Thành phố Thái Bình - một trong những địa điểm nổi tiếng của Việt Nam, thu hút nhiều khách du lịch không chỉ bởi những địa điểm du lịch mang đậm tính lịch sử mà còn bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Bài viết này cung cấp những từ vựng, mẫu câu miêu tả, đoạn văn để giới thiệu về thành phố Thái Bình.

Từ vựng tiếng Anh về thành phố Thái Bình

Từ vựng Loại từ Phát âm Dịch nghĩa
province n /ˈprɑvəns/ tỉnh
city n /ˈsɪti/ thành phố
cradle (of sth) n /ˈkreɪdl/ cái nôi khai sinh ra cái gì đó
ancient adj /ˈeɪnʃənt/ cổ xưa, cổ kính
trade n /treɪd/ thương mại, sự buôn bán, trao đổi hàng hoá
Homeland n /ˈhəʊmlænd/ quê nhà
Hamlet n /ˈhæmlət/ Làng, thôn
Buddhism n /ˈbʊdɪzəm/ đạo Phật, Phật giáo
tourist attraction n /ˈtʊrəst/ /əˈtrækʃən/ điểm thu hút khách du lịch
destination n /ˌdɛstəˈneɪʃən/ điểm đến
architecture n /ˈɑrkəˌtɛkʧər/ kiến trúc
dike n /daɪk/ con đê
symbolize v /ˈsɪmbəlaɪz/ biểu tượng cho cái gì đấy
majestic adj /məˈdʒestɪk/ tráng lệ, huy hoàng, uy nghi
worshipper n /ˈwɜːʃɪpə(r)/ tín đồ (của tôn giáo nào đó)
birthplace n /ˈbɜːθpleɪs/ nơi sinh ra (của một người nổi tiếng nào đó)
penetrate v /ˈpenətreɪt/ thâm nhập
tangible adj /ˈtændʒəbl/ hữu hình, có thể chạm vào
intangible n /ɪnˈtændʒəbl/ phi vật thể
festivals n /ˈfestɪvl// lễ hội
folk song n /ˈfəʊk sɒŋ/ những bài hát dân ca, những bài hát truyền thống
ceramic n /səˈræmɪk/ nghề làm gốm
discover v /dɪˈskʌvər/ khám phá ra
wander around v /ˈwɑndər/ /əˈraʊnd/ đi dạo xung quanh
contemplate v /ˈkɑntəmˌpleɪt/ chiêm ngưỡng
impress v /ˈɪmˌprɛs/ gây ấn tượng
fresh adj /frɛʃ/ trong lành
poetic adj /poʊˈɛtɪk/ nên thơ
magnificent adj /mægˈnɪfəsənt/ tuyệt diệu
popular adj /ˈpɑpjələr/ phổ biến
peaceful adj /ˈpisfəl/ Yên bình

thành phố Thái Bình hiện đại

Giới thiệu về thành phố Thái Bình

1. Giới thiệu chung về thành phố Thái Bình

Thai Binh is a place with historical-cultural works and folklore activities, some of which have been listed by the government as Le Qui Don's worship hall, Ho Chi Minh's memento - house... but the most famous is Keo temple. Keo temple, also known as Than Quang temple, is a typical architectural work of Vietnam. A province has produced nearly 82 traditional festivals, 16 Vietnamese popular operas, and games such as cheo, roi nuoc, bat dat, and act. Thai Binh also has traditional handicraft villages that have been around for a long time, such as the silver carving villages of Dong Xam and An Le, the Nam Cao weaving village, and the Minh Lang embroidering village.

Thái Bình là nơi có các công trình lịch sử - văn hóa và sinh hoạt văn hóa dân gian, một số đã được chính quyền liệt kê như Phủ thờ Lê Quí Đôn, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh... nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến đền Keo. Chùa Keo hay còn gọi là chùa Thần Quang là một công trình kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam. Một tỉnh đã sản xuất gần 82 lễ hội truyền thống, 16 vở tuồng nổi tiếng của Việt Nam và các trò chơi như chèo, roi nước, dơi đất, và trò chơi. Thái Bình còn có các làng nghề truyền thống đã có từ lâu đời như làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, An Lễ, làng dệt Nam Cao, làng thêu ren Minh Lãng.

chùa keo thành phố Thái Bình

2. Giới thiệu về vị trí địa lý thành phố Thái Bình

Thai Binh is a granary in North Vietnam that is part of the Red River Delta. The province is bounded on the north by Hai Duong Province and Hai Phong City, on the west by Ha Nam and Hung Yen Provinces, on the east by the East Sea, and on the south by Nam Dinh Province.

Thai Binh has three faces: the Red, Luoc, and Hoa rivers, and one face is 53 kilometers of seaside with no mountains.

The resulting fertile soil was ideal for growing grains, particularly rice. Thai Binh rice is widely regarded as the best strain in northern Vietnam. There are 200 different types of aquaculture and 2,500 different types of rare birds.

Thái Bình là vựa lúa của miền Bắc Việt Nam, thuộc đồng bằng sông Hồng. Tỉnh có phía bắc giáp tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, phía tây giáp tỉnh Hà Nam và Hưng Yên, phía đông giáp biển Đông, phía nam giáp tỉnh Nam Định. Thái Bình có ba mặt là sông Hồng, sông Luộc, sông Hóa và một mặt là biển dài 53 km không có núi non. Kết quả là đất đai màu mỡ rất lý tưởng để trồng các loại ngũ cốc, đặc biệt là lúa gạo. Gạo Thái Bình được nhiều người coi là giống ngon nhất ở miền Bắc Việt Nam. Có 200 loại hình nuôi trồng thủy sản khác nhau và 2.500 loại chim quý hiếm khác nhau.

Thành phố Thái Bình nhìn từ trên cao

3. Giới thiệu về khí hậu thành phố Thái Bình

Thai Binh has a cold winter (from November to April) and a hot summer in the monsoon tropical region (from May to October). The annual average temperature is 23.5oC, with the lowest temperature being 4oC and the highest temperature being 38oC. Rainfall ranges from 1.400mm to 1.800mm on average.

Thái Bình có mùa đông lạnh (từ tháng 11 đến tháng 4) và mùa hè nóng kiểu nhiệt đới gió mùa (từ tháng 5 đến tháng 10). Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,5oC, nhiệt độ thấp nhất là 4oC, nhiệt độ cao nhất là 38oC. Lượng mưa trung bình từ 1.400mm đến 1.800mm.

quảng trường thành phố Thái Bình

4. Giới thiệu về du lịch

Because of the abundance of aquatic products and grains, the locals have developed a number of regional specialties, the most well-known of which are Canh Ca Quynh Coi (Quynh Coi fish soup) and cay cake.

Tourists visiting Thai Binh enjoy visiting inshore sandbanks where rare birds rest, viewing natural beauty in mangrove forests, swimming at Dong Chau Beach, and participating in interesting traditional festivals. Dong Bang temples, Tien La temples, and Keo Pagoda are well-known cultural structures. Keo Pagoda contains many valuable votive objects as well as a beautiful three-story bell tower. Every year, visitors flock to Bach Thuan Garden Village to see the various flowers and fruits.

Do có nhiều thủy sản , người dân địa phương đã phát triển một số đặc sản của vùng, trong đó nổi tiếng nhất là Canh cá Quỳnh Côi (canh cá Quỳnh Côi) và bánh cay.

Khách du lịch đến thăm Thái Bình thích tham quan bãi cát ven biển, nơi các loài chim quý hiếm nghỉ ngơi, ngắm vẻ đẹp tự nhiên trong rừng ngập mặn, tắm biển ở bãi biển Đồng Châu và tham gia các lễ hội truyền thống thú vị. Đình Đồng Bằng, đình Tiên La, chùa Keo là những công trình kiến trúc văn hóa nổi tiếng. Chùa Keo chứa nhiều đồ vàng mã có giá trị cũng như tháp chuông ba tầng tuyệt đẹp. Hàng năm, du khách đổ về làng vườn Bách Thuận để ngắm các loại hoa và trái cây.

This city is rich in traditional handicraft villages such as Phuong La's weave fabric, Hoi's mat weave, Dong Xam's silver carving, An Long's copper casting, Minh Lang's lace embroidery, and Nguyen Xa's cay cake making.

Visitors can enjoy many folk songs and festival games in traditional festivals such as Nguyen Xa's water puppet, Khuoc's cheo song, fish and duck catching, rice cooking competitions, and squib contests.

Tỉnh này có nhiều làng nghề thủ công truyền thống như dệt vải Phương La, dệt chiếu Hời, chạm bạc Đồng Xâm, đúc đồng An Long, thêu ren Minh Lãng, làm bánh cay Nguyên Xá.

Du khách có thể thưởng thức nhiều làn điệu dân ca, trò chơi lễ hội trong các lễ hội truyền thống như múa rối nước của Nguyên Xá, hát chèo của Khuốc, bắt cá, bắt vịt, thi thổi cơm thi, thi sếu.

Nhà thờ giáo xứ ở Thái Bình

Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về thành phố Thái Bình

Đoạn văn 1:

Thái Bình is a city located in the northern region of Vietnam, and it is the capital of Thái Bình Province. The city has a population of around 200,000 people and is known for its rich history, culture, and beautiful landscapes.

One of the most prominent attractions in Thái Bình is the Đền Kỳ Đồng, which is a temple that dates back to the 11th century and is dedicated to the worship of the Tran Dynasty's founding father. The temple is famous for its stunning architecture and intricate carvings.

Another must-see destination in Thái Bình is the Keo Pagoda, which is one of the largest Buddhist pagodas in northern Vietnam. The pagoda is known for its beautiful gardens, traditional architecture, and ancient artifacts.

The city also has a lot to offer in terms of natural beauty, with many parks and gardens located throughout the area. One of the most popular parks is the Lý Thái Tổ Park, which features a large lake, a beautiful walking path, and plenty of green space.

Overall, Thái Bình is a city that is steeped in history and culture, and it offers visitors a unique and authentic glimpse into traditional Vietnamese life.

Thái Bình là một thành phố nằm ở khu vực phía bắc của Việt Nam, và nó là thủ phủ của tỉnh Thái Bình. Thành phố có dân số khoảng 200.000 người và được biết đến với bề dày lịch sử, văn hóa và cảnh quan tuyệt đẹp.

Một trong những điểm tham quan nổi bật nhất ở Thái Bình là đền Kỳ Đồng, đây là ngôi đền có từ thế kỷ 11 và được dành để thờ cúng vị vua sáng lập triều đại nhà Trần. Ngôi đền nổi tiếng với kiến trúc tuyệt đẹp và chạm khắc tinh xảo.

Một điểm đến không thể bỏ qua khác ở Thái Bình là chùa Keo, một trong những ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở miền bắc Việt Nam. Chùa được biết đến với những khu vườn xinh đẹp, kiến trúc truyền thống và các hiện vật cổ xưa.

Thành phố cũng có rất nhiều điều thú vị về vẻ đẹp tự nhiên, với nhiều công viên và khu vườn nằm khắp khu vực. Một trong những công viên nổi tiếng nhất là Công viên Lý Thái Tổ, nơi có hồ nước rộng, con đường đi bộ tuyệt đẹp và nhiều không gian xanh.

Nhìn chung, Thái Bình là một thành phố có bề dày lịch sử và văn hóa, đồng thời mang đến cho du khách cái nhìn độc đáo và chân thực về cuộc sống truyền thống của Việt Nam.

chùa Keo Thái Bình

Đoạn văn 2: 

Thái Bình City is a charming city located in the Red River Delta of Vietnam. It is the capital city of Thái Bình Province and has a population of over 200,000 people. The city is known for its rich history, beautiful landscapes, and unique cultural traditions.

One of the main attractions of Thái Bình City is its historical landmarks. The city is home to a number of ancient temples and pagodas, such as Keo Pagoda, which was built over 400 years ago and is a popular destination for both locals and tourists. Another historical site is Dong Xam Village, which is known for its traditional ceramic crafts that have been passed down through generations.

Thái Bình City is also known for its picturesque countryside, with lush green rice fields stretching as far as the eye can see. Visitors can take a bicycle or motorbike ride through the countryside to explore the local villages and experience the slower pace of life in rural Vietnam.

Finally, Thái Bình City is famous for its unique cultural traditions. The city is home to a number of festivals throughout the year, such as the Keo Pagoda Festival and the Tien La Temple Festival, which attract thousands of visitors from all over Vietnam. These festivals showcase traditional Vietnamese music, dance, and food, and are a great way to experience the local culture.

In summary, Thái Bình City is a fascinating destination for anyone interested in history, culture, and natural beauty. Whether you're interested in exploring ancient temples, experiencing rural life, or attending vibrant festivals, Thái Bình City has something for everyone.

Thành phố Thái Bình là một thành phố duyên dáng nằm ở đồng bằng sông Hồng của Việt Nam. Đây là thành phố thủ phủ của tỉnh Thái Bình và có dân số hơn 200.000 người. Thành phố được biết đến với bề dày lịch sử, phong cảnh đẹp và truyền thống văn hóa độc đáo.

Một trong những điểm thu hút chính của Thái Bình là các địa danh lịch sử. Thành phố này là nơi có một số ngôi đền và chùa cổ, chẳng hạn như Chùa Keo, được xây dựng cách đây hơn 400 năm và là một điểm đến phổ biến cho cả người dân địa phương và khách du lịch. Một di tích lịch sử khác là làng Đồng Xâm, nơi được biết đến với nghề gốm sứ truyền thống đã được truyền qua nhiều thế hệ.

Thái Bình còn được biết đến với những vùng quê đẹp như tranh vẽ với những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài ngút tầm mắt. Du khách có thể đi xe đạp hoặc xe máy qua vùng nông thôn để khám phá các ngôi làng địa phương và trải nghiệm nhịp sống chậm hơn ở vùng nông thôn Việt Nam.

Cuối cùng, Thành phố Thái Bình nổi tiếng với truyền thống văn hóa độc đáo. Thành phố này là nơi tổ chức một số lễ hội quanh năm, chẳng hạn như Lễ hội Chùa Keo và Lễ hội Đền Tiên La, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp Việt Nam. Những lễ hội này giới thiệu âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực truyền thống của Việt Nam và là một cách tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa địa phương.

Thành phố Thái Bình là một điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên. Cho dù bạn thích khám phá những ngôi đền cổ kính, trải nghiệm cuộc sống nông thôn hay tham dự các lễ hội sôi động, Thái Bình đều có điều gì đó dành cho tất cả mọi người.

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin hơn khi có dịp giới thiệu về thành phố Thái Bình nổi tiếng bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài trên luyện nói để cải thiện kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo.