IELTS Speaking Part 1 thường được khởi đầu với câu hỏi bạn là học sinh hay đã đi làm, bạn đang học ngành gì...và những câu liên quan đến học tập, công việc. Vậy mở đầu sao cho thuận lợi? Cùng tìm hiểu các câu hỏi hay gặp và cách trả lời ghi điểm với chủ đề School and Work nha.

Hướng dẫn trả lời Speaking Work Study

Các bạn xem trước video hướng dẫn đầy đủ cách trả lời nha: 


1. Sample questions – Một số câu hỏi mẫu

- What do you study?/ What is your major?

Bạn đang học gì?/ Chuyên ngành học của bạn là gì?

- What do you do?/ What is your job?/ What do you do for a living?

Công việc của bạn là gì?

- Where do you work/study?

Bạn làm việc/học tập ở đâu?

- Why did you choose your job/major?

Vì sao bạn chọn công việc/ngành học của bạn?

- Do you like your job/major?

Bạn có thích công việc/ngành học của mình không?

2. Useful structures – Các câu trúc hay

A. Study

-  I study at (school/university) and major in…

Tôi học tại trường … và ngành học của tôi là …

- I chose my major because …

Tôi chọn ngành học của tôi bởi vì…

- I really enjoy my study program because…

Tôi rất thích chương trình học của tôi vì…

- The best thing about my study program is ….

Thứ tuyệt nhất về chương trình học của tôi là…

- I will be qualified for/in… when I finish my study program

Tôi sẽ đủ trình độ/chuyên môn trong lĩnh vực gì khi tôi kết thúc chương trình học

- I will obtain my diploma/degree in …

Tôi sẽ nhận bằng tốt nghiệp trung học (high school diploma)/ bằng đại học (degree) vào thời gian nào đó

B. Work

- I’m currently working as a(n)… at…

Hiện tôi đang là …. tại…

- I’m responsible for…

Tôi chịu trách nhiệm chính trong việc…

- I am licensed/certified as a(n)…

Tôi được cấp phép/chứng nhận làm…

- I feel satisfied with my job because…

Tôi cảm thấy hài lòng với công việc của tôi bởi vì…

- I chose this job/position because…

Tôi lựa chọn công việc/vị trí này bởi vì…

- My work is usually very (adjective)

Công việc của tôi thường rất…

3. Sample answers - Các câu trả lời mẫu

- What do you do?

I’m currently working as a Communications Officer at a company specialized in educational services. I’ve worked here for 2 years, and I’m mainly responsible for creating content to promote the company’s brand and services.

(Tôi hiện đang làm nhân viên truyền thông tại một công ty chuyên về dịch vụ giáo dục. Tôi đã làm việc ở đây được 2 năm và tôi chịu trách nhiệm chính trong việc tạo nội dung để quảng bá thương hiệu và dịch vụ của công ty)

Format: Position (vị trí công việc), Employer (nơi làm việc), Related information (thông tin liên quan)

- What do you study?

Currently, I major in Public Health at Tulane University. This is a particularly popular major at my school with amazing faculty and curriculum so I really enjoy it.

(Hiện tại, tôi học chuyên ngành Y tế công cộng tại Đại học Tulane. Đây là một chuyên ngành đặc biệt phổ biến tại trường của tôi với đội ngũ giảng viên và chương trình giảng dạy tuyệt vời nên tôi thực sự thích nó)

Format: Major (ngành học), School (trường), Related information (thông tin liên quan)

- Why did you choose your job?

I chose my job because working in Communications has always been one of my career goals. My job provides me with a lot of opportunity for professional development, and it pays well.

(Tôi chọn công việc của mình vì làm việc trong lĩnh vực truyền thông luôn là một trong những mục tiêu nghề nghiệp của tôi. Công việc của tôi mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn và nó được trả công xứng đáng)

Format: Reason 1, Reason 2, Reason 3.

- Do you work or study? 

Well, I graduated a few years ago and am currently employed full-time. I am working as a Sales Manager at Pull and Bear Vietnam, which is a famous international clothing brand. To be more precise, I am responsible for creating business strategies to attract new customers, enhancing profitability, training new staff and responding to customer complaints and concerns in a professional manner.

- Why did you choose that job? 

Basically, my undergraduate degree was marketing, so I decided to become a copywriter. And before I graduated, I worked a few part-time jobs, so I already had some work experience. Additionally, since I enjoy writing and similar activities, this profession truly appeals to me.

- Do you like your job? 

Definitely yes. Despite the small amount of money, I think it lays the groundwork for me to develop into a stronger marketer in the future. Additionally, I get to keep getting better at my English. The freedom to work whenever and wherever I choose without being constrained is what I value most.

Study - Chủ đề Primary School

1. Sample questions

- How old were you when you started school?

Bạn bắt đầu đi học lúc bao nhiêu tuổi?

- How did you get to school?

Bạn từng đến trường bằng gì?

- Did you like your primary school?

Bạn có thích trường tiểu học của mình không?

- What did you do in your leisure time in your primary school?

Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh ở trường tiểu học?

2. Useful structures

- My school was within walking distance from my house

Trường học của tôi cách nhà tôi 1 đoạn đi bộ

- I started formal education at the age of 6

Tôi bắt đầu đi học chính thức vào năm 6 tuổi

- My mother/father drove me to school

Mẹ/Bố tôi chở tôi đến trường

- My friends and I often played together on the playground during recess

Bạn bè tôi và tôi thường chơi với nhau trên sân chơi vào giờ giải lao

- I had a lot of great memories with my childhood friends

Tôi đã có nhiều kỉ niệm tuyệt vời với những người bạn thời thơ ấu của mình

3. Sample answers

- How did you get to your primary school?

My father usually drove me to school in the morning on his way to work. However, since my school was within walking distance from my house, I would just walk to school when my parents were busy.

(Bố tôi thường chở tôi đến trường vào buổi sáng trên đường đi làm. Tuy nhiên, vì trường tôi chỉ cách nhà tôi một đoạn đi bộ nên tôi sẽ chỉ đi bộ đến trường khi bố mẹ tôi bận)

Format: Answer (câu trả lời chính), Alternative (câu trả lời thêm/hướng trả lời khác), Reason (lý do)

- What did you do in your leisure time in your primary school?

My friends and I often played together on the playground during recess. We also enjoyed grabbing snacks from the school’s cafeteria because we often got hungry after playing.

(Tôi và các bạn thường cùng nhau ra sân chơi trong giờ ra chơi. Chúng tôi cũng thích lấy đồ ăn nhẹ từ căng tin của trường vì chúng tôi thường đói sau khi chơi)

Format: Answer (câu trả lời chính), Alternative (câu trả lời thêm/hướng trả lời khác), Reason (lý do)

Chủ đề Subject trong Study

1. Sample questions

- Do you like Mathematics?

Bạn có thích môn Toán không?

- Do you think Mathematics is important?

Bạn có nghĩ môn Toán quan trọng không?

- Do you often use a calculator?

Bạn có thường xuyên sử dụng máy tính cầm tay không?

- When did you start to learn Mathematics?

Bạn bắt đầu học môn Toán từ khi nào?

- Are you good at Mathematics?

Bạn có giỏi Toán không?

2. Structures

- It’s my absolute favorite subject because…

Đó là môn học yêu thích nhất của tôi vì…

- I’m not exactly fond of Mathematics because …

Tôi không thực sự thích môn Toán vì…

- My teacher was very inspiring

Giáo viên của tôi truyền cảm hứng

- I wasn’t particularly good at Math

Tôi không thực sự giỏi Toán

- Math was a challenging subject for me

Toán là một môn học khá khó với tôi

- I was quite mathematically gifted

Tôi có năng khiếu trong môn Toán

3. Sample answers

- Do you like Mathematics?

When I was in school, I wasn’t particularly good at Math but I did enjoy the subject because my teacher was very inspiring. She made me realize the importance of Math and always captured my attention in her lessons.

(Khi còn đi học, tôi không đặc biệt giỏi môn Toán nhưng tôi rất thích môn học này vì giáo viên của tôi rất truyền cảm hứng. Cô ấy đã khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của môn Toán và luôn thu hút sự chú ý của tôi trong các bài học của cô)

Format: Answer (câu trả lời chính) Reason (Lý do) Further explanation (giải thích sâu hơn)

- Do you think Math is important?

Yes, I do think that Math has a lot of important applications in our lives. For example, we need to understand calculations and basic statistics in order to manage personal finances.

(Tôi nghĩ rằng Toán học có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, chúng ta cần hiểu các phép tính và thống kê cơ bản để quản lý tài chính cá nhân)

Format: Answer (câu trả lời) Explanation (giải thích)

- Why did you choose to study that subject?

Well, I've had aspirations of becoming the head of my own company since I was a little child. I think I'll be prepared to start building a coffee shop in the city once I've finished my degree because of this, and I want to fulfil my ambition very soon.

Speaking Sample

Part 1

1. What do you do?

I am currently a sophomore pursuing a degree in computer science.The reason why I chose this field is that I have a strong interest in technology and its applications. Well, I have always been fascinated by programming languages and have developed several small applications as personal projects, some of which includes English pronunciation checking and test-designing apps on smartphones.

2. What does your major involve?

As a computer science student, my main tasks involve attending lectures, conducting research, and completing assignments related to programming, data structures, and software development. This coursework is essential for building a strong foundation in computer science. For instance, I often have to write code for various projects, analyze algorithms, and work on team-based software development projects.

3. Why did you choose this major?

I opted for a degree in computer science because of the numerous opportunities and the ever-evolving nature of technology. The tech industry offers a wide range of career options, and it aligns with my passion for problem-solving and innovation. For example, I was inspired by the success stories of tech entrepreneurs like Elon Musk and Mark Zuckerberg, who started with computer science backgrounds.

4. Are there some other kinds of majors you would rather do?

While I'm passionate about computer science, there are other fields that interest me as well. I have once considered a career in graphic design because I enjoy creating visual content and have some experience in graphic design software. Another profession might be related to my love for photography, where I could learn to become a professional photographer capturing moments and stories through images.

sophomore n /ˈsɒfəmɔː(r)/ sinh viên năm 2
have a strong interest in collocation /həv ə strɒŋ ˈɪntrəst ɪn/ Có hứng thú mạnh mẽ với
have always been fascinated by collocation /həv ˈɔːlweɪz biːn ˈfæsɪneɪtɪd baɪ/ có niềm đam mê với
involve v / ɪnˈvɒlv/ liên quan
coursework n /ˈkɔːswɜːk/ Môn học/ bài tập
essential adj /ɪˈsenʃl/ thiết yếu
opt v /ɒpt/ chọn thực hiện hoặc không thực hiện một hành động cụ thể
be passionate about adj /ˈpæʃənət/ đam mê
considere v /kənˈsɪdə(r)/ coi như, được coi

Part 2

Describe a subject you enjoyed studying at school.

You should say:

what subject it was

what class you were then

how interesting it was

and explain why you enjoyed studying this subject at school.

Answer

I'm going to talk about the subject I was thoroughly fascinated by studying at school, which was English. At that time, I was in my high school years, particularly during my 10th and 11th-grade classes. English was incredibly interesting to me. It was one of the subjects that I eagerly looked forward to each day.

The lessons were engaging, and the subject matter was both diverse and thought-provoking. We delved into classic novels, contemporary fiction, poetry, and drama. These literary works not only transported me to different times and places but also introduced me to various cultures, perspectives, and human experiences. For instance, reading "To Kill a Mockingbird" by Harper Lee helped me gain a deeper understanding of social issues and empathy.

There were a couple of reasons why I was so into learning English. First of all, English class encouraged me to develop critical thinking and communication skills. Analyzing texts, writing essays, and engaging in class discussions sharpened my ability to express ideas coherently and persuasively. This not only benefited me academically but also proved invaluable in my personal and professional life.

Secondly, my supportive and inspiring English teacher played a significant role in my enjoyment of the subject. She always fostered an environment where students felt comfortable sharing their interpretations and ideas.

Overall, studying English at school was a rewarding experience for me. It was a subject that not only contributed to my academic growth but also left a lasting impact on my love for literature and language.

Vocabulary:

eagerly adv /ˈiːɡəli/ háo hức
engaging adj /ɪnˈɡeɪdʒɪŋ/ hấp dẫn
thought-provoking adj /ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/ kích thích tư duy
gain v /ɡeɪn/ nhận được
develop  v /dɪˈveləp/ phát triển
critical thinking n /ˌkrɪtɪkl ˈθɪŋkɪŋ/ tư duy phản biện
sharpen  v /ˈʃɑːpən/ làm sắc bén
ability b /əˈbɪləti/ khả năng
significant adj /sɪɡˈnɪfɪkənt/ có ý nghĩa
rewarding adj /rɪˈwɔːdɪŋ/ bổ ích

Part 3 Sample

1. Why should children be kind to their classmates?

In my opinion, children should show their kindness to their classmates since it fosters a positive and inclusive learning environment. Acts of kindness promote empathy, friendship, and emotional well-being among peers. For example, when children are kind, they build trust, reduce bullying, and create a supportive atmosphere where everyone feels valued and safe. As long as they are kind to everyone in their schools, they are likely to widen their circle of friends and hence promote a supportive learning environment.

2. Can children choose their deskmate?

While children often have the opportunity to express their preferences for a deskmate, the final decision typically rests with the teacher. For instance, in many elementary schools in Hanoi, kids are given a chance to provide input on their preferred deskmate at the beginning of the school year. However, the teacher considers various factors such as compatibility, learning styles, and social dynamics to ensure a harmonious classroom atmosphere. In the end, the teacher's decision is aimed at balancing students' preferences with what would work best for the overall learning environment.

3. What matters most about a colleague’s personality?

For me, the most important feature about a colleague's personality is their ability to collaborate effectively within a team. A typical example can be seen in Google staff, who are not only highly skillful but also have an incredibly supportive and respectful personality. They actively listen to others' ideas during team meetings and encourage open discussions. This positive approach creates a more productive work environment and improves the team's problem-solving capabilities. Their cooperative and empathetic personality also make a significant difference in the workplace dynamics, leading to better teamwork and overall job satisfaction.

foster v /ˈfɒstə(r)/ nuôi dưỡng
positive adj /ˈpɒzətɪv/ tích cực
compatibility n /kəmˌpætəˈbɪləti/ khả năng tương thích
social dynamics n /ˈsəʊʃl  daɪˈnæmɪks/ động lực xã hội
decision   n /dɪˈsɪʒn/ quyết định
typically adv /ˈtɪpɪkli/ tiêu biểu
collaborate v /kəˈlæbəreɪt/ hợp tác
skillful adj /ˈskɪlfl/ khéo léo
empathetic adj /ˌempəˈθetɪk/ đồng cảm

Trên đây là những kiến thức sơ lược về IELTS Speaking topic School (Study) and Work, các bạn cùng lưu về học nhé!

Bên cạnh đó, các bạn đừng bỏ qua những bài viết hay dưới đây nữa nhé:

Tổng hợp bài mẫu Part 1 hay nhất

Cách học 7.0 Speaking cho người mới bắt đầu

Đặc biệt là ngay trong tháng này thì IELTS Fighter hiện đang có chương trình ưu đãi học phí siêu hấp dẫn cho các bạn học viên mới, đừng bỏ qua nhé: