Man and Environment - mối quan hệ giữa con người và môi trường là một chủ đề đã tồn tại rất lâu trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng IELTS Fighter đến với loạt từ vựng và ví dụ về chủ đề Man and Environment để có thể mở rộng kiến thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường các bạn nhé. Bài viết có giải nghĩa, cách phát âm và ví dụ cho từng từ.

Animal /ˈænɪməl/ (n): động vật

Both children are real animal lovers.

Coal /kəʊl/ (n): than đá

How much coal was mined here?

Damage /ˈdæmɪdʒ/ (v): thiệt hại, gây hại

Many buildings were badly damaged during the war.

Destroy /dɪˈstrɔɪ/ (v): phá hủy

Most parts of the city were destroyedby bombs during the war.

Plough /plaʊ/ (v, n): cày, cái cày

Farmers start ploughing in the spring.

Recycle /riːˈsaɪkəl/ (v) tái sử dụng

The Japanese recycle more than half their waste paper.

The greenhouse effect / ðə ˈɡriːnhaʊs ɪfekt/ (n): hiệu ứng nhà kính

The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.

Global Warming /ˌɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ/ (n): sự nóng lên toàn cầu.

a conference on global warming

Disposal /dɪˈspəʊzl/ (n): bỏ đi, vứt đi

The council is responsible for waste disposal and street cleaning.

Zero carbon /ˌzɪərəʊ ˈkɑːbən/ (adj): không carbon

A zero-carbon house that uses no energy from external sources

Degraded ecosystems/ habitats/ the environment: làm suy thoái hệ sinh thái/ môi trường sống

Many ecosystem services are degraded by deforestation

Log forests/ rainforests/ trees: chặt phá rừng/ rừng nhiệt đới/ cây cối

Logging, process of harvesting trees, sawing them into appropriate lengths (bucking)

Wildlife reserve/ game reserve: khu bảo tồn động, thực vật

Rare animals should be protected in game reserve.

Natural environment: Môi trường tự nhiên

Legislation to protect the natural environment should be enacted due to enhanced greenhouse effect.

Air quality: chất lượng không khí

Living in the environment with high air quality can have a good impact on our health.

Pollution levels: lượng chất thải độc hại, mức độ ô nhiễm. 

Many factories are releasing waste illegally into air and water, which contributes to the increase of pollution levels.

Man-made disaster: những nguy hại và mất mát bị gây ra bởi hoạt động của con người.

Man-made disasters is a controversial issue, and people should pay more attention to find a solution for this problem.

Controversial: /ˌkɒntrəˈvɜːʃl/: gây tranh cãi

A controversial plan to build a new road has met with protests.

The ozone layer: /ˈəʊzəʊn leɪə(r)/: tầng ozon giúp bảo vệ trái đất khỏi những tia độc hại của mặt trời

A hole in the ozone layer was discovered over Antarctica

Marine ecosystem /məˈriːn ˈiːkəʊsɪstəm/: hệ sinh thái biển

Marine ecosystems are aquatic environments with high levels of dissolved salt.

Thermal pollution: ô nhiễm nhiệt

Many factories cause thermal pollution by releasing heat to the environment.

Noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

Many cities suffer from noise pollution

Visual pollution:  ô nhiễm cảnh quang

Electric wires in big cities cause visual pollution

Contamination: sự làm nhiễm độc

Factory waste causes contamination to water

Greenhouse effect: hiệu ứng nhà kính

Raising cattle causes greenhouse effect

Soil erosion: xói mòn đất

Soil erosion happens when we cut down trees

Deforestation /diːˌfɒrɪˈsteɪʃn/: phá rừng

The act of cutting down trees in the forest is called deforestation

Shortage/ the lack of: sự thiếu hụt

There is no shortage of (= there are plenty of) things to do in the town.

Contaminate (v): làm bẩn, làm ô nhiễm

a river contaminated by pollution

Deplete (v): tháo hết, rút hết ra, làm cho cạn kiệt

Food supplies were severely depleted.

Hy vọng các bạn đã có thêm cho mình những từ vựng thuộc chủ đề Man and Environment. Nếu các bạn còn có từ nào mới, hãy cmt xuống dưới bài viết này để cô và các bạn cùng biết nhé.