Chúng ta cùng tìm hiểu một số câu hỏi theo chủ đề Advice với Speaking Part 3 nhé.

1. Should people prepare before giving advice?

Well, it depends. Sometimes people will ask you for advice without any warning. So you won’t have time to prepare an answer. Other times, you might be able to prepare. This is especially true if giving advice is part of your job, such as if you are a teacher, mentor, or therapist, in those cases, you have to prepare because your advice might have a huge impact on people’s lives.

Mọi người nên chuẩn bị trước khi đưa ra lời khuyên không?

Vâng, nó phụ thuộc. Đôi khi mọi người sẽ hỏi bạn lời khuyên mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Vì vậy, bạn sẽ không có thời gian để chuẩn bị câu trả lời. Những lần khác, bạn có thể có thể chuẩn bị. Điều này đặc biệt đúng nếu đưa ra lời khuyên là một phần công việc của bạn, chẳng hạn như nếu bạn là giáo viên, người cố vấn hoặc nhà trị liệu, trong những trường hợp đó, bạn phải chuẩn bị vì lời khuyên của bạn có thể có tác động rất lớn đến cuộc sống của mọi người.

2. What are the personalities of people whose job is to give advice to others?

I think these people are very understanding and patient. They can relate to a problem that then clients are facing and give good advice. They can imagine how their clients feel and understand their situation as much as possible. That way they can give the best advice based on each individual situation. Plus, they need to be patient because sometimes people might be upset when they ask for advice.

Tính cách của những người có công việc là đưa ra lời khuyên cho người khác?

Tôi nghĩ những người này rất hiểu chuyện và kiên nhẫn. Họ có thể liên hệ đến một vấn đề mà khách hàng đang gặp phải và đưa ra lời khuyên tốt. Họ có thể tưởng tượng khách hàng của họ cảm thấy như thế nào và hiểu hoàn cảnh của họ nhiều nhất có thể. Bằng cách đó, họ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất dựa trên tình huống của từng cá nhân. Thêm vào đó, họ cần phải kiên nhẫn vì đôi khi mọi người có thể khó chịu khi họ yêu cầu lời khuyên.

3. What are the problems if you ask too many people for advice?

If you get too much advice, you might get confused. I mean, if you ask for advice from more than two people and they have different opinions, that can be very frustrating and not helpful. It’s normal that everyone has their own perspective. They might give you opposite advice but all make sense. In that case, you might not be able to decide what to do next. So it might be better to ask just one trusted friend.

Vấn đề gì xảy ra nếu bạn hỏi quá nhiều người để được tư vấn?

Nếu bạn nhận được quá nhiều lời khuyên, bạn có thể bị nhầm lẫn. Ý tôi là, nếu bạn xin lời khuyên từ nhiều hơn hai người và họ có những ý kiến ​​khác nhau, điều đó có thể rất khó chịu và không hữu ích. Mọi người đều có quan điểm riêng của mình là điều bình thường. Họ có thể cho bạn những lời khuyên ngược lại nhưng tất cả đều có lý. Trong trường hợp đó, bạn có thể không quyết định được phải làm gì tiếp theo. Vì vậy, tốt hơn là chỉ nên hỏi một người bạn đáng tin cậy.

Một số câu trả lời hay, các bạn tham khảo với từ vựng nữa để ghi điểm nhé.

Xem thêm: IELTS Speaking Describe a place