Ngày nay, vấn đề môi trường là một trong các vấn đề cực nổi cộm trong xã hội. Vì vậy, chủ đề “Environment” thường xuyên được xuất hiện trong IELTS Writing Task 2 đấy. 

Chủ đề về “Môi trường” luôn xoay quanh các vấn đề ô nhiễm môi trường toàn cầu hoặc đặc trưng ở quốc gia. Đề bài sẽ hướng chúng ta đến các nguyên nhân ô nhiễm và điều chúng ta hoặc chính phủ cần làm để khắc phục, bảo vệ môi trường. Vì vậy, để giải quyết chủ đề này một cách dễ dàng nhất, chúng ta hãy nắm rõ các từ vựng về chủ đề cũng như nguyên nhân gây ô nhiễm và cách giải quyết mẫu.

Đây là bài học riêng về topic Environment, các bạn tham khảo cách viết theo dạng bài đầy đủ được chia sẻ tại: Cách viết IELTS Writing Task 2 chi tiết theo dạng bài.

I. PHÂN TÍCH MỘT SỐ KHÍA CẠNH CỦA MÔI TRƯỜNG

Những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường:

- The increasing world population is putting pressure on natural resources: Sự gia tăng dân số đang tạo ra áp lực lên các tài nguyên thiên nhiên.

- Fossil fuels like oil and gas are running out: Các loại nguyên liệu hóa thạch như dầu thô và ga đang dần cạn kiệt.

- Wildlife habitats are being destroyed: Môi trường sống hoang dã đang bị hủy hoại.

- Enormous areas of rainforest have been cut down: Một phần không nhỏ của rừng mưa nhiệt đới đã và đang bị đốn hạ.

- Many species of animals and plants have come to extinction: Rất nhiều loài động thực vật đã tuyệt chủng.


Một số giải pháp cho các vấn đề môi trường:

- Governments should introduce laws to limit emissions from factories: Chính phủ cần đưa ra các luật để giới hạn lượng chất thải từ các nhà máy.

- Governments also need to invest in renewable energy from solar, wind or water power: Chính phủ cũng cần đầu tư vào các dạng năng lượng tái tạo từ mặt trời, gió và sức nước.

- Governments should widely promote recycling through big campaigns: Chính phủ nên tuyên truyền rộng rãi về sự tái sử dụng qua các chiến dịch lớn.

- Individuals should also try to recycle as much as possible: Mỗi cá nhân cũng cần cố gắng để tái sử dụng nhiều nhất có thể.

- Taking public transport is highly recommended instead of driving: Việc sử dụng các phương tiện công cộng nên được khuyến khích thay vì lái xe cá nhân.

- People should choose products with less packaging: Mọi người nên chọn các sản phẩm có bao bì tối giản để giảm thiểu rác thải và chất thải trong quá trình chế biến.

IELTS Writing Task 2-  environment


II. CÁC BƯỚC VIẾT BÀI

Đề bài:

Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do?

TOPIC ANALYSIS

- Keywords: damaging, governments, individual, address the problem

- Multiple questions essay:

Đề bài yêu cầu chúng ta phải đưa ra được câu trả lời cho 3 ý khác nhau. Vì vậy, các ý chúng ta sẽ trả lời theo trình tự ngắn gọn, đầy đủ và gói gọn mỗi câu trả lời là một đoạn trong thân bài.

BRAINSTORMING

Ở đây chúng ta phải trả lời được 3 yêu cầu của đề bao gồm: nêu ra những hành động tàn phá thiên nhiên của con người, nêu ra những việc chính phủ có thể làm, và nêu ra việc mỗi cá nhân có thể làm để khắc phục tình trạng này. Ta sẽ trả lời tuần tự theo dạng liệt kê, không lồng ghép bất kỳ ý kiến cá nhân nào.

ESSAY PLAN

Mở bài:

Đưa ra những thông tin cơ bản và nêu gắn gọn bài viết sẽ giải quyết các vấn đề gì. Ở đây chúng ta sẽ chỉ nói chung chứ không đưa rõ ràng câu trả lời cho các câu hỏi bởi nếu trả lời ngay thì mở bài của chúng ta sẽ trở nên vô cùng phức tạp, quá nhiều thông tin làm người đọc dễ bị rối.

Thân bài:

Đoạn 1: Nêu ra những việc con người đang làm gây tổn hại đến môi trường.

- Gas emissions from factories and exhaust fumes from vehicles lead to global warming: Khí thải từ nhà máy và các phương tiện giao thông dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

- A great quantity of waste from human’s daily activities contaminates the Earth and pollutes rivers and oceans: Một lượng lớn chất thải từ sinh hoạt hàng ngày của con người có thể làm ô nhiễm trái đất và nguồn nước sông, biển.

Đoạn 2: Những hành động của chính phủ giúp ngăn chặn tình trạng này:

- Introduce laws to limit emissions from factories: đưa ra luật giới hạn về khí thải từ các nhà máy.

- Innovate the public transport system and apply “green taxes” on private vehicles: cải tạo hệ thống giao thông công cộng và khuyến khích người dân sử dụng thay vì phương tiện cá nhân

Đoạn 3: Những hành động của từng cá nhân giúp khắc phục tình trạng này

- Take public transport rather than driving: sử dụng các phương tiện công cộng thay vì lái xe cá nhân

- Reusing and recycling as much as possible: tái chế và tái sử dụng nhiều nhất có thể

Kết bài:

Khẳng định lại cả chính phủ và mỗi người dân cần chung tay bảo vệ môi trường.


EXECUTING ESSAY PLAN

Mở bài:

Điền từ vào chỗ trống:

Since several ____________ problems have been caused by humans’ ______, we need to act responsibly to reduce the _______ that we are doing to the ______. This essay will explain environmental problems and what governments and individuals can do to ________ these problems.
Environmental Forces Damage Earth Address

Thân bài:

Sắp xếp câu thành đoạn hoàn chỉnh:

- Đoạn 1:

1. In addition, the increase in human population comes along with a huge quantity of waste, which contaminates the earth and pollutes rivers and oceans.

2. Global warming, which is well-known as a global issue because of its devastating effect on the environment, is a result of gas emissions from factories and exhaust fumes from vehicles.

3. Two of the threats to the environment are air pollution and waste.

- Đoạn 2:

1. Second, they could also innovate the public transport system to become more convenient and greener.

2. By this way, governments can encourage people to take public transport instead of driving, therefore reducing emissions.

3. On one hand, governments could reduce air pollution in many ways. First, they could introduce laws to put a limit on factories’ gas emissions or force companies to use renewable energy in production.

- Đoạn 3:

1. Also, people should purchase reusable products and recycle as much as possible to avoid releasing too much waste.

2. They can take buses and subways or other means of public transportation rather than driving, which could reduce the amount of exhaust fumes from vehicles.

3. For example, Vietnamese people are recommended to use resuable or paper bags when going shopping instead of plastic bags to cut down on plastic bags consumption.

4. On the other hand, individuals should also be responsible to lower down pollution level in their surroundings.

Kết bài:

Sửa lỗi sai trong đoạn:

In conclusion, both national governments or individuals must be understood the harmful impact they have on the environment and responsible to ease damage.


MODEL ESSAY

Since several environmental problems have been caused by humans’ forces, we need to act responsibly to reduce the damage that we are doing to the Earth. This essay will explain environmental problems and what governments and individuals can do to address these problems.

Two of the threats to the environment are air pollution and waste. Global warming, which is well-known as a global issue because of its devastating effect on the environment, is a result of gas emissions from factories and exhaust fumes from vehicles. In addition, the increase in human population comes along with a huge quantity of waste, which contaminates the Earth and pollutes rivers and oceans.

On one hand, governments could reduce air pollution in many ways. First, they could introduce laws to put a limit on factories’ gas emissions or force companies to use renewable energy in production. Second, they could also innovate the public transport system to become more convenient and greener. By this way, governments can encourage people to take public transport instead of driving, therefore reducing emissions.

On the other hand, individuals should also be responsible to lower down pollution level in their surroundings. They can take buses and subways or other means of public transportation rather than driving, which could reduce the amount of exhaust fumes from vehicles. Also, people should purchase reusable products and recycle as much as possible to avoid releasing too much waste. For example, Vietnamese people are recommended to use resuable or paper bags when going shopping instead of plastic bags to cut down on plastic bags consumption.
In conclusion, both national governments and individuals must understand the harmful impact they have on the environment and be responsible to ease damage.

(283 words)

USED VOCABULARY AND COLLOCATIONS:

- environmental problems: vấn đề về môi trường

- humans’ forces: tác động của con người

- global warming: sự nóng lên toàn cầu

- devastating effect: ảnh hưởn vo cùng nghiêm trọng

- gas emission: khí thải

- exhaust fumes: khí thải từ xe cộ

- renewable energy: năng lượng tái tạo

- public transport system: hệ thống giao thông công cộng

- to ease damage: giảm thiểu thiệt hại


USEFUL VOCABULARY AND COLLOCATIONS VOCABULARY

- Biodiversity (n) /ˌbaɪ.əʊ.daɪˈvɜː.sə.ti/
Meaning: sự đa dạng sinh học
Example: Biodiversity is of great importance in order to maintain stable ecosystems.

- Climate (n) /ˈklaɪ.mət/
Meaning: khí hậu
Example: Global warming is the main cause of global climate change.

- Conservation (n) /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/
Meaning: sự bảo tồn
Example: Forest conservation is necessary for maintaining the Earth’s ecosystem.

- Contamination (n) /kənˈtæm.ɪ.neɪt/
Meaning: sự làm nhiễm độc
Example: Water contamination issue leads to different health problems in developing countries.

- Deforestation (n) /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/
Meaning: sự phá rừng
Example: Deforestation is clearing Earth's forests on a massive scale, often resulting in damage to the quality of the land.

- Deplete (v) /dɪˈpliːt/
Meaning: làm cạn kiệt
Example: If we continue to deplete the earth's natural resources, we will cause serious damage to the environment.
- Disaster (n) /dɪˈzɑː.stər/
Meaning: thảm họa
Example: Some parts of the Earth have greatly been damaged by natural disasters in the past few years.

- Ecosystem (n) /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/
Meaning: hệ sinh thái
Example: Pollution can have disastrous effects on the balanced ecosystem.

- Endangered (adj) /ɪnˈdeɪn.dʒəd/
Meaning: gặp nguy hiểm
Example: Endangered animals and plants need serious protection by the governments.

- Environmental (adj) /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/
Meaning: thuộc về môi trường
Example: Human activities have caused many environmental problems in recent years.

- Erosion (n) /ɪˈrəʊ.ʒən/
Meaning: sự xói mòn
Example: Soil erosion is a major global environmental problem.

- Greenhouse (n) /ˈɡriːn.haʊs/
Meaning: nhà kính
Example: Greenhouse effect would stop heat escaping from the Earth into space, which consequently leads to global warming.

- Pollutant (n) /pəˈluː.tənt/
Meaning: chất gây ô nhiễm
Example: Sulphur dioxide is one of several pollutants released into the atmosphere from coal-fired power stations.

- Pollution (n) /pəˈluː.ʃən/
Meaning: ô nhiễm
Example: High level of air pollution in big cities is one of the most alarming problems.

- Rainforest (n) /ˈreɪn.fɒr.ɪst/
Meaning: rừng mưa nhiệt đới
Example: The Amazon rainforest contains the largest collection of living plants and animal species in the world."

COLLOCATIONS

- Environmental pollution
Meaning: sự ô nhiễm môi trường
Example: Environmental pollution is one of the greatest problems that the world is facing today.

- Air quality
Meaning: chất lượng không khí
Example: The air quality in Hanoi has gone down because of exhaust fumes from vehicles.

- to become extinct
Meaning: tuyệt chủng
Example: Many animal species have become extinct due to massive deforestation in the past decades.

- climate change
Meaning: Sự thay đổi khí hậu
Example: Climate change is one result of global warming.

- Greenhouse effect
Meaning: hiệu ứng nhà kính
Example: They claim that the floods are a result of the greenhouse effect.

- Environmentally friendly
Meaning: thân thiện với môi trường
Example: Environmentally friendly paper bags are now widely used in many supermarkets.

- Fossil fuels
Meaning: nhiên liệu hóa thạch
Example: In recent times, agriculture has become a major fossil fuel energy user.
- Heavy industry
Meaning: ngành công nghiệp nặng
Example: Recent years have seen a decline in heavy industry in the US and the UK.

- The ozone layer
Meaning: tầng ô-zôn
Example: The Earth’s ozone layer helps to protect living species from excessive ultraviolet radiations.

Wildlife conservation
Meaning: sự bảo vệ thiên nhiên
Example: The zoo has programs for research, environmental education, and wildlife conservation.

III. 2 BÀI MẪU KHÁC TOPIC ENVIRONMENT

Đề bài: 
Solving environment problems should be the responsibility of an international organization rather than each national government. Do you agree or disagree?

TOPIC ANALYSIS

KEY WORDS

- Create a major lifestyle shift: tạo ra một sự thay đổi lớn trong lối sống

- Environment problems, international organization or each nation → giải quyết vấn đề môi trường là trách nhiệm của những tổ chức quốc tế hay của mỗi quốc gia agree or disagree → đồng ý hay không đồng ý

XÂY DỰNG ĐỀ BÀI

Mình sẽ viết theo hướng không đồng ý

Đoạn 1: Vấn đề môi trường là trách nhiệm của mỗi quốc gia 

- Dù các vấn đề môi trường của các nước là giống nhau nhưng nguyên nhân dẫn đến điều đó là khác nhau; vì vậy, mỗi đất nước nên tự giải quyết vấn đề của mình.

- Ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường của mỗi đất nước cũng là khác nhau

- Ví dụ ưu tiên của các quốc gia đang phát triển là giảm ô nhiễm không khí do các hoạt động công nghiệp

Đoạn 2: Vấn đề môi trường là trách nhiệm của các tổ chức quốc tế

- Các vấn đề môi trường ở các quốc gia thực ra có liên quan chặt chẽ với nhau, vì vậy, sự phối hợp hành động của nhiều quốc gia là cần thiết.

- Các nước giàu nên hỗ trợ về mặt tài chính và công nghệ cho các quốc gia nghèo hơn trong việc đối mặt với những vấn đề về môi trường.

BÀI MẪU BAND 8.0

People hold different views about how to cope with environment problems. While some people argue that it is the duty of international organization, rather than a single country, to solve environment-related issues, I believe that both parties/ sides should join hands in solving this problem.

On the one hand, many countries may share the same environmental concerns; however, they would stem from various causes. Therefore, each nation should implement different policies and measures to address the problem. For example, over-exploitation of natural resources and deforestation are identified as the biggest culprit for desertification in the USA; whereas, the growing rate of desertified land in China has been mainly caused by rapid urbanization. In addition, the priority environmental issue is also varied in each country, calling for different approach and strategies to tackle the problem. To illustrate, in emerging economies such as Vietnam, reducing the worrying level of air pollution from industrial activities is of highest priority.

On the other hand, the problems that each government is experiencing are indeed interconnected, hence, concerted efforts by all nations are necessary. Thus, international organizations such as the United Nations play a vital role in promoting and coordinate global action to reduce carbon footprint and curb the global warming threat. Furthermore, wealthy countries should provide financial and technological support for poor nations in the fight against green issues, since the detrimental effects of environmental problems could spread beyond national borders. In other words, an international effort is needed to yield an efficient environment protection scheme.

In conclusion, while international organizations could exert huge impact on a global scale, the combination of international and governmental efforts would have even more profound influences on the environment.

(279 words)

ADVANCED VOCABULARY

1. share the same environmental concerns: cùng chia sẻ những mối lo ngại chung về môi trường

2. stem from: xuất phát từ

3. over-exploitatoin of natural resources: việc khai thác quá đà các tài nguyên thiên nhiên

4. desertification: sa mạc hóa

5. the growng rate of desertified land: gia tăng tỉ lệ đất bị sa mạc hóa

6. global action: hành động toàn cầu

7. modern road infrastructure: cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại

8. car commuter: những người di chuyển bằng ô tô

9. take up more space: chiếm nhiều không gian hơn

10. cause road deterioraiton: gây ra việc xuống cấp đường xá

11. road expansion: mở rộng đường

12. the financial burden: gánh nặng tài chính


Đề bài 2:

Some people say that it is possible for a country to be both economically successfull and have a clean environment. Orther disagree.Discuss both view and give your opinion

KEY WORDS

- Economically successful, clean environment, possible → chủ đề môi trường Thành công về mặt kinh tế có thể đi đôi với một môi trường trong sạch hay không?

- Discuss, opinion → Thảo luận và đưa ra ý kiến cá nhân

BRAINSTORMING

Đoạn 1: Phát triển kinh tế không đi đôi với bảo vệ môi trường

 Tốc độ đô thị hóa quá cao dẫn đến việc mất dần đất nông nghiệp

→ Các loài động vật tự nhiên mất đi môi trường sống

Khí thải từ các khu sản xuất ảnh hưởng đến không khí, nguồn nước một cách đáng báo động

→ Vì theo đuổi mục tiêu kinh tế bằng mọi giá nên Trung Quốc giờ đây cũng dẫn đầu trong việc ô nhiễm môi trường

Đoạn 2: Khẳng định rằng phát triển kinh tế và môi trường có thể đi đôi với nhau

 Trong thời đại công nghệ, các nhà khoa học đã biết cách khai thác nhiều nguồn năng lượng thay thế mà không gây hại đến môi trường như năng lượng mặt trời, gió, sóng biển… • Các quốc gia đã bắt tay nhau trong việc bảo vệ môi trường như cắt giảm ô nhiễm công nghiệp

→ ưu tiên việc phát triển bền vững, hơn lại rút cạn các nguồn tài nguyên, sẽ giúp nền kinh tế phát triển lâu dài

BÀI MẪU BAND 8.0

Sustainable development has gradually become a growing concern on a global scale. While some people believe that balancing economic growth and environment protection is nearly impractical, I am more convinced of the opposite views for the following reasons.

First, it is common for the society to be induced to think that economic progress is associated with pollutant emission growth and depletable resource consumption. For instant, accelerating urbanization, despite an important instrument for economic development, is one of the driving forces behind the loss of agricultural land. As a result, not only natural habitats that are home to wildlife is endangered but also arable land is shrinking due to urban expansion. In addition, exhaust emissions from manufacturing factories, consisting of harmful particles suspended in the air as well as heavier materials that remain on the surface are contaminating the environment at an alarming rate. The pursuit of high growth at all costs, for example of China - world’s second-largest economy could lead to severe pollution.

On the other hand, I still hold a strong belief that the combination of economic and environment sustainability is within our reach. In this era of high technology, scientists have developed multiple alternatives to replace traditional sources of exploitation in many fields. The rise of renewable energy from wind, sunlight or ocean waves would be the answer for escalating demand. What’s even more encouraging is the fact that many countries are joining hands and pooling their resources to cut down industrial pollution. Commitment to protect the environment and prioritize sustainable development over resource extraction would allow the economy to thrive in the long run.

In short, even though achieving economic goals is of utmost importance, each nation should incorporate environmental issues in the policy making process. Only then can human race exist in perfect harmony with nature.

(301 words)

ADVANCED VOCABULARY

1. sustainable development: phát triển bền vững

2. balance economic growth and environment protection: cân bằng sự phát triển kinh tế và việc bảo vệ môi trường

3. pollutant emission growth: sự gia tăng khí thải gây ô nhiễm

4. loss of agricultural land: sự mất dần đất nông nghiệp

5. urban expansion: việc mở rộng đô thị

IV. CÁC ĐỀ THAM KHẢO KHÁC

Đề 1: Human activity has had a negative impact on plants and animals around the world. Some people think that this cannot be changed, while others believe actions can be taken to bring about a change. Discuss both view and give our opinion.

Đề 2: Some people think the best way to solve global environment problems is to increase the cost of fuel. To what extent do you agree or disagree?

Đề 3: With increasing populations and ever growing urban centers, many countries are losing their natural beauty spots. What benefits are there to protecting places of natural beauty? How can this be solved?

Đề 4: Global environment issues are the responsibility of rich nations not of poorer nations. Do you agree with this opinion?

Đề 5: Many people believe that global environment problems should be dealt with internationally rather than domestically. What is your opinion?

Hy vọng với những chia sẻ về cách viết bài như trên, các bạn đã có nguồn tham khảo để bắt đầu phân tích, viết bài IELTS Writing Task 2 được tốt hơn. Đừng quên tham khảo các bài học khác như:

  • Chữa đề IELTS Writing Task 2 - Dạng Opinion Essay
  • IELTS Writing Task 2 - Topic HEALTHCARE

Đặc biệt là ngay trong tháng này thì IELTS Fighter hiện đang có chương trình ưu đãi học phí siêu hấp dẫn cho các bạn học viên mới, đừng bỏ qua nhé: