Ẩn mình ở trung tâm của Đông Nam Á, Việt Nam tự hào có một di sản đa dạng và hấp dẫn đã làm say đắm trái tim của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Trong bài viết này, IELTS Fighter giới thiệu văn hóa Việt Nam qua những từ vựng tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ vựng tiếng Anh chủ đề “Culture”

Từ vựng

Phiên âm

Loại từ vựng

Dịch nghĩa

Tradition

/trəˈdɪʃən/

Noun

Truyền thống

Customs

/ˈkʌstəmz/

Noun

Phong tục, tập tục

Ritual

/ˈrɪtʃuəl/

Noun

Nghi lễ

Ceremony

/ˈsɛrəˌmoʊni/

Noun

Lễ nghi, nghi thức

Cultural

/ˈkʌltʃərəl/

Adjective

Văn hóa, văn hóa học

Heritage

/ˈhɛrɪtɪdʒ/

Noun

Di sản

Diversity

/daɪˈvɜrsɪti/

Noun

Sự đa dạng

Ethnic

/ˈɛθnɪk/

Adjective

Dân tộc, thuộc về dân tộc

Folklore

/ˈfoʊkˌlɔr/

Noun

Văn hóa dân gian

Artifacts

/ˈɑːrtɪfækt/

Noun

Di vật, tạo vật

Ritualistic

/rɪˈtuəlɪstɪk/

Adjective

Thuộc về nghi lễ

Cultural exchange

/ˈkʌltʃərəl ɪksˈʧeɪndʒ/

Noun phrase

Trao đổi văn hóa

Beliefs

/bɪˈlifs/

Noun

Niềm tin, tín ngưỡng

Values

/ˈvæljuːz/

Noun

Giá trị

Rituals

/ˈrɪtʃuəlz/

Noun

Các nghi lễ

Language

/ˈlæŋɡwɪdʒ/

Noun

Ngôn ngữ

Cultural identity

/ˈkʌltʃərəl aɪˈdɛntəti/

Noun phrase

Bản sắc văn hóa

Festivities

/ˌfɛsˈtɪvətiz/

Noun

Lễ hội, các dịp kỷ niệm

Cultural integration

/ˈkʌltʃərəl ˌɪntɪˈɡreɪʃən/

Noun phrase

Hội nhập văn hóa

Ancestral

/ænˈsɛstrəl/

Adjective

Thuộc về tổ tiên, tổ tiên

Traditional clothing

/trəˈdɪʃənəl ˈkloʊðɪŋ/

Noun phrase

Trang phục truyền thống

Cultural heritage site

/ˈkʌltʃərəl ˈhɛrɪtɪdʒ saɪt/

Noun phrase

Di tích văn hóa

Cuisine

/kwɪˈzin/

Noun

Ẩm thực

Cultural norms

/ˈkʌltʃərəl nɔːrmz/

Noun phrase

Quy tắc văn hóa, chuẩn mực văn hóaTừ vựng

Phiên âm

Loại từ vựng

Dịch nghĩa

Phố cổ Hội An

Làng nghề truyền thống

Từ vựng tiếng Anh chủ đề “Vietnamese Culture ”

Từ vựng

Phiên âm

Loại từ vựng

Dịch nghĩa

Tradition

/trəˈdɪʃən/

Noun

Truyền thống

Custom

/ˈkʌstəm/

Noun

Phong tục, tập quán

Cultural heritage

/ˈkʌltʃərəl ˈhɛrɪtɪdʒ/

Noun phrase

Di sản văn hóa

Folk music

/foʊk ˈmjuːzɪk/

Noun phrase

Âm nhạc dân gian

Festivals

/ˈfɛstəvəlz/

Noun

Lễ hội

Lunar New Year

/ˈluːnər nuː jɪr/

Noun phrase

Tết Nguyên đán

Family values

/ˈfæməli ˈvæljuːz/

Noun phrase

Giá trị gia đình

Ancestor worship

/ˈænsɛstər ˈwɜrʃɪp/

Noun phrase

Thờ cúng tổ tiên

Ao Dai

/ˈaʊ ˌzaɪ/

Noun

Áo dài

Confucianism

/kənˈfjuːʃəˌnɪzəm/

Noun

Nho giáo

Calligraphy

/kəˈlɪɡrəfi/

Noun

Nghệ thuật thư pháp

Water puppetry

/ˈwɔːtər ˈpʌpɪtri/

Noun

Múa rối nước

Lantern Festival

/ˈlæntərn ˈfɛstəvəl/

Noun phrase

Lễ hội đèn lồng

Tet Trung Thu

/tɛt trʌŋ tuː/

Noun phrase

Tết Trung Thu

Martial arts

/ˈmɑːrʃəl ɑːrts/

Noun phrase

Võ thuật

Traditional dance

/trəˈdɪʃənəl dæns/

Noun phrase

Vũ điệu truyền thống

Mid-Autumn Festival

/mɪd ˈɔːtəm ˈfɛstəvəl/

Noun phrase

Lễ hội Trung Thu

Communal house

/ˈkɑːmjuːnl haʊs/

Noun phrase

Nhà đình, đình làng

Bamboo crafts

/ˈbæmˌbuː kræfts/

Noun phrase

Đồ thủ công từ tre

Vietnamese cuisine

/ˌviːətnəˈmis kwɪˈzin/

Noun phrase

Ẩm thực Việt Nam

Folk games

/foʊk ɡeɪmz/

Noun phrase

Trò chơi dân gian

Hoi An lanterns

/hɔɪ æn ˈlæntərnz/

Noun phrase

Đèn lồng Hội An

Incense offering

/ˈɪnsɛns ˈɔːfərɪŋ/

Noun phrase

Thắp hương

Traditional costume

/trəˈdɪʃənəl ˈkɑːstuːm/

Noun phrase

Trang phục truyền thống

Vietnamese architecture

/ˌviːətnəˈmis ˈɑːrkɪˌtɛkʧər/

Noun phrase

Kiến trúc Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam

Áo dài truyền thống

Giới thiệu ngắn về văn hoá Việt Nam bằng tiếng Anh

The Rich Tapestry of Vietnamese Heritage:

Vietnam's culture is a living testament to its rich history and the amalgamation of various influences. Shaped by centuries of dynastic rule, colonial occupation, and regional interactions, Vietnamese culture is a harmonious blend of indigenous customs and external influences.

Bức tranh phong phú của Di sản Văn hoá Việt Nam:

Văn hóa Việt Nam là minh chứng sống động cho lịch sử phong phú và sự pha trộn của nhiều ảnh hưởng khác nhau. Được định hình bởi nhiều thế kỷ cai trị của các triều đại, sự chiếm đóng của thực dân và các tương tác khu vực, văn hóa Việt Nam là sự pha trộn hài hòa giữa các phong tục bản địa và các ảnh hưởng bên ngoài.

Ngày tết cổ truyền Việt Nam

Traditions and Customs:

Anchored by strong family ties and a profound respect for ancestors, Vietnamese traditions and customs play a central role in daily life. Ancestor worship, carried out with heartfelt reverence, connects the living with their past and exemplifies the deep-rooted values of filial piety and gratitude.

Truyền thống và phong tục:

Được neo giữ bởi mối quan hệ gia đình bền chặt và lòng kính trọng sâu sắc đối với tổ tiên, truyền thống và phong tục Việt Nam đóng một vai trò trung tâm trong cuộc sống hàng ngày. Thờ cúng tổ tiên, được thực hiện với lòng thành kính, kết nối người sống với quá khứ của họ và thể hiện các giá trị sâu xa của lòng hiếu thảo và lòng biết ơn.

Du xuân ngày Tết

Festivals and Celebrations:

Vietnam's cultural calendar is adorned with a myriad of vibrant festivals that reflect the nation's religious diversity and agricultural roots. From the exuberant Tet Lunar New Year, with its dazzling displays of colorful decorations and traditional dragon dances, to the enchanting Mid-Autumn Festival, illuminated by the warm glow of lanterns, each celebration offers a glimpse into the heart of Vietnamese culture.

Lễ hội và Lễ kỷ niệm:

Lịch văn hóa của Việt Nam được tô điểm bởi vô số lễ hội sôi động phản ánh sự đa dạng tôn giáo và nguồn gốc nông nghiệp của quốc gia. Từ Tết Nguyên đán tưng bừng, với những màn trang trí rực rỡ đầy màu sắc và điệu múa rồng truyền thống, đến Tết Trung thu đầy mê hoặc, được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn lồng, mỗi lễ kỷ niệm đều mang đến một cái nhìn thoáng qua về trung tâm văn hóa Việt Nam.

Lễ hội truyền thống miền Bắc Việt Nam

Nhã nhạc cung đình Huế

Arts and Crafts:

Vietnamese arts and crafts are steeped in creativity and craftsmanship, reflecting the nation's rich artistic heritage. From the delicate strokes of traditional calligraphy to the intricate beauty of water puppetry performances, each art form is a testament to the Vietnamese people's love for aesthetics and storytelling.

Nghệ thuật và thủ công:

Nghệ thuật và hàng thủ công Việt Nam tràn ngập sự sáng tạo và khéo léo, phản ánh di sản nghệ thuật phong phú của quốc gia. Từ những nét vẽ tinh tế của thư pháp truyền thống đến vẻ đẹp phức tạp của các màn trình diễn múa rối nước, mỗi loại hình nghệ thuật là một minh chứng cho tình yêu thẩm mỹ và kể chuyện của người Việt Nam.

làng hương Quảng Phú Cầu

Mùa thu hoạch hoa súng

Culinary Delights:

No exploration of Vietnamese culture is complete without savoring its renowned cuisine. Vietnamese food is a delightful journey of flavors, with each dish showcasing a harmonious blend of fresh herbs, aromatic spices, and the delicate balance of sweet, sour, salty, and spicy tastes. From the iconic pho to the tantalizing spring rolls, the country's culinary offerings are a true reflection of its culture and culinary prowess.

Ẩm thực hấp dẫn:

Không có cuộc khám phá văn hóa Việt Nam nào trọn vẹn nếu không thưởng thức các món ăn nổi tiếng của đất nước này. Món ăn Việt Nam là một hành trình thú vị của hương vị, với mỗi món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa các loại rau tươi, gia vị thơm và sự cân bằng tinh tế của các vị ngọt, chua, mặn và cay. Từ món phở mang tính biểu tượng đến món chả giò hấp dẫn, các món ăn của đất nước này phản ánh chân thực văn hóa và trình độ ẩm thực của Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam

The Soul of Vietnamese Culture:

Beyond its tangible aspects, Vietnamese culture is imbued with a spirit of resilience and unity that has withstood the test of time. Throughout its history, Vietnam has faced challenges and triumphs, all of which have shaped the nation's indomitable spirit and unwavering pride in its identity.

Hồn Văn Hóa Việt Nam:

Ngoài những khía cạnh hữu hình, văn hóa Việt Nam thấm nhuần tinh thần kiên cường và đoàn kết đã vượt qua thử thách của thời gian. Trong suốt lịch sử của mình, Việt Nam đã đối mặt với những thách thức và chiến thắng, tất cả những điều này đã hình thành nên tinh thần bất khuất và niềm tự hào không lay chuyển của quốc gia về bản sắc của mình.

Giới thiệu văn hoá Việt Nam trong IELTS Speaking Part 2

Topic: Introduce Vietnamese Culture

Introduction:

Today, I would like to introduce the captivating and diverse culture of Vietnam. Situated in Southeast Asia, Vietnam boasts a rich and unique heritage that has captivated people from all around the world. Its cultural tapestry is woven with deep-rooted traditions, vibrant festivals, and a culinary journey that leaves a lasting impression.

Cultural Traditions:

Vietnamese culture is deeply rooted in its traditions and customs, with a strong emphasis on family values and respect for ancestors. Ancestor worship is an integral part of daily life, with Vietnamese people offering prayers and incense to honor their forefathers. Additionally, the value of respecting elders and maintaining close-knit family ties is a cornerstone of Vietnamese culture.

Festivals and Celebrations:

Vietnam's cultural calendar is filled with vibrant festivals and celebrations, each with its unique charm and significance. One of the most significant celebrations is the Lunar New Year, known as Tet, when families come together to welcome the new year with fireworks, traditional food, and vibrant decorations. The Mid-Autumn Festival, with its colorful lanterns and delicious mooncakes, is another cherished occasion for families and children.

Art and Craftsmanship:

Vietnamese culture is also renowned for its artistic heritage. Traditional art forms, such as water puppetry and Vietnamese opera, have been passed down through generations and continue to enchant audiences today. Handicrafts like intricate lacquerware, delicate silk weaving, and beautiful pottery are a testament to the skill and creativity of Vietnamese artisans.

Culinary Delights:

Vietnamese cuisine is a culinary journey of flavors and textures. From the world-famous pho to the savory spring rolls and delectable banh mi, Vietnamese food is a symphony of tastes that tantalizes the taste buds. The extensive use of fresh herbs, spices, and ingredients sourced from local markets make Vietnamese cuisine both healthy and mouthwateringly delicious.

Cultural Resilience:

Throughout its history, Vietnam has faced various challenges, yet its culture remains resilient and adaptive. Despite periods of foreign influence and colonial rule, the Vietnamese people have managed to preserve their cultural identity and traditional values, fostering a deep sense of pride in their heritage.

Conclusion:

In conclusion, Vietnamese culture is a treasure trove of traditions, festivals, and culinary delights that have been shaped over millennia. Its warmth, resilience, and rich history make it an enchanting cultural experience for both locals and visitors. Exploring Vietnam's culture offers a glimpse into the heart and soul of this captivating nation. As an integral part of the country's identity, Vietnamese culture continues to be cherished and celebrated, making it an unforgettable journey for those who seek to immerse themselves in its timeless charm.

Đời sống Việt Nam

Trên đây là một số những gợi ý về giới thiệu văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh, các bạn có thể tham khảo ý tưởng cho các bài nói của mình nhé.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Giới thiệu quê hương bằng tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu

Giới thiệu thủ đô Hà Nội bằng Tiếng Anh hay, đơn giản