Tự học IELTS

Chữa sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 - Unit 1 - Skill

8 thg 5, 2024

Chuỗi "Chữa sách giáo khoa tiếng Anh cấp THCS", IELTS Fighter tiếp tục với bài chữa Unit 1: Hobbies - Skill của sách giáo khoa tiếng...

chua-sach-giao-khoa-tieng-anh-lop-7-unit-1-skill-1606

Chuỗi "Chữa sách giáo khoa tiếng Anh cấp THCS", IELTS Fighter tiếp tục với bài chữa Unit 1: Hobbies - Skill của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7. Bài viết bao gồm đáp án chi tiết, pdf đáp án.

UNIT 1: My Hobbies - Skill 1

Bài 1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the questions below.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi bên dưới)

Lời giải:
1. - A teddy bear, a flower, a bird and flowers.

Bạn thấy gì trong bức hình?

- Một chú gấu bông, một bông hoa, một con chim và nhiều hoa.

  1. - They are made of eggshells.

Bạn nghĩ những cái này làm bằng gì?

- Chúng được làm từ vỏ trứng

  1. - The hobby is carving eggshells.

Bạn có thể đoán sở thích đó là gì không?

- Đó là sở thích khắc vỏ trứng.

Now, read about Nick's father's unusual hobby and check your answers.
(Bây giờ, đọc về sở thích không bình thường của ba Nick và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Tạm dịch:

Ba tôi có một sở thích không bình thường: khắc vỏ trứng. Như mọi người biết, vỏ trứng rất dễ vỡ. Ba tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật liât đẹp từ những vỏ trứng. Nó thật tuyệt.

Ông ấy đã bắt đầu sở thích cách đây 5 năm sau một chuyên đi đến Mỹ nơi mà ông ấy đã thấy vài vỏ trứng khắc trong phòng triển lãm nghệ thuật. Ba tôi đã không đi đến lớp học khắc. Ông đã học mọi thứ từ Internet.

Vài người nói rằng sở thích đó thật khó và chán, nhưng không phải vậy. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Có lẽ mất khoảng 2 tuần để làm xong 1 vỏ trứng. Tôi thấy thói quen này thú vị vì những vỏ trứng khắc là món quà độc đáo dành cho gia đình và bạn bè. Tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ dạy tôi cách khắc vỏ trứng.

Bài 2. Read the text and answer the questions.
(Đọc và trả lời câu hỏi)

Lời giải:
1. Why does Nick think his father's hobby is unusual?

- He thinks his father’s hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones.

(Tại sao Nick nghĩ sở thích của ba là không bình thường?

- Anh ấy nghĩ sở thích của ba ấy không bình thường bởi vì vỏ trứng dễ vỡ và ba anh ấy có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp từ những vỏ trứng rỗng.)

  1. Where did his father see the carved eggshells for the first time?

- He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US. 

(Ba anh thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở đâu?

- Ông ấy đã thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở trong một bảo tàng ở Mỹ.)

  1. How do some people find this hobby?

- They find it difficult and boring. 

(Vài người cảm thấy sở thích này như thế nào?

- Họ thấy nó khó và chán.)

  1. Does Nick like his father's hobby? 

-  Yes, he does. 

(Nick có thích sở thích của ba không?

-  Vâng, bạn ấy thích.)
Bài 3. Read the sentences below and use no more than three words from the text to complete them.
(Đọc các câu bên dưới và sử dụng không quá 3 từ trong bài viết để hoàn thành chúng)

Lời giải:
1. carving eggshells

Ba của Nick thích khắc vỏ trứng.

  1. the us

Ông ấy thực hiện sở thích này khi ông ấy trở về nhà từ Mỹ.

  1. internet

Ông ấy học khắc từ Internet.

  1. time    

Nick nghĩ rằng bạn có thể học khắc nếu bạn có thời gian.

  1. gifts

Vỏ trứng khắc có thể được dùng như những món quà cho gia đình và bạn bè.

Bài 4. Nick says that carved eggshells can be used as gifts for your family and friends. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Share your ideas with the class.

(Nick nói rằng vỏ trứng khắc có thể được dùng như món quà cho gia đình và bạn bè bạn. Làm theo nhóm, thảo luận cách sử dụng khác của tác phẩm nghệ thuật này. Chia sẻ những ý kiến với lớp)

Lời giải:

- We can use eggshells for decoration at home, souvenirs, light (bigger eggs)... 

Tạm dịch:

Chúng ta có thể sử dụng vỏ trứng để trang trí trong nhà, làm quà lưu niệm, làm đèn (trứng lớn hơn)...

Bài 5. Work in groups. Take turns talking about your hobbies. Use the questions below, and your own to help.

(Làm việc theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để trợ giúp)

Lời giải:
1: Playing badminton. 

Tên sở thích của bạn là gì?

- Chơi cầu lông.

2: 02 years ago.

Bạn đã bắt đầu sở thích của bạn khi nào?

- Cách đây 2 năm.

3: It’s difficult. Because you must be quick.

Sở thích của bạn khó hay dễ? Tại sao?

- Nó khó. Bởi vì bạn phải nhanh nhẹn.

4: Yes, it is. Because it makes me healthy.

Sở thích của bạn hữu ích không? Tại sao?

- Có. Bởi vì nó làm tôi khỏe mạnh.

5: Yes, I do. 

Bạn có dự định tiếp tục sở thích của mình trong tương lai không?

- Vâng, tôi có.

UNIT 1: My Hobbies - Skill 2

Bài 1. Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby? Why/Why not?
(Em có biết gì về việc sưu tầm vỏ chai không? Em có nghĩ đó là một sở thích tốt? Tại sao có và tại sao không?)

Lời giải:

It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy and useful hobby. Yes, it is a good hobby because collecting can protect environment.

Tạm dịch:

Nó có nghĩa là bạn sưu tập những cái chai sau khi bạn sử dụng. Tôi nghĩ nó là một sở thích hữu ích và dễ thực hiện. Nó đúng là một sở thích hay bởi vì việc sưu tầm có thể bảo vệ môi trường.

Bài 2. Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words.

(Nghe một bài phỏng vấn về sở thích. Một phóng viên tờ báo 4!Teen hỏi Ngọc về sở thích của cô ấy. Hoàn thành mỗi khoảng trống trong mạng lưới từ với không quá 3 từ)

Bài nghe: 

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

Ngoc: Do you share this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautiful glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you do with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Dịch bài nghe:

Ngoc: Hôm nay chúng ta đang nói về sở thích của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó khá lạ, phải không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi nào bạn bắt đầu sở thích đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một chương trình truyền hình về sở thích này và thích nó ngay lập tức.

Ngoc: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất cứ ai không?

Mi: Vâng, mẹ tôi cũng thích nó.

Ngoc: Có khó không?

Mi: Không, không phải vậy. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai thủy tinh đẹp sau khi chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng cho tôi một số.

Ngọc: Bạn làm gì với những chai này?

Mi: Tôi có thể làm bình hoa hoặc đèn hoa từ họ. Tôi giữ một số chai độc đáo như chúng và đặt chúng ở những nơi khác nhau trong nhà. Chúng trở thành đồ trang trí nhà.

Ngọc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là một sở thích hữu ích. Nó có thể giúp tiết kiệm môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Lời giải:

Mi’s hobbies:

- collecting glass bottles 

- two years ago 

- mother 

a) grandmother

b) flower - lamps 

c) home 

- useful 

- continue the hobby 

Tạm dịch:

Sở thích của Mi

- Tên sở thích: sưu tập vỏ chai

- Bắt đầu: cách đây 2 năm

- Người chia sẻ sở thích với Mi: mẹ

- Để thực hiện sở thích này, bạn phải.

a)  Thu gom vỏ chay sau khi sử dụng + nhận chúng từ bà

b)   làm một bình hoa hoặc đèn

c)  sử dụng chúng như đồ trang trí trong nhà

- Cảm nhận về sở thích: hữu ích

- Tương lai: sẽ tiếp tục sở thích

Bài 3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s hobby. Take notes below.
(Làm việc theo các cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về sở thích của nhau. Ghi lại bên dưới)

Lời giải:

Hoa’s hobby 

1: wimming 

2: 1 year ago 

3: her brother 

4: practice swimming gradually 

5: interesting

6: will continue the hobby and do more

Tạm dịch:

Sở thích của Hoa

1: Tên sở thích: bơi lội

2: Cô ấy đã bắt đầu sở thích khi nào: cách đây 1 năm

3: Cô ấy chia sẻ sở thích với ai: em trai cô ấy

4: Để thực hiện sở thích này bạn phải: thực hành tập bơi từ từ

5: Cảm giác về sở thích: thú vị

6: Tương lai: tiếp tục sở thích và bơi nhiều hơn

Bài 4. Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below. 

(Bây giờ, hãy viết một đoạn văn về sở thích của bạn cùng lớp. Sử dụng ghi chú ở bài 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới)

Lời giải:

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had to practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and relaxed. In the future, she will go swimming more.

Tạm dịch:

Hoa là bạn học của tôi. Sở thích của bạn ấy là bơi lội. Bạn ấy đã bắt đầu học bơi cách đây 1 năm. Bạn ấy thường đi bơi với em trai. Bạn ấy đã phải thực hành tập bơi dần dần cho sở thích này. Bạn ấy thấy sở thích này thật thú vị và thư giãn. Trong tương lai, bạn ấy sẽ đi bơi nhiều hơn nữa.

Trên đây là tất cả phần lời giải của Unit 1: SKILL. Các bạn học sinh có thể chọn download bản pdf được IELTS Fighter để ở phía dưới bài viết này. Hy vọng các bạn học sinh sẽ có những giờ học vui vẻ và hữu ích nhé. 

LINK: UNIT 1 - SKILL

Các bạn có thể xem lại bài chữa trước tại đây: Unit 1 - Communication


Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

chien-thuat-lam-bai-reading-ielts-hieu-qua-3637
8 thg 5, 2024

Chiến thuật làm bài READING IELTS hiệu quả

IELTS Reading là phần thì test khả năng từ vựng của thí sinh. Nếu kiến thức từ vựng của bạn tốt, phần thi sẽ rất dễ dàng. Hãy...

unit-1-ki-nang-lam-bai-multiple-choice-3636
8 thg 5, 2024

Unit 1: Kĩ năng làm bài Multiple choice

Đây là dạng bài trắc nghiệm, rất quen thuộc trong bài thi IELTS reading. Loại câu hỏi này được hiểu tương tự như câu hỏi True/Fasle/...

unit-2-chien-thuat-lam-bai-matching-information-3635
8 thg 5, 2024

Unit 2: Chiến thuật làm bài “Matching information”

Bài viết hôm nay sẽ tập trung chia sẻ những mẹo làm bài với dạng bài tập Matching information – Nối thông tin. Hãy cùng học và áp...

unit-3-huong-dan-lam-bai-tap-3634
8 thg 5, 2024

Unit 3: Hướng dẫn làm bài tập

Bài chia sẻ hôm nay sẽ đề cập và áp dụng cụ thể các bước hướng dẫn chiến thuật làm bài Matching information – nối thông tin dùng...

unit-4-chien-thuat-lam-bai-matching-features-noi-dac-diem-3633
8 thg 5, 2024

Unit 4: Chiến thuật làm bài Matching features - Nối đặc điểm

Bài giảng ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn kĩ năng làm dạng bài Matching feature- Nối đặc điểm, một phần vô cùng quan trọng trong...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.