Một trong những cấu trúc hay nhầm lẫn khi sử dụng là because và because of. Hãy cùng tìm hiểu kỹ qua bài viết này nhé.

because và because of đều là liên từ mang nghĩa “bởi vì”, được sử dụng để đề cập đến nguyên nhân của một sự việc, hành động nào đó.

Những liên từ này có thể đứng đầu hoặc giữa câu, tuy nhiên, sau because luôn là một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ và động từ còn sau because of chỉ có thể là một đại từ, danh từ, cụm danh từ hoặc danh động từ.

Cấu trúc Because

Because + S + V, S + V

hoặc S + V because S + V

Ví dụ:

- Because friendships enhance our lives, it is important t o cultivate them. (Bởi vì tình bạn nâng cao giá trị cuộc sống của chúng ta, việc vun đắp chúng là quan trọng.)

- James is absent today because he is having a severe headache. (Hôm nay James vắng mặt vì anh ấy bị đau đầu dữ dội.)

Cấu trúc Because of

Because of + Pronoun/ Noun/ Noun phrase/ V-ing, S + V

hoặc S + V because of + Pronoun/ Noun/ Noun phrase/ V-ing

Ví dụ:

- Because of bad weather, all flights have been cancelled. (Vì thời tiết xấu, tất cả các chuyến bay đã bị hủy.)

- I got this job because of you. (Tôi có được công việc này là nhờ bạn.)

Chuyển đổi câu với because và because of

Khi chuyển đổi câu sử dụng cấu trúc từ because sang because of, chúng ta cần biến đổi mệnh đề sau because thành một danh từ, cụm danh từ, đại từ hoặc V-ing.

James is absent today because he is having a severe headache.

-> James is absent today because of having a severe headache.

Nếu sau because có “to be” hoặc “there/here”, chúng ta cần lược bỏ những từ này và tiếp tục xét đến các trường hợp sau đây:

Trường hợp chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau

Nếu chủ ngữ ở hai mệnh đề trong câu giống nhau, chúng ta lược bỏ chủ ngữ ở vế chứa because và thêm đuôi -ing phía sau động từ.

Ví dụ: Anna can’t read newspapers without glasses because she is short-sighted.

→ Anna can’t read newspapers without glasses because of being short-sighted.

Trường hợp tân ngữ ở mệnh đề chứa because là một danh từ/ cụm danh từ

Nếu chỉ còn lại danh từ/ cụm danh từ ở vế chứa because sau khi lược bỏ “to be/ there/ here”, chúng ta sẽ giữ nguyên danh từ/ cụm danh từ đó.

Ví dụ: Because there was an accident, we had to take a longer route.

→ Because of an accident, we had to take a longer route.

Trường hợp tân ngữ ở mệnh đề chứa because có cả danh từ và tính từ

Nếu sau because bao gồm cả tính từ và danh từ, chúng ta chỉ cần thay đổi vị trí của chúng và lược bỏ những phần không cần thiết, đặt tính từ trước danh từ để tạo thành một cụm danh từ.

Ví dụ: Because the tires were flat, the bus couldn’t go far.

→ Because of the flat tires, the bus couldn’t go far.

Trường hợp mệnh đề chứa because không có danh từ

Nếu mệnh đề chứa because không có danh từ sau khi lược bỏ “to be/ there/ here”, chúng ta cần biến đổi tính từ/ trạng từ trong mệnh đề thành danh từ hoặc sử dụng danh từ đi kèm tính từ sở hữu.

Ví dụ: Because it was stormy, the children didn’t go on an excursion to Niagara Falls.

→ Because of the storm, the children didn’t go on an excursion to Niagara Falls.

Because she behaved badly, she failed to earn everyone’s trust.

→ Because of her bad behaviour, she failed to earn everyone’s trust.

Ngoài ra, nếu không thể chuyển đổi câu sang sử dụng cấu trúc because of bằng những quy tắc trên, chúng ta có thể sử dụng cụm “the fact that” ngay trước mệnh đề ở vế chứa because mà không cần biến đổi bất kì thành phần nào trong câu.

Ví dụ: Because I was lazy, I failed my physics final exam.

-> Because of the fact that I was lazy, I failed my physics final exam.

Thế là chúng ta đã tìm hiểu về hai cấu trúc because này rồi, bạn đã nắm rõ chưa?

Học thêm cấu trúc khác nữa:

Cấu trúc After - Cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc Advise - Cách dùng trong tiếng Anh