Part 3 là phần Thảo luận quan trọng và bạn được giám khảo hỏi khá nhiều câu để tranh luận, thể hiện quan điểm của bản thân. Nhưng làm thế nào để vượt qua phần thi này? Một số mẹo nhỏ với bài mẫu dưới đây về topic Environment, các bạn tham khảo để nếu gặp topic này thì có thể ứng dụng nhé!

Bắt đầu bài học của chúng ta thôi nhé! Và đây là bài mẫu từ Ms.Trang Chuối - 8.0 IELTS nha:

 

Tips từ Ms.Trang:

➨ Khi bước vào phòng thi nếu như bạn lo lắng, bạn sẽ khiến bản thân mình lo lắng hơn nữa, và bạn sẽ làm giám khảo hoảng nữa đó, vậy nên hãy bước vào phòng thi như một người bình thường và nói chuyện với giám khảo như một người bình thường nhé, điều đó sẽ giúp bạn tự tin hơn.

➨ Bình thường giám khảo sẽ khá thân thiện. Và họ sẽ cố gắng để ít nhất không làm bạn cảm thấy áp lực. Nên hãy đảm bảo rằng bạn đã học từ vựng mình cần, luyện độ trôi chảy, và luyện tập sự tự tin của mình nữa để có thể làm được bài thi IELTS Speaking Part 3 nhé.

Bài mẫu từ Ms.Trang:

Exam:  Alright, so the first question for you is “What kinds of pollution are serious in your country?”
(Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn là : Nước bạn đang có những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng nào?)

Ms.Trang:  Well Vietnam is a developing country at the moment. So everything is being industrialized, and I would say that a lot of factories have been built and set up in Vietnam so water and air pollution is a serious problem right now.
(Việt Nam là một nước đang phát triển. Vì thế nên mọi thứ đang dần được công nghiệp hoá, Có rất nhiều nhà máy đã được xây dựng và bố trí ở Việt Nam vì thế ô nhiễm nước và không khí là một vấn đề rất nghiêm trọng bây giờ.)

Exam: So what can individuals do to protect our environment?
(Vậy mọi người có thể làm gì để bảo vệ môi trường?)

Ms.Trang:  I mean all individuals are responsible for the environment as a whole, and there a few things that people can definitely do to try to tackle this problem. 

First people can try to avoid using single-use product like plastic bottles and plastic bags and plastic rice boxes and take away boxes. Instead, they can buy their own flask they could buy their own bottles, they can buy own boxes and carry them around,  that would reduce a lot of plastic consumed in the country. 

Secondly, people can try not to throw garbage all over the place: khắp mọi nơi, actually either put them into the proper bin or bring the trash back home with them.

(Ai ai cũng sẽ có trách nhiệm đối với môi trường, và có một số thứ mà mọi người có thể làm để giải quyết vấn đề này.

Đầu tiên mọi người có thể tránh sử dụng những sản phẩm dùng 1 lần, giống như chai nhựa, túi ni lông hộp xốp đựng cơm và những hộp mang đi.Thay vào đó, họ có thể mang bình của riêng họ mua bình nước của riêng họ, họ có thể mua hộp đựng của riêng mình và mang chúng đi, điều đó sẽ làm giảm thiểu số lượng nhựa được tiêu thụ ở trong nước.

Thứ hai, mọi người có thể cố không xả rác bừa bãi, mà hãy vứt nó vào thùng rác hoặc mang về nhà để vất.)

Exam: Why is there a need to involve government in environment protection?
(Vì sao chúng ta cần chính phủ tham gia vào việc bảo vệ môi trường?)

Ms.Trang: Well everything should be done on a grand scale even though all the individuals make their most effort in protecting the environment, if it’s not done on a grand scale then it’s not possible. 

I think the involvement of the government is definitely necessary. The government can impose a lot of policies on environment protecting in terms of recycling, in terms of pressuring all the factories not to produce too much waste as they’re doing now and a whole lot more they can do to try to protect the environment and then the individuals can slowly get involve in that as well. 

( Mọi thứ nên được thực hiện ở diện rộng mặc dù tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường, nhưng nếu điều đó không được thực hiện trên diện rộng thì nó sẽ là không thể.

Tôi cho rằng việc chính phủ tham gia là một điều vô cùng cần thiết. Chính phủ có thể áp dụng rất nhiều chính sách về bảo vệ môi trường trong việc tái chế, gây áp lực đến các nhà máy để họ không thải ra nhiều chất thải như họ đang làm bây giờ và còn rất nhiều điều nữa họ có thể làm để bảo vệ môi trường và sau đó các cá nhân có thể dần dần tham gia vào việc này.)


Exam: In the future, what do you think some of the effects of global warming?
(Trong tương lai, theo bạn những ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu là gì?)

Ms.Trang: Global warming itself is not 100% caused by human beings, it’s a movement of the nature itself as well. Global warming can cause a lot serious problems. Such as the disorder of the whole wildlife and ecosystem, the ice will melt, because the ice will melt then all the species living based on ice will slowly decrease in numbers and eventually be extinct. And because of high temperature, life will be more difficult, people will have to be dependent on air-conditioning a lot more, people with air-conditioning might suffer from serious diseases and die. 
( Sự nóng lên toàn cầu không phải 100% bị gây ra bởi con người, nó cũng là một sự chuyển dịch của chính thiên nhiên.
Nóng lên toàn cầu có thể gây ra rất nhiều vấn đề quan trọng. Ví dụ như sự mất cân bằng của thế giới hoang dã và hệ sinh thái, băng sẽ tan ra và bởi vì băng tan nên tất cả những loài sống trên băng sẽ dần dần giảm về số lượng và cuối cùng tuyệt chủng. Và bời vì khí hậu nóng lên, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn, con người sẽ bị phụ thuộc vào máy điều hoà nhiều hơn, và những người đó có thể sẽ bị một số bệnh nguy hiểm và chết.)

Exam: Is it important to teach students environmental protection at school?
(Việc dạy học sinh về bảo vệ môi trường có quan trọng không?)

Ms.Trang: I mean for environment protecting as one subject might be a little bit too much. But I’m sure it can be put in as elements in certain subjects like, you can environment protection in science classes, you can also teach it in english classes as one topic. So it could nestle itself into other subjects rather than making it such a big deal, a serious deal and make it become one subject because it will take a lot of time researching and actually designing the schedule and the syllabus. 

( Theo tôi nếu để bảo vệ môi trường trở thành một môn học thì có lẽ hơi nặng. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó hoàn toàn có thể được đưa vào một số môn học, ta có thể đưa bảo vệ môi trường vào giờ khoa học, hoặc có thể dạy trong giờ tiếng Anh như một chủ đề,
Nó có thể được đưa vào các môn học khác thay vì chúng ta quan trọng hoá quá nhiều và để nó là một môn học bởi vì ta sẽ mất rất nhiều công để nghiên cứu thiết kế thời khoá biểu và nội dung môn học.) 

Exam: Thank you very much. That should be the end of your speaking test. 
( Cảm ơn bạn rất nhiều. Bài thi Nói của bạn đến đây là hết.)

Ms.Trang: Thank you. Can I go now.
( Cảm ơn. Tôi có thể đi được rồi chứ.)

Exam: Yeah.
( Đúng rồi.)

Từ vựng quan trọng:

 • a developing country (n): nước đang phát triển
 • (industrialize (v): công nghiệp hoá)
 • (be responsible for smt: chịu trách nhiệm về cái gì)
 • single-use product (n): sản phẩm dùng 1 lần
 • own flask (n): bình đựng, 
 • policy (n): chính sách)
 • the disorder (n): sự mất trật tự, cân bằng 
 • extinct (adj): tuyệt chủng

Hãy ghi nhớ những từ vựng và bạn có thể thông qua câu trả lời mẫu từ Ms.Trang để chuẩn bị cho bài thi Part 3, topic Environment của mình nhé! Hãy luyện tập thường xuyên, bạn sẽ đạt được điểm số cao nha!

Để tăng thêm kiến thức, bạn có thể tham khảo thêm những bài mẫu hay từ đội ngũ giáo viên IELTS Fighter:

 • Speaking topic Food: Vietnam Street Food around Đồng Xuân Alley
 • Speaking Part 2: Describe a skill that takes a long time to learn
 • Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 2 có video