Thành phố Huế - kinh thành xưa của Việt Nam thu hút nhiều khách du lịch không chỉ bởi những địa điểm du lịch mang đậm tính lịch sử cùng mà còn bởi nhiều đặc sản nổi tiếng. Bài viết này cung cấp những từ vựng, mẫu câu miêu tả, đoạn văn để giới thiệu về thành phố Huế.

Cùng dạo quanh Huế với video này với chúng mình nhé:

Từ vựng tiếng Anh về Huế

Để giới thiệu Huế bằng tiếng Anh, chúng ra có thể dùng các từ vựng dưới đây để nêu bật được nét đẹp và dấu ấn riêng của thành phố này nhé.

Từ vựng Loại từ Phát âm Dịch nghĩa
administrative adj /ədˈmɪnɪstrətɪv/ hành chính
An Hien Garden House   /haʊs/ Nhà vườn An Hiên
ancient adj /ˈeɪnʃənt/ cổ xưa
Citadel   /ˈsɪtədl/ Kinh thành
Civil mandarin   /ˈsɪvl ˈmændərɪn/ Quan văn
coastal adj /ˈkəʊstl/ gần bờ biển
cuisine n /kwɪˈziːn/ đặc sản
distinctive adj /dɪˈstɪŋktɪv/ dễ dàng phân biệt
heritage n /ˈherɪtɪdʒ/ di sản
imperial adj /ɪmˈpɪəriəl/ thuộc về hoàng đế, thuộc về đế quốc
Imperial Citadel n   thành trì hoàng gia
Imperial City   /ɪmˈpɪərɪəl ˈsɪti/ Đại nội (Hoàng cung)
Imperial Palace n   cung điện hoàng gia
intangible adj /ɪnˈtændʒəbl/ những giá trị không nhìn được
Lake of Serene Heart   /leɪk ɒv sɪˈriːn hɑːt/ Hồ Tịnh Tâm
landscape n /ˈlændskeɪp/ phong cảnh
Lang Co Beach   /biːʧ/ Bãi biển Lăng Cô
long-lasting adj /ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/ lâu dài
Main Palace   /meɪn ˈpælɪs/ Chính điện
Mount Ngu Binh   /maʊnt/ Núi Ngự Bình
Noon Gate   /nuːn geɪt/ Ngọ Môn
oasis n /əʊˈeɪsɪs/ ốc đảo
pavilion n /pəˈvɪliən/ sảnh đường
Perfume River   /ˈrɪvə/ Sông Hương
poetic adj /pəʊˈetɪk/ đầy chất thơ
Purple Forbidden City   /ˈpɜːpl fəˈbɪdn ˈsɪti/ Tử Cấm Thành
religious adj /rɪˈlɪdʒəs/ thuộc về tôn giáo, thuộc về tín ngưỡng
tangible adj /ˈtændʒəbl/ có thể nhìn thấy được
Thien Mu Pagoda   /pəˈgəʊdə/ Chùa Thiên Mụ
trait n /treɪt/ dấu vết, đặc điểm
tranquil adj /ˈtræŋkwɪl/ nên thơ, bình yệ
Truong Tien Bridge   /brɪʤ/ Cầu Tràng Tiền
world-renowned adj /wɜːld rɪˈnaʊnd/ dược biết đến trên toàn thế giới

Huế khi nhìn từ trên cao

Một số địa danh nổi tiếng của Huế trong tiếng Anh

1. Perfume River: Sông Hương

2. Royal Tombs of the Emperors: Lăng tẩm Hoàng đế nhà Nguyễn

3. Tu Hieu Pagoda: Chùa Từ Hiếu

4. Huyen Tran Princess Temple: Đền thờ công chúa Huyền Trân

5. Ngo Mon Gate: Cổng Ngọ Môn

6. Mieu Thai To Temple Complex: Thế Miếu

7. Khai Dinh Tomb: Lăng Khải Định

8. Thien Mu Pagoda: Chùa Thiên Mụ

9. Lang Co Beach: Bãi biển Lăng Cô

10. Thuan An Beach: Biển Thuận An

11. Hue Conical Hat Making Village: Làng nghề làm nón

12. Hai Van Pass: đèo Hải Vân

13. Bronze Casting Village Phuong Duc: Làng nghề đúc đồng Phường Đúc

Một số địa điểm du lịch tại Huế

Giới thiệu về Huế

1: Giới thiệu về địa lý

Hue is the capital of Thua Thien Hue, a coastal province in central Vietnam that borders Quang Tri province to the north, Quang Nam province and Da Nang to the south, Laos to the west, and the East Sea to the east. There is an 80-kilometer-long Perfume River, a 128-kilometer-long coastline, and over 200,000 hectares of forest in the province.

Thua Thien Hue, as one of the leading central provinces, provides a convenient transportation system with Phu Bai International Airport, Thuan An Port, Highway 1A, and the trans-Vietnam train.

Huế là thủ phủ của tỉnh Thừa Thiên Huế, một tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, phía bắc giáp tỉnh Quảng Trị, phía nam giáp tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, phía tây giáp Lào, phía đông giáp biển Đông. Có sông Hương dài 80 km, bờ biển dài 128 km và hơn 200.000 ha rừng trong tỉnh.

Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh đầu tàu miền Trung, có hệ thống giao thông thuận lợi với sân bay quốc tế Phú Bài, cảng Thuận An, quốc lộ 1A, đường tàu hỏa xuyên Việt.

Sông Hương - thành phố Huế

2: Về lịch sử thành phố Huế

Prior to the Vietnamese occupation, Hue belonged to a prefecture of the Champa Kingdom. Hue Vietnam began its long history as a feudal capital from 1687 to 1775, when it was ruled by the nine Nguyen lords of the Inner Realm (Central and Southern Vietnam). Following that, the Tay Son brothers conquered Hue, which served as the administrative capital from 1788 to 1801. After the Tay Son Dynasty fell, Emperor Gia Long (Nguyen Anh), a successor of the Nguyen lords, recaptured Hue Imperial capital and unified the Vietnamese monarchy, paving the way for the reign of the thirteen emperors of the Nguyen dynasty - Vietnam's last dynasty from 1802 to 1945.

Trước khi bị Việt Nam chiếm đóng, Huế thuộc về Vương quốc Champa. Huế Việt Nam bắt đầu lịch sử lâu dài với tư cách là một kinh đô phong kiến từ năm 1687 đến năm 1775, khi nó được cai trị bởi chín vị chúa Nguyễn của Đàng Trong (Trung Bộ và Nam Bộ). Sau đó, anh em Tây Sơn đánh chiếm Huế, nơi đóng vai trò là thủ đô hành chính từ năm 1788 đến năm 1801. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, vua Gia Long (Nguyễn Ánh), người kế vị chúa Nguyễn, đã tái chiếm kinh đô Huế và thống nhất thiên hạ. Chế độ quân chủ Việt Nam, mở đường cho sự trị vì của mười ba vị vua triều Nguyễn - triều đại cuối cùng của Việt Nam từ 1802 đến 1945.

lăng Khải Định tại Huế

Hue remained the Imperial Palace of the French protectorate (Annam) established over Central Vietnam in the 1880s. As a result, Hue's intriguing architecture reflects strong French influences. Hue's royal glory ended when the last Nguyen King, Bao Dai, abdicated in 1945. During the Vietnam War, particularly during the "Battle of Hue" as part of the Tet Offensive in 1968, Hue suffered significant damage due to its proximity to the border separating the South and the North. Following that, massive reconstruction and rehabilitation efforts were undertaken to restore the ancient capital's valuable historic relics.

Huế vẫn là giữ chế độ phong kiến dưới sự bảo hộ Pháp (An Nam) được thành lập ở miền Trung Việt Nam vào những năm 1880. Kiến trúc hấp dẫn của Huế là kết quả cho ảnh hưởng mạnh mẽ của Pháp. Chế độ phong kiến kết thúc khi vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn - Bảo Đại, thoái vị vào năm 1945. Trong Chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là trong "Trận chiến Huế" trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, Huế đã chịu thiệt hại đáng kể do nằm gần biên giới chia cắt hai miền Nam - Bắc. Sau đó, các nỗ lực tái thiết và phục hồi quy mô lớn đã được thực hiện để khôi phục các di tích lịch sử có giá trị của cố đô.

kinh thành Huế

3: Về thời gian lý tưởng khi đến Huế

Hue has a tropical monsoon climate with four distinct seasons: spring, summer, autumn, and winter. You can plan your trip around the characteristics of each season.

Mid-January to April: The average temperature in the spring ranges between 22°C and 25°C. From February to April, the weather is dry and less humid, making this the best time of year to enjoy outdoor activities. Hue attracts an increasing number of visitors each year during the Lunar New Year (January or February) and the Hue Festival (April), a significant cultural event held every two years to honor the city's traditional and historical values. May to August: Summer temperatures in Hue city average 30°C to 38°C. Indoor activities, such as visiting temples and museums, are preferable during the dry season with high humidity.

Huế có khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Bạn có thể lên kế hoạch cho chuyến đi của mình xoay quanh đặc điểm của từng mùa.

Giữa tháng 1 đến tháng 4: Nhiệt độ trung bình vào mùa xuân dao động từ 22°C đến 25°C. Từ tháng 2 đến tháng 4, thời tiết khô ráo và ít ẩm hơn nên đây là thời điểm tốt nhất trong năm để tận hưởng các hoạt động ngoài trời. Huế thu hút lượng du khách ngày càng tăng mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán (tháng 1 hoặc tháng 2) và Festival Huế (tháng 4), một sự kiện văn hóa quan trọng được tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống và lịch sử của thành phố.

Tháng 5 đến tháng 8: Nhiệt độ mùa hè ở thành phố Huế trung bình từ 30°C đến 38°C. Các hoạt động trong nhà, chẳng hạn như thăm đền thờ và viện bảo tàng, nên được ưu tiên hơn trong mùa khô với độ ẩm cao.

quần thể di tích Cố Đô Huế

Đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về Huế

Đoạn văn 1:

Hue, situated in central Vietnam on the banks of the Perfume River, is an excellent tourist destination that caters to everyone. It is renowned for several attractions, including the Huong River, the tranquil Ancient Palace, the sacred Thien Mu Pagoda, the Truong Tien Bridge that spans the Huong River, and the Hue Citadel, which UNESCO has recognized as a World Cultural Heritage site. Hue Ancient Capital is also well-known for its stunning landscapes, as well as its royal folk songs, which are a source of national pride. Additionally, Hue offers visitors a wide range of delectable dishes, such as crab cakes, mussel rice, and numerous sesame-based dishes. Visitors to Hue can expect to experience a serene and gentle beauty that permeates both the landscape and the people. In summary, Hue is an exceptional tourist destination that every traveler should visit.

Huế, nằm ở miền Trung Việt Nam bên bờ sông Hương, là một điểm đến du lịch tuyệt vời phục vụ cho tất cả mọi người. Nó nổi tiếng với một số điểm tham quan, bao gồm sông Hương, Cố cung yên tĩnh, chùa Thiên Mụ linh thiêng, cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương và Cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Cố đô Huế còn nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, cũng như những làn điệu dân ca cung đình vốn là niềm tự hào dân tộc. Ngoài ra, Huế còn mang đến cho du khách nhiều món ăn ngon như bánh đa cua, cơm hến và nhiều món ăn làm từ vừng. Du khách đến Huế có thể mong đợi được trải nghiệm một vẻ đẹp thanh bình và nhẹ nhàng thấm nhuần cả cảnh quan và con người. Tóm lại, Huế là một điểm du lịch đặc biệt mà mọi du khách nên ghé thăm.

lăng Khải Định

Đoạn văn 2:

Today, I would like to talk about Hue city, a fascinating destination in central Vietnam. Located on the banks of the picturesque Perfume River, Hue is the former imperial capital of Vietnam and boasts a rich history and culture.

One of the highlights of Hue is the complex of palaces, temples, and tombs that make up the Hue Imperial City. This UNESCO World Heritage Site served as the seat of the Nguyen dynasty, the last royal family to rule Vietnam. Visitors can marvel at the intricate architecture and learn about the customs and traditions of the royal court.

Another must-see attraction in Hue is the Thien Mu Pagoda, one of the oldest and most beautiful Buddhist pagodas in Vietnam. With its towering octagonal tower and tranquil gardens, the pagoda offers a peaceful retreat from the hustle and bustle of the city.

In addition to its historical and cultural sites, Hue also has a vibrant culinary scene, with a wide range of local specialties such as banh khoai (a crispy rice pancake filled with shrimp and pork) and bun bo Hue (spicy beef noodle soup).

Overall, Hue city is a charming destination that offers a unique blend of history, culture, and cuisine. Whether you're interested in exploring ancient palaces or indulging in delicious street food, Hue has something for everyone.

Hôm nay, tôi muốn nói về thành phố Huế, một điểm đến hấp dẫn ở miền trung Việt Nam. Nằm bên bờ sông Hương đẹp như tranh vẽ, Huế là kinh đô cũ của Việt Nam và tự hào có một lịch sử và văn hóa phong phú.

Một trong những điểm nổi bật của Huế là quần thể cung điện, đền đài, lăng tẩm tạo nên Cố đô Huế. Di sản Thế giới được UNESCO công nhận này từng là nơi ngự trị của triều đại nhà Nguyễn, gia đình hoàng gia cuối cùng cai trị Việt Nam. Du khách có thể ngạc nhiên trước kiến trúc phức tạp và tìm hiểu về các phong tục và truyền thống của triều đình.

Một điểm tham quan không thể bỏ qua khác ở Huế là chùa Thiên Mụ, một trong những ngôi chùa Phật giáo cổ nhất và đẹp nhất ở Việt Nam. Với tòa tháp hình bát giác cao chót vót và những khu vườn yên tĩnh, ngôi chùa mang đến một nơi ẩn dật yên bình khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố.

Ngoài các di tích lịch sử và văn hóa, Huế còn có một nền ẩm thực sôi động, với nhiều loại đặc sản địa phương như bánh khoái (bánh gạo giòn nhân tôm và thịt lợn) và bún bò Huế (bún bò cay).

Nhìn chung, thành phố Huế là một điểm đến quyến rũ mang đến sự pha trộn độc đáo giữa lịch sử, văn hóa và ẩm thực. Cho dù bạn thích khám phá những cung điện cổ kính hay thưởng thức những món ăn đường phố ngon tuyệt, Huế đều có thứ dành cho tất cả mọi người.

Bãi biển Huế

Đoạn văn 3:

Hue city is a charming and historically rich destination located in central Vietnam. It is the former imperial capital of the Nguyen Dynasty and is known for its cultural and architectural heritage. Hue has a population of around 350,000 people and is situated on the banks of the Perfume River, which adds to its natural beauty.

One of the main attractions in Hue is the Imperial City, a vast complex of palaces, temples, and gardens that was once the home of the emperor and his court. The Imperial City is a UNESCO World Heritage Site and is a testament to the city's rich history and cultural significance. Another popular attraction is the Thien Mu Pagoda, a seven-story pagoda located on a hill overlooking the Perfume River.

In addition to its historical sites, Hue also offers a vibrant food scene with delicious local specialties like banh khoai (a type of savory pancake), bun bo Hue (spicy beef noodle soup), and nem lui (lemongrass skewers). Visitors can also explore the city's many markets and shops to find souvenirs and traditional handicrafts.

Overall, Hue city is a must-visit destination for anyone interested in history, culture, and stunning natural beauty.

Thành phố Huế là một điểm đến quyến rũ và giàu lịch sử nằm ở miền trung Việt Nam. Đây là kinh đô cũ của triều Nguyễn và được biết đến với di sản văn hóa và kiến trúc. Huế có dân số khoảng 350.000 người và nằm bên bờ sông Hương, làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Một trong những điểm thu hút chính ở Huế là Thành phố Hoàng gia, một quần thể rộng lớn gồm các cung điện, đền thờ và khu vườn từng là nơi ở của hoàng đế và triều đình của ông. Thành phố Hoàng gia là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là minh chứng cho lịch sử phong phú và ý nghĩa văn hóa của thành phố. Một điểm thu hút phổ biến khác là chùa Thiên Mụ, một ngôi chùa bảy tầng nằm trên một ngọn đồi nhìn ra sông Hương.

Ngoài các di tích lịch sử, Huế còn mang đến một khung cảnh ẩm thực sôi động với các đặc sản ngon của địa phương như bánh khoái (một loại bánh mặn), bún bò Huế (bún bò cay) và nem lụi (xiên sả). Du khách cũng có thể khám phá nhiều chợ và cửa hàng của thành phố để tìm quà lưu niệm và đồ thủ công truyền thống.

Nhìn chung, thành phố Huế là một điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp.

Ẩm thực Huế

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin hơn khi có dịp giới thiệu về thành phố Huế nổi tiếng bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài trên luyện nói để cải thiện kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo.

Cùng xem thêm những tỉnh khác:

Giới thiệu Nha Trang bằng tiếng Anh

Giới thiệu Đà Nẵng bằng tiếng Anh