Describe a skill that takes a long time to learn là một trong những câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Speaking Part 2, các bạn đã biết cách để triển khai bài nói của mình chưa?

Describe a skill that took you a long time to learn

1. Skill-developing exercises

Lexical resource

Bài 1: Hãy nối các từ sau với nghĩa tiếng Anh phù hợp của chúng.

1. Món Âu

2. Nguyên liệu

3. Đồ dùng nhà bếp

4. Bánh mì nướng

5. Sống (chỉ nguyên liệu)

a. kitchenware

b. raw

c. Western dishes

d. ingredients

e. toast

Grammar

Bài 2: Đoạn văn sau có 5 lỗi sai. Hãy tìm và sửa chúng.

A couple of years ago, I watch the show “Master Chef US” and I was amazed at and really admired the uniqueness of Western culinary world and cooking skill of the cooks and I wish I would cook well as them.

Then I decided to buy all the necessary kitchenware and raw ingredients to start cook Western dishes. Honestly speaking, Western culinary style required much different cooking skills and the way to treat specific kinds of ingredients. Therefore, at first I spend quite a lot of time just getting used to learning by heart the names of signature ingredients such as basil or butter or cheese, then memorizing the way to mix it together.

(1)______________________________________

(2)______________________________________

(3)______________________________________

(4)______________________________________

(5)______________________________________

Pronunciation

Bài 3: Dựa vào những phiên âm sau, hãy viết từ vựng hoàn chỉnh.

1. /juːˈniːk.nəs/ _____________________________

2. /spəˈsɪf.ɪk/ ________________________________

3. /ˈmem.ə.raɪz/ _____________________________

4. /rɑː/ _______________________________________

5. /ˈpɝː.fekt/ _________________________________

Coherence

Bài 4: Chọn đáp án chính xác nhất cho mỗi chỗ trống.

Then the process of cooking also (1)____ me a lot of time too. On the contrary to Vietnamese dishes, each Western dish would go with a (2)____  kind of sauce so I had to start from the easiest (3)____ of making sauce.

In addition, I had to learn how to use the oven, in which I knew how to make a perfect (4)____ and how to use milk and butter in making many dishes. There were the things that I had never thought I would do in cooking for example using red (5)____ to cook or (6)____ a raw dish. In conclusion, as a result, besides Eastern dishes, I can cook delicious and nutritious Western dishes for my family.

Although on TV, cooking seems easy to master and it doesn’t take a lot of time, it is really (7)____ if we want to make perfect dishes.

1. A. took

2. A. general

3. A. formula  

4. A. toasted

5. A. wine

6. A. cook

7. A. challenge

B. made

B. spectacular

B. structure

B. toast

B. vinegar

B. cooking

B. challenger

C. stole

C. particular

C. recipe

C. toasting

C. sauce

C. to cook

C. challenging

Đáp án:

B1

1c 2d 3a 4e 5b

B2

1. watch => watched

2. as => like

3. cook => cooking

4. spend => spent

5. it => them

B3

Uniqueness; specific; memorize; raw; perfect

B4

1A 2C 3C 4B 5A 6B 7C

2. Sample answer

Cue card

Describe a skill that took you a long time to learn.

You should say about:

- What the name of the skill is;

- What it is about;

- Why it is difficult;

And how it helps you.

Suggested answer:

Today I would like to talk to you about a skill that took me a really long time to learn, which is cooking Western dishes.

A couple of years ago, I watched the show “Master Chef US” and I was amazed at and really admired the uniqueness of Western culinary world and cooking skill of the cooks and I wish I would cook well like them.

Then I decided to buy all the necessary kitchenware and raw ingredients to start cooking Western dishes. Honestly speaking, Western culinary style required much different cooking skills and the way to treat specific kinds of ingredients. Therefore, at first I spent quite a lot of time just getting used to learning by heart the names of signature ingredients such as basil or butter or cheese, then memorizing the way to mix them together.

Then the process of cooking also took me a lot of time too. On the contrary to Vietnamese dishes, each Western dish would go with a particular kind of sauce so I had to start from the easiest recipe of making sauce.

In addition, I had to learn how to use the oven, in which I knew how to make a perfect toast and how to use milk and butter in making many dishes. There were the things that I had never thought I would do in cooking for example using red wine to cook or cooking a raw dish. In conclusion, as a result, besides Eastern dishes, I can cook delicious and nutritious Western dishes for my family.

Although on TV, cooking seems easy to master and it doesn’t take a lot of time, it is really challenging if we want to make perfect dishes. 

Vocabulary

New words

Meaning

Synonyms

amazed (adj)

/əˈmeɪzd/

ngạc nhiên

stunned (adj) /stʌnd/

I was stunned when I saw the pictures painted by John. He is such a talented student!

culinary (n)

/ˈkʌl.ə.ner.i/

ẩm thực

 

kitchenware (n)

/ˈkɪtʃ.ən.weər/

đồ dùng nhà bếp

raw ingredient (n)

/ rɑː ɪnˈɡriː.di.ənt/

nguyên liệu sống

treat (v)

/triːt/

xử lý (nguyên liệu)

signature ingredient (n)

/ˈsɪɡ.nə.tʃɚ ɪnˈɡriː.di.ənt /

nguyên liệu đặc trưng

memorize (v)

/ˈmem.ə.raɪz/

ghi nhớ

recipe (n)

/ˈres.ə.pi/

công thức nấu ăn

toast (n)

/toʊst/

bánh mì nướng

challenging (n)

/ˈtʃæl·ən·dʒɪŋ/

khó khăn

difficult (adj) /ˈdɪf.ə.kəlt/

Playing a musical instrument may be difficult at first, but practice makes perfect.  

 Structures

learn by heart (v)

(Học thuộc lòng)

It is quite hard for me to learn by heart all those difficult Math formulas.

take a lot of time (v)

(tốn nhiều thời gian)

I like going jogging because it doesn’t take a lot of time and also do wonders for my health as well.

Bên cạnh đó, các bạn cùng tham khảo với Ms.Trang Chuối - giáo viên 8.0 IELTS từ IELTS Fighter sẽ giới thiệu một bài mẫu thú vị để các bạn tham khảo thêm nhé.

Nào chúng ta bắt đầu thôi!

 

" Hi everyone, today I’m going to talk about a skill that takes a long time to learn, which is the playing instrument skill. Specifically here, I have the bass guitar. I originally started playing instrument by playing the actual guitar here as you can see.

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ nói về một kỹ năng mà mất nhiều thời gian để học, và đó chính là khả năng chơi nhạc cụ. Và cụ thể ở đây, mình có đàn ghi-ta bass. Đầu tiên mình chơi nhạc cụ với chiếc ghi-ta ở đây như các bạn có thể thấy.

And then I slowly moved on to bass which I really love. But it’s not a very easy instrument to play. As you can see the string is really thick, so for a girl’s hand which is this little, it was really painful starting it, and then it took me a really long to slowly getting used to it.

Sau đó mình chuyển dần sang bass mà mình rất thích. Nhưng nó không phải là một nhạc cụ dễ chơi. Và như các bạn thấy dây đàn rất dày, vì thế so với tay của con gái rất nhỏ, mình cảm thấy rất đau khi mới học, và mình phải mất rất nhiều thời gian để làm quen với nó.

After that, as you can see the reach-out of a bass is also much wider than the reach-out of the guitar. It’s also something else to practice, and it took me quite a while to be honest. But then the sound of the bass is actually really sexy and it’s very attracting and I slowly got to really love it.

Sau đó, bạn có thể thấy khoảng vươn tay của đàn bass thì rộng hơn rất nhiều so với khoảng vươn tay của ghi-ta thường. Và nó cũng là thứ cần luyện tập, và mình cũng mất rất nhiều thời gian với điều đó. Nhưng rồi âm thanh của đàn bass thì rất quyến rũ, và hấp dẫn và mình dần yêu thích nó.

There’s a few things to practice on a bass for a starter within a scale. My favorite scale is pentatonic scale, in Vietnamese, we call it “ngu cung”.

Có một số thứ phải tập khi chơi bass đối với người mới bắt đầu về cung nhạc. Và cung yêu thích của mình là cung “pentatonic”, tiếng Việt gọi là “ngũ cung”.

And then also practicing your fingers is obviously the most difficult. And playing bass you use two fingers to go like this instead of a pick like in the guitar.

Và để luyện được ngón tay của mình là thứ khó nhất. Và khi chơi đàn bass, bạn sẽ sử dụng hai ngón tay để đánh như thế này, thay vì miếng gảy đàn ghi-ta.

There’s a lot to do with a bass. I usually spend around two hours everyday even though I don’t like to say that my schedule is really tight, and I hate saying that I’m a busy person but I’m a little bit of a workaholic, and I spend two hours practicing my bass even though what I play is definitely not perfect yet but to being able to hear the bass sound everyday is really soothing to me and that’s why I love the most about it.

Có rất nhiều thứ phải tập với đàn bass. Mình thường dành ra hai tiếng mỗi ngày mặc dù mình không thích khi phải nói lịch mình khá dày, và mình cũng ghét phải nói rằng mình là người bận rộn nhưng mình là một người yêu công việc, và mình dành ra hai tiếng tập bass, mặc dù những gì mình chơi cũng chưa hoàn hảo lắm nhưng có thể nghe tiếng bass mỗi ngày khiến mình cảm thấy rất dễ chịu và đó cũng là lý do mình thích nó nhất.

Even though I have been practicing bass for quite a few years now, I’m not confident to say that I’m good at it yet. So I just keep practicing everyday, and I could hear that myself slowly gets better throughout.

Mặc dù mình đã tập bass cũng được vài năm rồi, nhưng mình chưa tự tin để nói rằng mình đã thành thạo nó. Nên mình vẫn tiếp tục tập mỗi ngày, và mình cũng có thể thấy được bản thân mình cũng khá hơn từng ngày.

So my recommendation to anyone who likes to learn any skill, from instrument skills to English skills, IELTS skills, any kinds of skills ever, the key point is to keep practicing, and also a very important point is that try to make it interesting so that you will never get bored. That’s pretty much everything you could do to get better, there’s no shortcut for it.

Vậy lời khuyên của mình cho những bạn mà muốn học một kỹ năng gì mới, từ học chơi nhạc cụ, học tiếng Anh, học IELTS, hay học bất kỳ gì, điểm mấu chốt là phải luyện tập, và một điều quan trọng nữa đó là hãy biến mọi thứ thú vị để bạn không cảm thấy nhàm nhán. Và đó là mọi thứ mà bạn có thể làm để cải thiện, và không có đường tắt cho việc đó.

Thank you everyone for watching, see you in the next video.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hiện gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.

Trên đây là video mẫu về một đề bài Speaking. Mặc dù nó không thể giống bài nói trong khi đi thi vì bạn không có nhạc cụ để hướng dẫn nhưng với cách triển khai ý, hy vọng các bạn có được nguồn ý tưởng cho bài nói của mình nhé!