Trong chuỗi "Chữa sách giáo khoa tiếng Anh cấp THCS", hãy cùng IELTS Fighter đến với bài chữa Unit 4- Getting Started của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6. Bài viết bao gồm đáp án chi tiết, pdf bài giảng

Các bạn hãy cùng đến với phần Getting Started cùng IELTS Fighter nhé.

UNIT 4: MY NEIGHBORHOOD - GETTING STARTED

Bài 1: Listen and read.

(Nghe và đọc)

Phong: Wow! We're in Hoi An. I'm so excited.
(Wow! Chúng ta đang ở Hội An rồi. Mình rất phấn khích.)

Nick: Me too. It's so beautiful. Where shall we go first?
(Mình cũng vậy. Nó thật đẹp. Chúng mình nên đi đâu trước đâu nhỉ?)

Khang: Let's go to Chua Cau.
(Cùng đi Chùa Cầu thôi.)

Phong: Well, but Tan Ky House is nearer. Shall we go there first?
(À, nhưng Nhà Tân Kỳ lại gần hơn. Chúng ta đến đó trước nhé?)

Nick & Khang: OK, sure.
(Okay, được thôi.)

Phong: First, cross the road, and then turn left.
(Đầu tiên, băng qua đường, và sau đó rẽ trái.)

Nick: Fine, let's go.
(Được rồi, đi thôi.)

Phong: Wait.
(Đợi đã.)

Khang: What's up, Phong?
(Sao vậy, Phong?)

Phong: I think we're lost.
(Tớ nghĩ chúng mình lạc rồi.)

Nick: Look, there's a girl. Let's ask her.
(Nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.)

Phong: Excuse me? Can you tell us the way to Tan Ky House?
(Xin lỗi? Bạn có thể chỉ chúng tớ đường đến Nhà Tân Kỳ không?)

Girl: Sure. Go straight. Take the second turning on the left, and then turn right.
(Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Đến ngã rẽ thứ hai ở bên trái, và sau đó rẽ phải.)

Phong, Nick & Khang: Thank you.
(Cảm ơn cậu.)

Bài 2: Find in the conversation the sentences used to make suggestions.
(Tìm trong đoạn hội thoại các câu được dùng để đưa ra lời đề nghị)


GHI NHỚ!
Chúng ta có thể sử dụng ‘’shall we’’ và ‘’let’s go’’ để gợi ý.

- Shall we go there first?
(Chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ?)

- First cross the road, and then turn right.
(Trước tiên băng qua đường, và sau đó rẽ phải.)

-  Fine, let's go.
(Được rồi, đi thôi.)

Let's ask her.
(Chúng ta hãy hỏi cô ấy xem.)

Bài 3: Read the conversation again. Put the actions in order.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Sắp xếp các hành động theo thứ tự


1 – b: Nick, Khang và Phong đến Hội An.

2 – c: Nick, Khang và Phong quyết định đến nhà Tân Kỳ.

3 – d: Nick, Khang và Phong bị lạc.

4 – e: Phong hỏi cô gái cách đến nhà Tân Kỳ.

5 – a: Cô gái chỉ học đường đến nhà Tân Kỳ.

Bài 4: Find and underline the following directions in the conversation.
(Tìm và gạch chân những hướng dẫn chỉ đường sau trong đoạn hội thoại)


1. B

2. A

3. E

4. C

5. D


1-B. cross the road (băng qua đường)

2-A. turn right (rẽ phải)

3-E. take the second turning on the left (rẽ trái thứ hai.)
4-C. turn left (rẽ trái)

5-D. go straight (đi thẳng)

Bài 5: GAME: Find places.
Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap.


Ví dụ:
A: Đi thẳng. Đến ngã rẽ trái thứ hai. Nó nằm ở bên phải.
B: Có phải phòng gym đúng không?
A: Không, đoán lại đi.

Đáp án:

A: Go straight. Take the first turning on the right. It’s on your right.
(Đi thẳng. Rẽ trái thứ nhất. Nó ở bên phải của bạn.)

B: Is that the cinema?
(Đó có phải là rạp chiếu phim không?)

A: Yes, it is.
(Ừm, đúng rồi.)

TỪ VỰNG:

- excited /ɪkˈsaɪtɪd/ háo hức

- beautiful /ˈbjuːtəfʊl/ xinh đẹp, đẹp đẽ

- cross the road /krɒs ðə rəʊd/ băng qua đường

- turn left /tɜːn lɛft/ rẽ trái

- wait /weɪt/ đợi đã

- What’s up? /wɒts ʌp?/ có chuyện gì vậy

- we’re lost /wɪə lɒst/ chúng ta lạc rồi

- go straight /gəʊ streɪt/ đi thẳng

- turn right /tɜːn raɪt/ rẽ phải

- take the second turning on the left /teɪk ðə ˈsɛkənd ˈtɜːnɪŋ ɒn ðə lɛft/ đến ngã rẽ trái thứ hai

LINK DOWNLOAD: UNIT 4 - GETTING STARTED

Trên đây là tất cả phần lời giải của Unit 4 - My Neighborhood: Getting Started. Các bạn học sinh có thể chọn học qua video đã được đính kèm ở phía trên hoặc download bản pdf được IELTS Fighter để ở phía trên. Hy vọng các bạn học sinh sẽ có những giờ học vui vẻ và hữu ích nhé. Các bạn cũng có thể xem tiếp phần chữa tiếp theo tại đây:

Chữa sách giáo khoa tiếng anh lớp 6: Unit 4 - A Closer Look