Noise là topic có thể không phải rất phổ biến trong IELTS như các topic khác nhưng vẫn có khả năng ra đề trong cả IELTS Speaking và Writing nhé. Thường topic này hay đi kèm với Quite Place - những không gian yên tĩnh.

Từ vựng hay chủ đề Noise

Lưu lại một số từ vựng hay, bao gồm các động vật, âm thanh, tính từ...liên quan đến Noise nhé.

- Squirrel(n) : sóc

- Chirp (v): hót

- Cicada (n): ve

- Bugging (adj): phiền phức

- Irritating (adj): phiền phức

- Yap (v): sủa

- Out of tune: lệch tông

- In tune: đúng giọng

- Manner (n): cách cư xử

- Ear-drum: màng nhĩ

- Interfere (v): chen vào.

- Can’t bear Ving (expression): Có thể chịu đựng điều gì đó

- Face up to (phrasal verb): Đối mặt với (một tình huống khó chịu)

- Productivity (n): Năng suất

- To lull SO to sleep (v): Đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng

- To be stressed out (adj): Trạng thái căng thẳng tinh thần

- Top recommendations (n): Rất được khuyến khích

- Go-to (adj): Lý tưởng, lựa chọn đầu tiên

- Auditory (n): Liên quan đến ý nghĩa thính giác

- Tolerate (v) to accept or endure: Chấp nhận chịu đựng, nhẫn nhịn

- To do (serious) harm to (v): Gây hại, tổn hại sức khỏe

Cấu trúc hữu ích cho Speaking

Một số cấu trúc câu hay, bạn có thể vận dụng cho IELTS Speaking nhé!

1. It’s not easy to find a place in Hanoi that is completely quiet though.

Nó thì không dễ dàng để tìm một nơi ở Hà Nội mà hoàn toàn yên tĩnh.

2. When I stay at home, I can hear the construction noise like the hammer banging, the drilling sounds, very irritating.

Khi ở nhà thì tôi vẫn nghe thấy tiếng ồn xây dựng như kiểu tiếng búa đập, tiếng khoan, rất là khó chịu.

3. What do you feel about living next to a noisy neighbourhood?

It’s very uncomfortable. Especially in your neighborhood, if they have some sorts of pets, you can actually hear the dogs yapping, cats meowing.

Nó thì không thoải mái một chút nào. Đặc biệt khi ở hàng xóm của bạn, nếu họ có nuôi thú cưng, bạn sẽ nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu.

4. When you go to public places like restaurants. It’s not exactly quiet either because everyone just try to speak louder so they can hear themselves and they can hear their friends.

Khi bạn đi đến những nơi công cộng như kiểu nhà hàng, nó cũng không yên tĩnh lắm bởi vì tất cả mọi người sẽ cố gắng nói to nhất có thể để học có thể nghe thấy bản thân mình và bạn của mình nữa.

5. When you go out on to the road and people peeping horns really loudly as well even though there’s nothing ahead of them. And when you  go pass some shops that they‘re having their opening day and then you can just hear them blast out really loud in dancing music but very  inappropriately.

Khi mà đi ra ngoài đường thì mọi người bấm còi xe cũng rất to mặc chù chả có cái gì chắn đường của họ cả, và khi mà đi ngang qua những cửa hàng mà họ đang khai trương, bạn có thể thấy họ mở nhạc vô cùng ầm ỹ và thiếu văn hoá.

6. What are the problems of noise? 

 Tiếng ồn gây nên những vấn đề gì?

Actually, noise can cause a lot of problems. First to human health, it can directly damage your ear, specifically your ear drum.

Moreover, I think noise can interfere into your concentration and so your productivity. Moreover, in terms of mental health it can cause a lot of problems.

Tiếng ồn có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là đối với sức khoẻ của con người, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tai của bạn, đặc biệt là màng nhĩ.

Ngoài ra thì tiếng ồn còn có thể gây xao nhãng sự tập trung và năng suất làm việc. Và đối với tâm lý thì nó cũng có thể gây ra rất nhiều vấn đề nữa.

7. What kinds of natural sound that you like listening to?

Bạn thích nghe những âm thanh tự nhiên nào?

Honestly, I really love the fire crackling sound. Especially in the winter time, I often listen to the fire crackling sound through audio. It helps me sleep better and I also play some background music at the same time, it’s really cozy, comfortable. 

Thực ra thì tôi thích nghe tiếng củi cháy. Đặc biệt là vào mùa đông, tôi thường nghe tiếng củi cháy qua audio. Nó giúp tôi ngủ ngon hơn và tôi cũng hay bật nhạc nền cùng lúc đó, nó rất là ấm áp và dễ chịu.

8. What sort of natural sound do you enjoy?

Bạn thích nghe những âm thanh tự nhiên gì?

I really enjoy the raining sound no matter how heavy the rain is, but obviously only when I can stay in door, I don’t have to go anywhere or don’t have to run out for errands and missions.

Tôirất thích nghe tiếng mưa dù mưa to hay nhỏ, nhưng đương nhiên là chỉ khi tôi ở trong nhà, không phải đi ra ngoài, không phải đi làm việc này việc kia.

I really like that piece of silence in between songs. It gives me the feeling of “phew” . You can chill for a few second and then go back on it

Tôi rất thích nghe cái khoảng im lặng giữa những bài hát. Nó làm cảm giác kiểu “phew”. Bạn có thể thư giãn trong một vài giây và rồi quay trở lại với nó.

Trên đây là một từ vựng và cấu trúc câu trả lời hay để bạn áp dụng cho bài thi IELTS Speaking của mình nhé. 

Bài mẫu Speaking Part 1 topic Noise

1. Do you mind noises?

It really depends on the type of noise. While I find some noises, like the sound of rain or music, to be quite soothing, other noises, such as traffic or loud conversations, can be distracting and bothersome. So yes, I do mind noises when they are disruptive to my peace or concentration.

2. Do any noises bother you?

Yes, there are certain noises that do disturb me. For instance, the sound of traffic or construction can be quite disruptive, especially when I’m trying to concentrate on something. Additionally, loud music or television sounds from neighboring apartments can also be quite unsettling. However, it’s important to note that what disturbs one person might not disturb another, as it’s quite subjective and depends on one’s personal tolerance and sensitivity to noise.

3. Are cities becoming noisier?

Yes, it appears that cities are becoming noisier. The increase in population leads to more traffic, construction, and general activity, all of which contribute to the noise level. Additionally, the growth of industries and businesses in cities also adds to the noise pollution. However, many cities are taking steps to manage and reduce noise pollution through various measures.

4. What type of noise do you come across in your daily life?

In my daily life, I encounter a variety of noises. These range from the natural sounds of birds chirping and leaves rustling, to man-made noises such as the hum of traffic, the chatter of people in public spaces, and the sounds of household appliances. Each of these noises contributes to the soundtrack of my day.

5. Are there any sounds that you like?

There are indeed several sounds that I find pleasing. The melodious chirping of birds early in the morning, the soothing sound of rain against the window, and the calming rustle of leaves in the wind are all sounds that I particularly enjoy. These natural sounds have a way of bringing peace and tranquility to my day.

Trên đây là một số từ vựng, cách diễn đạt trả lời câu hỏi hay mà các bạn có thể tham khảo khi luyện Speaking chủ đề Noise nhé. Cùng xem thêm những kiến thức mới khác:

IELTS Speaking Topic People: Describe a person

IELTS Speaking topic Leisure time