Bài viết tổng hợp loạt từ vựng liên quan đến chủ đề The World of Work - một chủ đề rất quen thuộc và đặc biệt quan trọng đối với các bạn học sinh cấp hai. Loạt từ vựng này bao gồm phát âm, các ví dụ liên quan.

 1. Cashier /kæʃˈɪr/ (n): thu ngân
 2. Janitor /ˈdʒæn.ə.t̬ɚ/ (n): nhân viên bảo trì, dọn dẹp tòa nhà
 3. Mechanic /məˈkæn.ɪk/ (n): thợ sửa xe
 4. Electrician /ilek'triʃn/ (n): thợ sửa điện
 5. Analyst /ˈæn.ə.lɪst/ (n): chuyên gia phân tích
 6. Actor /'æktə/: diễn viên
 7. Biologist /baɪˈɒləʤɪst/: nhà nghiên cứu về sinh vật học
 8. Caretaker /ˈkeəˌteɪkə/: người trông nom nhà cửa (khi chủ vắng mặt)
 9. Baker /'beikə/: người làm/bán bánh mì
 10. Dentist /'dentist/: nha sĩ
 11. Academic /ˌækəˈdemɪk/ (a): học thuật, giỏi các môn học thuật
 12. Administrator /ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/ (n): nhân viên hành chính
 13. Align /əˈlaɪn /(v): tuân theo, phù hợp
 14. Applicant /ˈæplɪkənt/ (n): người nộp đơn xin việc
 15. Apply /əˈplaɪ /(v): nộp đơn, đệ trình
 16. Apprentice /əˈprentɪs/ (n): thực tập sinh, người học việc
 17. Approachable /əˈprəʊtʃəbl/ (a): dễ gần, dễ tiếp cận
 18. Articulate /ɑːˈtɪkjuleɪt/ (a): hoạt ngôn, nói năng lưu loát
 19. Barista /bəˈriːstə/ (n): nhân viên làm việc trong quán cà phê
 20. Candidate /ˈkændɪdət/ (n): ứng viên đã qua vòng sơ tuyển
 21. Cluttered /ˈklʌtəd/ (a): lộn xộn, trông rối mắt
 22. Compassionate /kəmˈpæʃənət/ (a): thông cảm, cảm thông
 23. Colleague /ˈkɒliːɡ/ (n): đồng nghiệp
 24. Covering letter /ˌkʌvərɪŋ ˈletə(r)/: thư xin việc
 25. Dealership /ˈdiːləʃɪp/ (n): doanh nghiệp, kinh doanh
 26. Demonstrate /ˈdemənstreɪt/ (v): thể hiện
 27. Entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ (n): nhà doanh nghiệp, người khởi nghiệp
 28. Potential /pəˈtenʃl/ (a): tiềm năng
 29. Prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v): sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước
 30. Probation /prəˈbeɪʃn/ (n): sự thử việc, thời gian thử việc
 31. Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n): trình độ chuyên môn bằng cấp
 32. Recruit /rɪˈkruːt/ (v): tuyển dụng
 33. Relevant /ˈreləvənt/ (a): thích hợp, phù hợp
 34. Shortlist /ˈʃɔːtlɪst/ (v): sơ tuyển
 35. Specialise /ˈspeʃəlaɪz/ (v): chuyên về lĩnh vực nào đó
 36. Tailor /ˈteɪlə(r)/ (v): điều chỉnh cho phù hợp
 37. Trailer /ˈtreɪlə(r)/ (n): xe móc, xe kéo
 38. Tuition /tjuˈɪʃn/ (n): học phí
 39. Unique /juˈniːk/ (a): đặc biệt, khác biệt, độc nhất
 40. Well-spoken /ˌwel ˈspəʊkən/ (a): nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt
 41. Working conditions: (n) điều kiện làm việc

Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thêm vốn từ vựng tiếng Anh chủ đề The World of Work để áp dụng bài thi IELTS một cách hiệu quả nhất.! 

Xem thêm nha:

Từ vựng về các chuyên ngành học thuật trong IELTS Listening Part 3

Từ vựng IELTS thuộc chủ đề “Ngành Khí Tượng”