Bắc Ninh - thành phố được mệnh danh là trung tâm văn hoá Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt với truyền thống khoa cử lâu đời. Cùng IELTS Fighter khám phá mảnh đất này qua những từ vựng, mẫu câu, đoạn văn miêu tả bằng tiếng Anh cực kì đơn giản nhé.

Từ vựng tiếng Anh về thành phố Bắc Ninh

Từ vựng Loại từ Phát âm Dịch nghĩa
province n /ˈprɑvəns/ tỉnh
city n /ˈsɪti/ thành phố
Red River Delta     Đồng bằng sông Hồng
lowland adj /ˈləʊlənd/ vùng đất thấp, vùng đất trũng
cradle (of sth) n /ˈkreɪdl/ cái nôi khai sinh ra cái gì đó
ancient adj /ˈeɪnʃənt/ cổ xưa, cổ kính
trade n /treɪd/ thương mại, sự buôn bán, trao đổi hàng hoá
Homeland n /ˈhəʊmlænd/ quê nhà
Hamlet n /ˈhæmlət/ Làng, thôn
Buddhism n /ˈbʊdɪzəm/ đạo Phật, Phật giáo
tourist attraction n /ˈtʊrəst/ /əˈtrækʃən/ điểm thu hút khách du lịch
destination n /ˌdɛstəˈneɪʃən/ điểm đến
architecture n /ˈɑrkəˌtɛkʧər/ kiến trúc
dike n /daɪk/ con đê
symbolize v /ˈsɪmbəlaɪz/ biểu tượng cho cái gì đấy
majestic adj /məˈdʒestɪk/ tráng lệ, huy hoàng, uy nghi
worshipper n /ˈwɜːʃɪpə(r)/ tín đồ (của tôn giáo nào đó)
birthplace n /ˈbɜːθpleɪs/ nơi sinh ra (của một người nổi tiếng nào đó)
penetrate v /ˈpenətreɪt/ thâm nhập
tangible adj /ˈtændʒəbl/ hữu hình, có thể chạm vào
intangible n /ɪnˈtændʒəbl/ phi vật thể
festivals n /ˈfestɪvl// lễ hội
folk song n /ˈfəʊk sɒŋ/ những bài hát dân ca, những bài hát truyền thống
handicraft n /ˈhændikrɑːft/ thủ công
Pottery n /ˈpɒtəri/ đồ gốm, thủ công, nghề làm gốm
ceramic n /səˈræmɪk/ nghề làm gốm
discover v /dɪˈskʌvər/ khám phá ra
wander around v /ˈwɑndər/ /əˈraʊnd/ đi dạo xung quanh
contemplate v /ˈkɑntəmˌpleɪt/ chiêm ngưỡng
impress v /ˈɪmˌprɛs/ gây ấn tượng
fresh adj /frɛʃ/ trong lành
poetic adj /poʊˈɛtɪk/ nên thơ
magnificent adj /mægˈnɪfəsənt/ tuyệt diệu
popular adj /ˈpɑpjələr/ phổ biến
peaceful adj /ˈpisfəl/ Yên bình

thành phố Bắc Ninh

Từ vựng tiếng Anh về địa danh thành phố Bắc Ninh

1. Dau Pagoda: Chùa Dâu

2. But Thap Pagoda: Chùa Bút Tháp

3. Phat Tich Pagoda: Chùa Phật Tích

4. Tombs and Temples of Ly kings: Đền thờ các vua nhà Lý

5. Tombs and Temples of Kinh Duong Vuong: Đền thờ Kinh Dương Vương

6. Ba Chua Kho Temple: Đền Bà Chúa Kho

7. Bac Ninh Temple of Literature: Văn Miếu Bắc Ninh

8. Tam Phu Temple: Đền Tam Phú

9. Memorial region of General Secretary Nguyen Van Cu: Đền thờ Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ

10. Viem Xa hamlet (Diem Village): làng Viêm Xá

12. Ruins of Thai Lieutenant Ly Thuong Kiet: Đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt

13. Dong Ky Festival: Lễ hội Đồng Kỳ

14. Dinh Bang communal house: Đình Đình Bảng

15. Complex of tombs and temple of Cao Lo Vuong: Lăng mộ Cao Lố Vương

16. Duc Vua Ba temple: Đền thờ Đức Vua Bà

địa điểm du lịch tại Bắc Ninh

Giới thiệu về thành phố Bắc Ninh

1: Giới thiệu về địa lý

Bac Ninh is situated in the Red River Delta area, bordered by Bac Giang to the north, Hung Yen to the south, Hai Duong to the east, and Hanoi to the west. Its topography is primarily flat, with a complicated system of rivers and springs, including the Cau, Duong, and Thai Binh rivers.

Bắc Ninh nằm trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, giáp với Bắc Giang ở phía bắc, Hưng Yên ở phía nam, Hải Dương ở phía đông và Hà Nội ở phía tây. Địa hình chủ yếu là đất phẳng, với một hệ thống phức tạp các sông và suối, bao gồm các sông Cầu, sông Đuống và Thái Bình.

2: Về khí hậu

Bắc Ninh has a typical tropical monsoon climate, with a cool winter. The average annual temperature is 24ºC, with the highest temperature occurring in July at 30ºC and the lowest temperature occurring in January at 15ºC. The average annual rainfall is between 1,400mm and 1,600mm. The rainy season lasts from May to October, while the dry season lasts from December to April of the following year. The best time to visit Bắc Ninh is from October to April when the weather is cool and pleasant.

Bắc Ninh có khí hậu gió mùa nhiệt đới, với mùa đông mát mẻ. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 24ºC, với nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 là 30ºC và nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 là 15ºC. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.400mm đến 1.600mm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, trong khi mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 của năm sau. Thời gian tốt nhất để tham quan Bắc Ninh là từ tháng 10 đến tháng 4 khi thời tiết mát mẻ và dễ chịu.

địa thế tỉnh Bắc Ninh

3: Về những địa điểm du lịch của Bắc Ninh

Bac Ninh used to be an ancient trade center of Vietnam from the century 2nd to 10th. Here is the homeland of Buddhism. Buddhism penetrates into this land so early; however, it really bloomed brightly on Ly Dynasty. Hence, visiting this site, tourists will be impressed by a system of old pagodas and temples which reflect all the cultural characters and architecture of Buddhism. Some typical names of pagodas and temples can be given, such as Keo Pagoda, Dau Pagoda, But Thap Pagoda, Phat Tich Pagoda, Do Temple, etc. This is the precious tangible cultural value passing from generations to generations. All the value is also the pride of Bac Ninh’s people that everyone has to try best to preserve.

Chùa Đình Bảng - TP. Bắc Ninh

Besides the tangible cultural values, Bac Ninh also possesses intangible ones. These are festivals, which take place mainly in spring in almost pagodas and temples. Therefore, after the Lunar New Year, Bac Ninh is the favorable destination for tourists from all over the country. Especially, Bac Ninh is famous to foreign tourists for the cradle of the traditional folk song – which is called "Quan Ho". This kind of art is annually performed at Lim Festival celebrated in 13th of the first lunar month. For foreign tourists, the experience of joining this festival, listening to “Quan Ho” song will be kept in their minds forever.

Also, Bac Ninh is well known with such tradition handicraft villages as Dong Ky Wood, Dong Ho Paint, Dai Bai Bronze, and Phu Lang Pottery. You, as a traveler can drop by and join in the daily life of the villages; even you can try making some products by your own and take them as small gifts for your beloved ones

Bắc Ninh trước đây là một trung tâm thương mại cổ xưa của Việt Nam từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ mười . Đạo Phật đã thâm nhập vào vùng đất này từ rất sớm nhưng thực sự phát triển mạnh mẽ khi đến triều đại Lý. Do đó, khi đến thăm Bắc Ninh, du khách sẽ ấn tượng với hệ thống chùa và đền cổ xưa, phản ánh tất cả các đặc trưng văn hóa và kiến trúc của đạo Phật. Một số tên đặc trưng của các chùa và đền có thể kể đến như Chùa Keo, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp, Chùa Phật Tích, Đền Đô, v.v. Đây là giá trị văn hóa vật chất quý giá được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Tất cả các giá trị này cũng là niềm tự hào của người dân Bắc Ninh mà ai cũng phải cố gắng bảo tồn.

Ngoài các giá trị văn hóa vật chất, Bắc Ninh còn sở hữu các giá trị phi vật thể như các lễ hội diễn ra vào mùa xuân tại hầu hết các đền chùa. Do đó, sau Tết Nguyên đán, Bắc Ninh là điểm đến ưa thích của khách du lịch từ khắp nơi trên cả nước. Đặc biệt, Bắc Ninh nổi tiếng đối với khách du lịch nước ngoài là nơi sinh ra của bài hát dân ca truyền thống - được gọi là dân ca Quan họ. Loại hình nghệ thuật này được biểu diễn hàng năm tại Lễ hội Lim được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Đối với khách du lịch nước ngoài, trải nghiệm tham gia lễ hội và lắng nghe bài hát Quan họ sẽ để lại những ấn tượng không thể nào quên.

Bắc Ninh cũng nổi tiếng với các làng nghề truyền thống như gỗ Đồng Kỵ, tranh Đông Hồ. đồng Đại Bái và sứ Phù Lãng. Bạn - một du khách có thể ghé thăm và tham gia vào cuộc sống hàng ngày của các làng; thậm chí bạn có thể tự tay chế tạo một số sản phẩm và mang chúng làm quà tặng cho người thân yêu của mình.

thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Hội Lim Bắc Ninh

Giới thiệu ngắn về một vài địa điểm nổi tiếng:

1. Dau Pagoda: Built in the 3rd century, Dau Pagoda is one of the oldest pagodas in Vietnam. It is famous for its unique architecture, which combines the styles of Buddhism, Confucianism, and Taoism.

2. But Thap Pagoda: Located in Dinh Bang village, But Thap Pagoda is a masterpiece of Vietnamese architecture. It is famous for its 10-meter-high statue of Avalokitesvara Bodhisattva, which is considered the most beautiful statue in Vietnam.

3. Dong Ho Village: Dong Ho Village is famous for its traditional folk paintings, which have been recognized as a national intangible cultural heritage of Vietnam. The paintings depict the daily life of Vietnamese people and are made using natural materials such as bamboo and rice paper.

4. Kinh Duong Vuong Temple: Kinh Duong Vuong Temple is dedicated to the first king of Vietnam, who is believed to have founded the Hong Bang Dynasty in 2879 BC. The temple is located on a hill and offers a panoramic view of the surrounding landscape.

5. Phat Tich Pagoda: Phat Tich Pagoda is located on a mountain and is famous for its ancient architecture and beautiful landscape. It is also home to many valuable artifacts, including a bronze bell dating back to the 7th century.

6. Bac Ninh Temple of Literature: Bac Ninh Temple of Literature is a Confucian temple built in the 11th century. It is dedicated to Confucius and his disciples and is considered one of the most beautiful temples in Vietnam.

7. Lim Festival: Lim Festival is held annually in the 13th day of the first lunar month. It is a festival of Quan Ho folk songs, which originated in Bắc Ninh. The festival attracts thousands of visitors every year and is a great opportunity to experience the unique culture of Bắc Ninh.

Di sản văn hoá phi vật thể - dân ca Quan họ

Lễ hội tại Bắc Ninh

Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về thành phố Bắc Ninh

Đoạn văn 1:

Bac Ninh, also known as the cultural center of Kinh Bac, is a city in northern Vietnam. It is located in the Red River Delta area, bordering Bac Giang to the north, Hung Yen to the south, Hai Duong to the east, and Hanoi to the west. This historically rich province has a long-standing tradition of education and culture and is famous for its classical music style, Quan Ho. Bac Ninh is also home to a variety of ancient pagodas and temples, as well as traditional handicraft villages such as Dong Ky Wood, Dong Ho Paint, Dai Bai Bronze, and Phu Lang Pottery. Visitors to Bac Ninh can explore the beautiful architecture, immerse themselves in the rich history and culture of the region, and experience the vibrant local festivals and traditions.

In conclusion, Bắc Ninh city is a must-visit destination for those who want to explore the rich culture and history of Vietnam. With its unique architecture, beautiful landscape, and traditional folk songs, Bắc Ninh is a city that will leave a lasting impression on anyone who visits.

Bắc Ninh, còn được biết đến là trung tâm văn hóa của Kinh Bắc, là một thành phố ở miền bắc Việt Nam. Nó nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng, giáp ranh với Bắc Giang ở phía bắc, Hưng Yên ở phía nam, Hải Dương ở phía đông và Hà Nội ở phía tây. Tỉnh lị này với lịch sử lâu đời về giáo dục và văn hóa nổi tiếng với dòng nhạc cổ truyền Quan Họ. Bắc Ninh cũng là nơi có nhiều chùa cổ và đền thờ, cũng như các làng nghề truyền thống như Đông Kỳ Gỗ, Đông Hồ Tranh, Đại Bái Đồng và Phù Lãng Gốm. Du khách đến Bắc Ninh có thể khám phá kiến trúc đẹp mắt, đắm mình trong lịch sử và văn hóa phong phú của vùng, và trải nghiệm các lễ hội và truyền thống địa phương sôi động.

Tóm lại, thành phố Bắc Ninh là một điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai muốn khám phá văn hóa và lịch sử phong phú của Việt Nam. Với kiến trúc độc đáo, phong cảnh đẹp và những bài hát dân ca truyền thống, Bắc Ninh là một thành phố sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người đến thăm.

Đoạn văn 2:

Bac Ninh province is a culturally rich region located in northern Vietnam. It is home to a variety of ancient pagodas and temples, as well as traditional handicraft villages such as Dong Ky Wood, Dong Ho Paint, Dai Bai Bronze, and Phu Lang Pottery. The province is also famous for its classical music style, Quan Ho, which originated in the region. Visitors to Bac Ninh can explore the beautiful architecture, immerse themselves in the rich history and culture of the region, and experience the vibrant local festivals and traditions. Overall, Bac Ninh is a must-visit destination for those who want to explore the unique culture and history of Vietnam.

Tỉnh Bắc Ninh là một vùng đất giàu văn hóa nằm ở miền bắc Việt Nam. Nơi đây có nhiều đền chùa và đình đại cổ cùng như các làng nghề truyền thống như gỗ Đồng Kỵ, tranh Đông Hồ, đồng Đại Bái và sứ Phù Lãng. Tỉnh Bắc Ninh cũng nổi tiếng và là nơi khai sinh ra loại hình âm nhạc mang tên dân ca Quan họ. Du khách đến Bắc Ninh có thể khám phá kiến trúc đẹp mắt, ngập tràn lịch sử và văn hóa của vùng đất, và trải nghiệm các lễ hội và truyền thống địa phương sống động. Nói chung, Bắc Ninh là một điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn khám phá văn hóa và lịch sử độc đáo của Việt Nam.

tỉnh Bắc Ninh từ trên cao

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin hơn khi có dịp giới thiệu về thành phố Bắc Ninh bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài trên luyện nói để cải thiện kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo.