Để nói về việc thích gì hơn nhưng với hoàn cảnh khác nhau thì nên dùng cấu trúc phù hợp riêng. Bạn đã biết rõ về cách dùng của Prefer và woul prefer - hai cấu trúc nổi bật diễn tả sự thích hơn chưa?

Cùng tham khảo nhé!

1. Cấu trúc PREFER

 CÁCH DÙNG

“prefer” có thể hiểu là “thích (gì đó) hơn”. Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả niềm yêu thích một sự vật, sự việc hay hành động nào đó hơn so với những sự vật, sự việc, hành động khác.

 CẤU TRÚC

✔ Thích làm cái gì dó Prefer to

S + prefer + to+ V

Eg:

I prefer to pay with credit card. (Tôi thích thanh toán bằng thẻ tín dụng hơn.)

Most of the students prefer to live alone. (Hầu hết sinh viên thích sống một mình.)

✔ Thích cái gì hơn (cái gì)

S + prefer + N (+ to + N)

Eg:

She prefers coffee in the morning. (Cô ấy thích uống cà phê vào buổi sáng.)

I prefer dark chocolate to milk chocolate. (Tôi thích sô cô la đen hơn sô cô la sữa.)

The majority of people interviewed prefer TV to radio. (Đa số những người được phỏng vấn thích TV hơn radio.)

✔ Thích làm gì hơn (làm gì) Prefer V-ing

S + prefer + V-ing (+ to + V-ing)

Eg:

Normally, we prefer painting with watercolours. (Thông thường, chúng tôi thích vẽ tranh bằng màu nước.)

My brother prefers staying at home to going out. (Anh trai tôi thích ở nhà hơn đi chơi.)

I prefer taking the bus to walking. (Tôi thích đi xe buýt hơn đi bộ.)

2. Cấu trúc WOULD PREFER

 CÁCH DÙNG

“would prefer” có nghĩa là “thích/ muốn gì hơn”. Cấu trúc này được dùng khi muốn diễn tả một điều ai đó muốn hoặc thích hơn trong hoàn cảnh cụ thể, không phải nói về sở thích lâu dài. Cấu trúc này có thể được viết tắt thành ‘d prefer. Thông thường, cấu trúc “would prefer” được sử dụng trong bối cảnh yêu cầu lịch sự, trang trọng hơn là trong những tình huống giao tiếp hàng ngày.

 CẤU TRÚC

✔ Diễn tả ai đó thích cái gì

S + would prefer + N/ (not) to V

Eg:

He would prefer to postpone the meeting. (Anh ấy muốn hoãn cuộc họp hơn.)

I would prefer not to walk to the restaurant. (Tôi không muốn đi bộ đến nhà hàng.)

My girlfriend would prefer a quieter café. (Bạn gái tôi thích một quán cà phê yên tĩnh hơn.)

✔ Diễn tả ai đó thích cái gì hơn cái gì đó khác

S + would prefer + to V + rather than + V

Eg:

Airlines would prefer to update rather than retrain crews. (Các hãng hàng không muốn cập nhật hơn là đào tạo lại đội bay.)

She would prefer to go to the beach rather than go mountain climbing this summer. (Cô ấy thích đi biển hơn là đi leo núi trong mùa hè này.)

✔ Diễn tả ai đó muốn ai đó làm gì

S1 + would prefer + S2 + (not) to V

Eg:

My sister would prefer her husband to drive their kids to school. (Chị gái tôi thích chồng chở con đi học hơn.)

I’d prefer you not to tell lies. (Tôi không muốn bạn nói dối.)

Như vậy, các bạn cần lưu ý là WOULD PREFER không sử dụng với V-ing. Ngoài ra, PREFER được dùng khi muốn diễn tả sự yêu thích chung, có thể mang tính lâu dài, còn WOULD PREFER được sử dụng để nói về niềm yêu thích, mong muốn trong những trường hợp cụ thể, tạm thời.

Bên cạnh hai cặp này, bạn cần chú ý thêm về Cấu trúc Would Rather, Rather cũng có ý nghĩa diễn tả về sự yêu thích nhé.

3. Bài tập would prefer và prefer

Cùng làm bài tập dưới đây để hiểu rõ hơn hai cấu trúc này nhé.

1, I usually have tea, but today I'd prefer___ coffee, please

A. have

B. having

C. to have

2, I like trekking in the mountains, but I prefer ___ on a sandy beac

A. lying

B. lie

C. to lie

3, John ___ voleyball to football.

A. prefer

B. prefers 

C. to prefer

D. prefering

4, I ___ watching TV to ___ to the radio.

A. prefer / listen

B. prefer / listening

C. prefer / listens

D. prefers / listening

5, They prefer _____

A. cake making to biscuit

B. biscuit to make a cake

C. making a cake to biscuit 

D. make biscuit to cake

6, "Which one is wrong?"

A. Jane and Judy don't prefer talking to sleeping.

B. Jane and Judy prefer talking to sleeping.

C. Do Jane and Judy prefer talking to sleeping?

D. Does Jane and Judy prefer talking to sleeping?

7, Would you prefer _____ a comedy film rather than a horror movie?

A.  watched

B. watching

C. to watching

D. to watch

8, She would prefer _____ rather than lose her money.

A.  dying

B. dies

C. die

D. to die

9, I would prefer cinema _____ theater.

A.  by

B. from

C. to

D. rather than

10,  Sally would prefer to drive there _____ go by plane.

A.  then

B. to

C. rather then

D. rather than

Đáp án:

1, C

2, A

3, B

4, B

5, C

6, D

7, D

8, D

9, C

10, D

Nguồn tham khảo: Cambridge dictionary, test-english.com

Các bạn còn thắc mắc gì có thể cmt ngay bên dưới để chúng mình giải đáp nha. Để đa dạng ngữ pháp, bạn có thể xem thêm các cấu trúc thường gặp trong tiếng Anh nhé.