Với bất kì dạng bài nào trong Task 1, việc đa dạng hóa từ vựng rất quan trọng. Chúng ta không nên dùng một mẫu câu quá nhiều lần. Đối với các biểu đồ tròn, dùng các từ vựng để mô tả về phần trăm và tỉ lệ.

Các cụm hay gặp đó là "the proportion of…" hoặc "the percentage of…". Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các từ vựng mô tả phân số, bạn hãy xem các ví dụ sau đây nhé:

A large number of people

over a quarter of people

a small minority

A significant number of people

less than a fifth

This table presents some examples of how you can change percentages to fractions orratios:

Percentage Fraction

80%    four-fifths

75%    three-quarters

70%    seven in ten

65%    two-thirds

60%    three-fifths

55%    more than half

50%    half

45%    more than two fifths

40%    two-fifths

35%    more than a third

30%    less than a third

25%    a quarter

20%    a fifth

15%    less than a fifth

10%    one in ten

5%      one in twenty

 

Nếu số phần trăm không có con số chính xác như các ví dụ trên, bạn có thể sử dụng những cách sau để mô tả mà vẫn đảm bảo độ chính xác với biểu đồ gốc:

77%    just over three quarters

7%    approximately three quarters

49%    just under a half

49%    nearly a half

32%    almost a third

Percentage proportion / number / amount / majority /minority

75%-85%      a very large majority

65%-75%      a significant proportion

10%-15%      a minority

5%      a very small number

 

 Dưới đây là 3 phương pháp hữu dụng bạn có thể dùng khi mô tả phần trăm:

1. English speakers usually put the percentage at the start of the  sentence.

2. Use while, whereas or compared to (after a comma) to add a  comparison.

3. Use "the figure for" to add another comparison in the next sentence.

 

Bạn có thể áp dụng cách viết trong các ví dụ sau trong bài báo cáo của bạn:

- In 1999, 35% of British people went abroad for their holidays, while only 28% of Australians spent their holidays in a different country. The figure for the USA stood at31%.

- Around 40% of women in the UK had an undergraduate qualification in 1999, compared to 37% of men. The figures for the year 2000 rose slightly to 42% and 38%respectively.