Hôm nay chúng ta cùng làm một bài Task 1 với dạng Process và đề này khá là khó trong đề thi những năm gần đây nhé.

Đề nè:

The picture below shows how a hot balloon works. Summariez the infomation by selecting and reporting the main features.

ielts writing task 1 hot air balloon

Xét bài mẫu sau nhé: The picture below shows how a hot balloon works.

Phân tích:

Chủ đề: Cách thức khinh khí cầu hoạt động.

Thì: Hiện tại đơn.

Có 2 phần: Bên trái là cấu trúc/ cấu tạo, bên phải là cơ chế hoạt động của khinh khí cầu.

Các từ vựng cần biết

Thermal (a) nhiệt

Component (n) Thành phần, bộ phận

Ascend (v) Đi lên → ancestor

Descend (v) Đi xuống → descendant

Mechanism (n) Cơ chế

vertical/ horizontal (a) Hướng dọc/ngang

Hướng xử lí:

Intro (1 câu): paraphrase đề

Overview (2 câu): Tổng quan 1 câu về cấu tạo của khinh khí cầu và tổng quan 1 câu nữa về cách thức hoạt động của khinh khí cầu.

Body 1 (3 -4 câu): Miêu tả chi tiết về cấu tạo của khinh khí cầu. Lưu ý OSASCOMP (tiêu chí khi miêu tả cấu tạo của một vật bao gồm -

Opinion, Size, Age, Shape, Colour, Origin, Material, Purpose)

Body 2 (3 -4 câu): Miêu tả chi tiết về cách thức hoạt động của khinh khí cầu.

Mẫu intro + overview:

The diagram depicts the construction of a hot air balloon and its working mechanism. Overall, the construction consists of several parts, including the envelope, the skirt, the burner and the basket.Also of note is that the mechanism of a typical hot-air balloon involves the thermal regulation of hot air.

Sơ đồ mô tả cấu tạo của khinh khí cầu và cơ chế hoạt động của nó. Về tổng thể, cấu tạo bao gồm một số bộ phận, bao gồm envelope, skirt, burner và basket. Từ các sơ đồ cũng có thể thấy rõ rằng cơ chế của một khinh khí cầu điển hình liên quan đến sự luân chuyển lên trên của không khí nóng.

Mẫu body 1 - cấu tạo:

The main part of a hot balloon is a large envelope which has an inverted teardrop shape. At the top is the ‘parachute valve’ which is a self-sealing flap used to regulate the pace at which hot air escapes. The large vertical sections below the valve are called ‘gores’, which are made up of smaller panels. The envelope tapers into a small base called ‘skirt’. The skirt is attached to the basket using ropes, and the burner hangs above the basket. Inside the basket are propane tanks which are used to power the burner.

Phần chính của khinh khí cầu là một envelope lớn có hình giọt nước ngược. Ở trên cùng là 'van dù' là một nắp tự đóng kín được sử dụng để điều chỉnh tốc độ thoát khí nóng. Các phần thẳng đứng lớn bên dưới van được gọi là 'gores', được tạo thành từ các tấm nhỏ hơn. envelope thuôn nhỏ thành một đế nhỏ gọi là ‘skirt’. ‘skirt’ được gắn vào giỏ bằng dây thừng, và đèn đốt treo phía trên giỏ. Bên trong giỏ là các bình chứa khí propan được sử dụng để cung cấp năng lượng cho đầu đốt.

Mẫu body 2 - cách thức hoạt động

Regarding the function of the hot air balloon, the burner combines regular air with propane to heat the air trapped inside the envelope, which then becomes lighter and thus makes the balloon buoyant. To begin a descent, the air is cooled and effectively becomes heavier, pulling the hot air balloon downward.

Về chức năng của khinh khí cầu, đầu đốt kết hợp không khí thông thường với khí propan để đốt nóng không khí bị mắc kẹt bên trong lớp bao, sau đó trở nên nhẹ hơn và do đó làm cho quả bóng nổi lên. Để bắt đầu bay xuống, không khí được làm mát và trở nên nặng hơn, kéo khinh khí cầu đi xuống.

Một số ý tưởng và từ vựng dẫn dắt như trên, các bạn tham khảo nhé. Luyện tập viết và đi theo hướng ideas của mình để không còn lo ngại về đề thi này nữa nhé.

Xem thêm đề con ngựa khó nữa: IELTS Writing Task 1 Horse Evolution Sample