Các bạn học sinh có thể xem video bài giảng tại đây. Unit 4: My Neighborhood - Communication. Bài viết có đính kèm file pdf để các bạn có thể dễ dàng xem lại đáp án một cách thuận tiện nhất. 

UNIT 4: MY NEIGHBORHOOD - COMMUNICATION 

Everyday English
Asking for and giving directions.
(Tiếng Anh hàng ngày - Hỏi và chỉ đường.)

Bài 1. Listen and read the conversations.
(Nghe và đọc các đoạn hội thoại)


A: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến rạp chiếu phim được không?
B: Bạn đi dọc con phố này. Nó nằm ở bên trái của bạn.

A: Xin lỗi. Bưu điện gần nhất ở đâu vậy nhỉ?
B: Bạn ra khỏi nhà ga. Rẽ phải thứ nhất.

Bài 2: Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school.
(Làm việc theo các cặp. Tạo ra các cuộc hội thoại tương tự để hỏi và chỉ đường tới những nơi gần trường của em)
 


A: Excuse me. Could you tell me the way to Royal City, please?
(Xin lỗi. Bạn có thể chỉ tôi đường đến Royal City được không?)

B: Go straight and then take the second turning on the right.
(Đi thằng và sau đó rẽ phải thứ hai.)

Bài 3: Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill in the blank.
(Nick đang nghe bài hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điền vào chỗ trống)


1. straight

2. second

3. right

4. next to

CITY TOURS!

Let's start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go straight along the street for five minutes. It's on your left. Next, go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the second turning on your left. Turn right and it's on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It's next to Tan Ky House.

Tạm dịch:

CHUYẾN THAM QUAN THÀNH PHỐ!

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng tôi tại Hội An. Hiện giờ chúng tôi đang ở đường Trần Phú. Đầu tiên, bạn hãy đến chùa Ông. Để đến đó, hãy đi thẳng dọc theo con phố trong năm phút. Nó ở bên trái của bạn. Tiếp theo, đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ trái thứ hai. Rẽ phải và nó ở bên phải của bạn. Cuối cùng, đến Xưởng Hòa Nhập để mua quà. Rẽ trái rồi sang phải. Nó bên cạnh nhà Tân Kỳ.

Bài 4. Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City.
(Nhìn vào bản đồ bên dưới và tạo một bài hướng dẫn cho quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh)


Let's start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Ba Trung Street now. First, go to Duc Ba cathedral. To get there, go straight along the street for 2 minutes then take the first turning on the right, keep going straight, Duc Ba cathedral is in front of your eyes. Next, we go to Thong Nhat palace. Go straight along Nguyen Du street then take the first turning on the right, go straight and it's on your right. Finally, go to the Sai Gon opera house. Go straight along Le Duan street and take the second turning on the right, keep going straight for 10 minutes, the Sai Gon opera house is on your right.

Tạm dịch:

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng ta tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chúng ta đang ở đường Hai Bà Trưng. Đầu tiên, bạn hãy đến nhà thờ Đức Bà. Để đến đó, bạn đi thẳng theo con đường này khoảng 2 phút sau đó rẽ phải thứ nhất, tiếp tục đi thẳng là nhà thờ Đức Bà đã hiện ra trước mắt. Tiếp theo, chúng ta đến Dinh Thống Nhất. Đi thẳng theo đường Nguyễn Du sau đó rẽ phải đầu tiên, đi thẳng và nó ở bên phải của bạn. Cuối cùng là đến nhà hát Sài Gòn. Đi thẳng theo đường Lê Duẩn và rẽ phải ở ngã rẽ thứ 2, đi thẳng khoảng 10 phút là đến nhà hát Sài Gòn bên phải của bạn.

Bài 5. Now present your audio guide to your class.
(Bây giờ thì đọc bài của em cho các bạn nghe)


TỪ VỰNG

- direction /dɪˈrɛkʃən/ (n): hướng đi

- go along /gəʊ əˈlɒŋ/ đi dọc theo

- post office /pəʊst ˈɒfɪs/ (n): bưu điện

- an audio guide /ən ˈɔːdɪˌəʊ gaɪd/ bài hướng dẫn được ghi âm lại

- pagoda /pəˈgəʊdə/ (n): chùa

- culture /ˈkʌlʧə/ (n): văn hóa

- workshop /ˈwɜːkʃɒp/(n): nhà xưởng

- present /ˈprizent/ (n): món quà

LINK DOWNLOAD: COMMUNICATION

Trên đây là tất cả phần lời giải của Unit 4 - Neighborhood: Communication. Các bạn học sinh có thể chọn học download bản pdf được IELTS Fighter để ở phía trên. Hy vọng các bạn học sinh sẽ có những giờ học vui vẻ và hữu ích nhé. 

Các bạn có thể xem lại bài giảng: Unit 4 - A Closer Look