Hôm nay chúng ta đến với một đề IELTS Writing Task 1 khó, làm nhiều bạn rớt nước mắt nếu lỡ gặp phải, đó là đề con ngựa huyền thoại nhé.

Bài viết thực hiện bởi đội ngũ học thuật IELTS Fighter, vui lòng ghi nguồn nếu chia sẻ nha.

Đề bài Horse Evolution

The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

đề writing horse diagram

Bài mẫu tham khảo

The diagram illustrates the evolution of the horse, occurring over a geologic time scale of 40 million years, transforming small-sized Eohippus into the modern horse.

Overall, the lineage leading from Eohippus to the modern-day horse exhibits some evolutionary trends, including increase in size, reduction in the number of hooves, lengthening of the legs, and elongation of the muzzle.

About 40 MYA, with a relatively short head and neck, Eohippus developed five toes, of which four were equipped with small hooves, while the fifth was off the ground. Living about 30 MYA, as an intermediate between the Eohippus-like horses and more “modern” horses, Mesohippus was slightly larger and leggier, and walked on three toes.

By 15 MYA, Mesohippus had evolved into a somewhat larger form known as Merychippus, representing a milestone in the evolution of horses. Though it retained the primitive character of 3 toes, it looked like a modern horse, with a long face and a newly-developed mane. Finally, the modern-day horse evolving from Merychippus now has a single hoof, slender legs, along head, a relatively long neck, and a long tail.

(183 words)

Vocabulary:

Geologic time: thời gian địa chất

The lineage: dòng dõi

Evolutionary: tiến hóa

Hoove: móng guốc

Elongation: sự kéo dài

Retain: giữ lại

Dịch nghĩa:

Biểu đồ minh họa sự tiến hóa của loài ngựa, diễn ra trong quy mô thời gian địa chất là 40 triệu năm, biến Eohippus có kích thước nhỏ thành loài ngựa hiện đại.

Nhìn chung, dòng dõi từ Eohippus đến ngựa ngày nay thể hiện một số xu hướng tiến hóa, bao gồm tăng kích thước, giảm số lượng móng guốc, kéo dài chân và dài mõm.

Khoảng 40 triệu năm trước, với phần đầu và cổ tương đối ngắn, Eohippus đã phát triển 5 ngón chân, trong đó 4 ngón được trang bị móng guốc nhỏ, còn ngón thứ 5 không chạm đất. Sống khoảng 30 triệu năm trước, là vật trung gian giữa loài ngựa Eohippus và những con ngựa "hiện đại" hơn, Mesohippus lớn hơn và cao hơn một chút, và đi bằng ba ngón chân.

Đến năm 15 triệu năm trước, Mesohippus đã tiến hóa thành một dạng lớn hơn một chút được gọi là Merychippus, đại diện cho một cột mốc quan trọng trong sự tiến hóa của loài ngựa. Mặc dù vẫn giữ đặc điểm nguyên thủy là 3 ngón chân, nhưng nó trông giống một con ngựa hiện đại với khuôn mặt dài và bờm mới phát triển. Cuối cùng, loài ngựa hiện đại tiến hóa từ Merychippus giờ có một móng đơn, chân thon, đầu dài, cổ tương đối dài và đuôi dài.

Dạng đề diagram mới chủ đề về sự tiến hóa của loài ngựa ban đầu sẽ thấy khá khó nhưng nếu tập trung phân tích sẽ nhanh chóng viết được ổn thôi, các bạn cùng luyện chăm nhé.

Xem thêm: IELTS Writing Task 2 chủ đề Technology