram -> The given diagram
 • Shows -> Illustrates
 • The process by which bricks are manufactured for the building industry

        -> different stages in the production of bricks for the building industries

* Useful phrases:

 • The production of...
 • The process of producing/making...
 • ..is produced/made
 • How to produce/make...

Full introduction:

The given diagram expresses different stages in the production of bricks for the building industries.

2. Overview

 • How many stages in this process? 7 stages
 • Start with? Digging the clay
 • Finish with? Packing and delivering the brick

Useful structure

 • There are …….. main steps/ stages in ...
 • The ...... involves ... main stesp/ stages beginning/starting with ... and finishing with ...
 • Overview:

In general, brick production involves 7 steps, starting from the digging stages and ending at the delivery stage.

3. Body

 • Thorougly and properly pick the figures along with accurate vocabularies

Useful structure:

 • The first/second/last... step
 • At the same time/ Simultaneously
 • To begin with/First of all

As can be seen, the first step of brick manufacturing is digging the clay with a large digger. This clay is then filtered and processed in a roller machine and then mixed with sand and water. In the third stage, the mixture is either kept in a mould or cut in a wire cutter to make the raw shape of the bricks. In the next step, the shaped raw bricks are dried for 24 to 48 hours in a drying oven. After that, the dried raw bricks are kept in a kiln, both in moderate and high temperature, up to 1300 degree centigrade and then placed in a cooling chamber for about 48 to 72 hours. This process makes the brick to be packed and delivered in the final two steps. The delivery process is the final process of brick manufacturing and as it is noted, brick making is a moderately complex process that requires some predefined works to make it usable.