Môi trường không còn là một chủ đề mới lại trong IELTS Speaking, tuy nhiên tần suất thí sinh IELTS bắt gặp chủ đề này là không nhỏ, kể cả trong các kỹ năng khác như listening, reading và writing.

Trong bài học hôm nay, IELTS Fighter xin giới thiệu list rất nhiều từ vựng về môi trường bao gồm cả những từ vựng căn bản và nâng cao. Bên cạnh đó, thầy cũng đưa ra một số câu hỏi kèm theo câu trả lời mẫu cùng một số câu hỏi tự luyện tập. Mong rằng qua chia sẻ này, chủ đề môi trường không thể làm khó các bạn thêm được nữa!

Vocabulary - Collocation

Một số từ vựng thuộc chủ đề Environment chắc chắn bạn sẽ gặp trong bài thi IELTS:

agriculture

(n)

/ˈæɡrɪkʌltʃər/

nông nghiệp

air quality

(n)

/ˈer kwɑːləti/

chất lượng không khí

be under threat

(phr)

/ˈʌndər θret/

bị đe dọa, đang gặp nguy

become extinct

(col)

/bɪˈkʌm ɪkˈstɪŋkt/

bị tuyệt chủng

biodiversity

(n)

/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːrsəti/

đa dạng sinh học

drainage

(n)

/ˈdreɪnɪdʒ/

sự rút nước, hệ thống thoát nước

dry up

(phr. v)

/draɪ ʌp/

khô cằn, cạn kiệt

endangered species

(n phr.)

/ɪnˈdeɪndʒərd ˈspiːʃiːz/

loài có nguy cơ tuyệt chủng

environmental issue

(n phr.)

/ɪnˌvaɪrənˈmentl ˈɪʃuː/

vấn đề về môi trường

environmentally friendly

(adj)

/ɪnˌvaɪrənmentəli ˈfrendli/

thân thiện với môi trường

exhaust fumes

(n phr.)

/ɪɡˈzɔːst fjuːmz/

khói thải, khí thải

fossil fuel

(n)

/ˈfɑːsl fjuːəl/

nhiên liệu hóa thạch

get back to nature

(idm)

/ɡet bæk tə ˈneɪtʃər/

trở về trạng thái tự nhiên/ hòa mình với thiên nhiên

glacier

(n)

/ˈɡleɪʃər/

sông băng

global warming

(n)

/ˌɡləʊbl ˈwɔːrmɪŋ/

sự nóng lên toàn cầu

grave

(adj)

/ɡreɪv/

nghiêm trọng, quan trọng

greenhouse effect

(n)

/ˈɡriːnhaʊs ɪfekt/

hiệu ứng nhà kính

leftover

(adj)

/ˈleftəʊvər/

dư thừa ra, còn lại

litter

(v)

/ˈlɪtər/

xả rác, vứt rác bừa bãi

measure

(n)

/ˈmeʒər/

biện pháp, cách xử lý

natural balance

(n phr.)

/ˈnætʃrəl ˈbæləns/

sự cân bằng tự nhiên

natural disaster

(n)

/ˌnætʃrəl dɪˈzæstər/

thiên tai

paper recycling

(n phr.)

/ˈpeɪpər ˌriːˈsaɪklɪŋ/

việc tái chế giấy

poach

(v)

/pəʊtʃ/

săn trộm, câu trộm

poacher

(n)

/ˈpəʊtʃər/

kẻ săn trộm

pollutant

(n)

/pəˈluːtənt/

chất gây ô nhiễm

preserve

(v)

/prɪˈzɜːrv/

giữ gìn, bảo tồn, bảo vệ

sea level

(n)

/ˈsiː levl/

mực nước biển

toxic waste

(n phr.)

/ˈtɑːksɪk weɪst/

chất thải độc hại

vulnerable

(adj)

/ˈvʌlnərəbl/

dễ bị nguy hiểm, dễ bị tấn công

Over-exploitation

(v)

/ˈəʊvə(r) ˌeksplɔɪˈteɪʃn/

Khai thác quá mức

Ecosystem

(n)

/ˈikoʊˌsɪstəm/

Hệ sinh thái

Eco-friendly

 

 

Thân thiện với môi trường

Eco-tourism

 

 

Du lịch sinh thái

Emissions

(n)

/ɪˈmɪʃnz/

Khí thải

Deforestation

(n)

/ˌdiˌfɑrəˈsteɪʃn/

Sự tàn phá rừng

Afforestation

 

 

Sự bảo vệ rừng

Ozone layer

(n)

/ˈəʊzəʊn leɪə(r)/ 

Tầng Ozon

Ozone depletion

 

/ˈoʊzoʊn dɪˈpliːʃən/

Sự suy giảm ozone

Renewable energy

(n)

/rɪˈnuːəbl ˈɛnərdʒi/

Năng lượng tái tạo

alternative energy

 

 

Năng lượng thay thế

Sustainable development

(n)

/səˈsteɪnəbəl dɪˈveləpmənt/

Phát triển bền vững

Urbanization

(n)

/ˌərbənəˈzeɪʃn/

Sự đô thị hoá

Water scarcity

(n)

/ˈwɑt̮ərˈskɛrsət̮i/

Sự khan hiếm nước

= shortage

Zero waste 

 

/ˌzɪr.oʊ ˈweɪst/

Không rác thải

Drought

(n)

/draʊt/

hạn hán

Biodegradable

(n)

/ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl/

Phân hủy sinh học

Climate

(n)

/ˈklaɪmət/

Khí hậu

Climate change

(n)

/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/

thay đổi khí hậu

Energy

(n)

/ˈenədʒi/

Năng lượng

Một số từ vựng quan trọng khác:

Natural resources

n

/ˈnætʃrəl  rɪˈsɔːs (s)/

Tài nguyên thiên nhiên

Carbon monoxide

n

/ˌkɑːbən məˈnɒksaɪd/

Khí CO

Carbon dioxide

n

/ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/

Khí CO2 

Desertification

n

/dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃn/

Sa mạc hóa

Disposable products

n

/dɪˈspəʊzəbl ˈprɒdʌkts/

Sản phẩm dùng 1 lần

Acid rain

n

/ˌæsɪd ˈreɪn/

Mưa axit 

Earthquake

n

/ˈɜːθkweɪk/

động đất

Endangered species

n

/ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/

Những loài có nguy cơ tuyệt chủng 

Energy conservation

n

/ˈenədʒi ˌkɒnsəˈveɪʃn/

Bảo tồn năng lượng

Extinction

n

/ɪkˈstɪŋkʃn/

Sự tuyệt chủng

Flood

n

/flʌd/

Lũ Lụt

Fumes

n

/fjuːmz/

khói

Global warming

n

/ˈɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ/

Sự nóng lên toàn cầu

(the) Greenhouse effect

n

/ðə ˈɡriːnhaʊs ɪfekt/

hiệu ứng nhà kính

Renewable energy

n

/rɪˈnjuːəbl ˈenədʒi/

Năng lượng tái tạo

Pollution

n

/pəˈluːʃn/

Sự ô nhiễm

Recycle waste

n

/ˌriːˈsaɪkl weɪst/

Chất thải tái chế

Sustainable development

n

/səˈsteɪnəbl dɪˈveləpmənt/

Phát triển bền vững

Tsunami

n

/tsuːˈnɑːmi/

Sóng thần

Man-made disaster

n

/ˌmæn ˈmeɪd dɪˈzɑːstə(r)/

tai họa do người gây ra

Natural disaster

n

/ˈnætʃrəl dɪˈzɑːstə(r)/

Thảm họa thiên nhiên

Natural environment

n

/ˈnætʃrəl ɪnˈvaɪrənmənt/

Môi trường tự nhiên

to become extinct

 

/ɪkˈstɪŋkt/

Bị tuyệt chủng

to be under threat

 

 

Bị đe dọa

to die out

 

 

Bị chết dần chết mòn

environmentally friendly

adj

/ɪnˌvaɪrənmentəli ˈfrendli/

Thân thiện với môi trường

exhaust fumes

n

/ɪɡˈzɔːst fjuːmz/

khí thải

future generations

n

/ˈfjuːtʃə(r) ˌdʒenəˈreɪʃn/

Các thế hệ tương lai

humanitarian aid

n

/hjuːˌmænɪˈteəriən eɪd/

Viện trợ nhân đạo

impact on

v

/ˈɪmpækt ɒn/

Tác động vào

loss of habitat

v

/lɒs əv ˈhæbɪtæt/

Mất môi trường sống

the natural world

n

/ðə ˈnætʃrəl wɜːld/

Thế giới tự nhiên

poaching

n

/pəʊtʃɪŋ/

Săn bắn trái phép

pollution levels

n

 /pəˈluːʃn ˈlevlz/

Các mức độ ô nhiễm

wildlife conservation

n

/ˈwaɪldlaɪf ˌkɒnsəˈveɪʃn/

Bảo tồn động vật hoang dã

exhaust emissions

n

/ɪɡˈzɔːst ɪˈmɪʃnz/

khí thải

contaminate

v

/kənˈtæmɪneɪt/

Làm ô nhiễm 

discharge

v

/dɪsˈtʃɑːdʒ/

Phóng điện

aquatic

n

/əˈkwætɪk/

Thủy sinh

life-threatening

v

/ˈlaɪf θretnɪŋ/

đe dọa tính mạng

awareness

v

/əˈweənəs/

nhận thức

protective 

adj

/prəˈtektɪv/

bảo vệ

traditional farming practices 

n

/trəˈdɪʃənl ˈfɑːmɪŋ ˈpræktɪs(s)/

tập quán canh tác truyền thống

mountainous regions 

n

/ˈmaʊntənəs ˈriːdʒənz/

vùng núi

prosperity 

n

/prɒˈsperəti/

sự phồn vinh

environmental problem 

n

/ɪnˌvaɪrənˈmentl ˈprɒbləm/

vấn đề môi trường

pollutant 

n

/pəˈluːtənt/

chất gây ô nhiễm

pesticides 

n

/ˈpestɪsaɪdz/ 

thuốc trừ sâu

fertilizers 

n

/ˈfɜːtəlaɪzə(r)s/

phân bón

waterborne diseases 

n

/ˈwɔːtəbɔːn dɪˈziːziz/

bệnh lây qua đường nước

enactment

n

/ɪˈnæktmənt/

ban hành

regulation

n

/ˌreɡjuˈleɪʃn/

quy định

violate

v

/ˈvaɪəleɪt/

xâm phạm

Thử thách, điền từ vào chỗ trống nhé:

Many farmers in rural areas still rely on ....................... to cultivate their crops. 

The use of excessive .................... in agriculture can lead to .................. of water sources. 

The government has taken steps toward ..................... to control industrial ............................. 

People who ......................... related to environmental protection can face serious consequences. 

In some ..............................., access to clean water can be a challenge. 

Promoting sustainable agriculture can lead to both ................ for farmers and a reduction in ....................... 

Unsafe drinking water can lead to the spread of ..................... 

Wearing sunscreen and protective clothing is essential for ................... measures against harmful UV rays. 

Xem bài học nha:

Speaking Part 1 Sample

1. Do you think pollution is a big problem nowadays?

Yes, definitely. Air and water pollution are huge issues in the modern world... The air pollution problem is especially grave due to the increasing amount of exhaust fumes, which are produced by cars, and result into a poor air quality.

2. What do you do to prevent our environment from pollution?

A lot of things... First of all, I don’t litter. Also, my family and I try to buy only environmentally friendly goods whenever we can... And finally, I try to save trees by printing on both sides of every sheet of paper I use and using any leftover white space to scribble notes.

3. Have you ever participated in any environmental events?

Yes, of course! Last year I participated in an event in my hometown, which was all about preserving nature... We were taught about the greenhouse effect and I learned about many endangered species in the world.

4. What kinds of animals are popular pets in your country?  Why?

In Vietnam, dogs and cats are among the most popular pets. This is because dogs are seen as loyal and protective companions, and their presence is believed to bring luck and ward off evil spirits. Cats, on the other hand, are cherished for their playful and independent nature, and they are often kept to catch mice around the house.

5. How are animals in your country used for work?

Well, in my country, animals are commonly used for agricultural and transportation purposes. Water buffalo and oxen are often employed in rice farming, plowing fields, and pulling carts, as they are strong and well-suited to the country's traditional farming practices. Additionally, in some rural areas, horses are used as a means of transportation for both people and goods, particularly in mountainous regions where motorized vehicles may not be practical. 

6. Are there any animals in your country that have special significance?

Of course, Vietnamese water buffalo holds special significance. It has been a symbol of hard work, strength, and prosperity for generations. Water buffaloes are not only essential for agricultural work, such as rice farming, but they are also featured prominently in cultural festivals and rituals.

Part 2 Sample

Describe an environmental problem or event.

You should say:

- what the problem/ event is

- why it is happening

- what harmful effects it has

and say how we can solve this problem.

I would like to talk about global warming. In my opinion, it is a big, if not the biggest, problem that we are facing nowadays. The main reason of global warming is the greenhouse effect. Nowadays people are producing excessive amounts of greenhouse gases, mostly by burning fossil fuels. These gases let sunlight in, which warms the Earth, and then block that heat from leaving. That breaks the delicate natural balance and causes our planet to warm. As global warming changes the climate on the whole planet, it affects all countries in the world and causes many serious problems. For example, global warming causes the melting of glaciers, which in turn raises the sea level. Eventually, coastal areas are flooding and agriculture is damaged unless appropriate measures are taken. As it is a worldwide problem, I think that only joint efforts will help us to overcome this issue.

Describe an environmental problem that has occurred in your country. 

You should say: 

  • The cause of the problem 
  • What effect it has had on your country 
  • The steps, if any, that have been taken to solve this 

Explain why you think this problem is so important to solve. 

I'm going to talk about one of the most significant environmental problems in Vietnam in recent years, which is water pollution. 

Water pollution is primarily caused by industrial discharge and wastewater that contain pollutants and chemicals. Additionally, runoff from agricultural areas, which may contain pesticides and fertilizers, also contributes to water pollution. 

The effects of water pollution on Vietnamese people have been detrimental. Contaminated water sources can lead to health issues in humans, such as waterborne diseases and long-term health problems. It also harms aquatic ecosystems and biodiversity, disrupts fisheries, and affects the livelihoods of communities dependent on clean water sources.  

Regarding the solutions, the government has taken steps to address water pollution, including the enactment of environmental regulations and standards. Authorities have increased monitoring and enforcement of industrial wastewater treatment, and companies or organizations that violate the laws will be punished harshly.  

In my opinion, addressing water pollution in Vietnam is of paramount importance for several reasons. First and foremost, clean water is essential for human health and well-being, and polluted water sources can lead to a range of diseases and health problems. Moreover, Vietnam's economy relies heavily on agriculture and fisheries, both of which are threatened by water pollution.  

All in all, tackling water pollution is critical not only for the health of the citizens but also for the sustainability of the country environment and economy. 

Part 3 Sample

In which way do people damage our planet?

Er... In my point of view, we damage the Earth in many ways. Just take a look at all those factories that empty toxic waste into rivers and lakes... People also destroy a great deal of natural areas in search of fossil fuels. Not to mention poaching and endangering of wild animals.

Do you think that the environmental situation will improve in the nearest future?

Yes, I would like to believe so... People are getting more and more aware of the major environmental issues that we’re dealing with nowadays... I hope that we will get back to nature and start caring about our planet more.

What do you consider to be the world’s worst environmental disaster caused by humans?

In my opinion, deforestation is among the world's worst environmental disasters caused by human beings. Deforestation has had a widespread and devastating impact globally, particularly in rainforests like the Amazon. It results in the loss of valuable biodiversity and contributes to climate change by releasing carbon dioxide into the atmosphere. Therefore, I believe that addressing deforestation is crucial to protect our planet's health and balance.

Why do you think environmental disasters caused by humans happen?

From where I stand, a combination of factors collectively drive human-caused environmental disasters. Firstly, there is often a strong economic incentive behind activities that lead to environmental disasters, such as deforestation for timber or industrialization for economic growth. Secondly, there can be a lack of awareness and understanding about the long-term consequences of these activities, which can lead to irresponsible decisions. Lastly, inadequate regulations can enable harmful practices to continue unchecked, contributing to environmental disasters. 

Do you think there will be more environmental disasters caused by humans in the future?

I believe there is a potential for more environmental disasters caused by humans in the future. This concern arises due to various factors, such as increasing industrialization, urbanization, and population growth, which can place additional stress on natural resources and ecosystems. However, proactive measures, including stricter environmental regulations, conservation efforts, and global awareness, can help mitigate these risks and work towards a more sustainable and environmentally responsible future.

Đừng quên mở máy ghi âm lên và luyện tập các em nhé! Chúc các em thành công!

Đặc biệt là ngay trong tháng này thì IELTS Fighter hiện đang có chương trình ưu đãi học phí siêu hấp dẫn cho các bạn học viên mới, đừng bỏ qua nhé: