archery

/ˈɑːrtʃəri/

bắn cung

billiards

/ˈbɪljərdz/

bi-a

bowling

/ˈbəʊlɪŋ/

bowling

caving

/ˈkeɪvɪŋ/

khám phá hang động

chess

/tʃes/

cờ

climbing

/ˈklaɪmɪŋ/

leo núi

cycling

/ˈsaɪklɪŋ/

đạp xe

darts

/dɑːrtz/

phi tiêu

embroidery

/ɪmˈbrɔɪdəri/

thêu thùa

fishing

/ˈfɪʃɪŋ/

câu cá

gardening

/ˈɡɑːrdnɪŋ/

làm vườn

golf

/ɡɑːlf/

golf

hiking

/ˈhaɪkɪŋ/

đi bộ đường dài

ice skating

/ˈaɪs skeɪtɪŋ/

trượt băng

jogging

/ˈdʒɑːɡɪŋ/

chạy bộ

orienteering

/ˌɔːriənˈtɪrɪŋ/

chạy địa hình điều hướng

painting

/ˈpeɪntɪŋ/

hội họa

parachute

/ˈpærəʃuːt/

nhảy dù

photography

/fəˈtɑːɡrəfi/

nhiếp ảnh

pottery

/ˈpɑːtəri/

làm đồ gốm

running

/ˈrʌnɪŋ/

chạy đua

scuba-diving

/ˈskuːbə daɪvɪŋ/

lặn có bình khí

skateboarding

/ˈskeɪtbɔːrdɪŋ/

trượt ván

snorkeling

/ˈsnɔːrklɪŋ/

lặn với ống thở

spelunking

/spəˈlʌŋkɪŋ/

khảo sát hang động

stamp collecting

/ˈstæmp kəlektɪŋ/

sưu tầm tem

walking

/ˈrʌnɪŋ/

đi bộ

woodcarving

/ˈwʊdkɑːrvɪŋ/

chạm khắc gỗ

Example

A: OK. Shall we start with your interests? What do you like doing best?

B: Umm… well, I like photography. I’ve got a professional camera. So I take it quite seriously. But I can’t really imagine belonging to a club to take photographs. I usually go on long walks on my own and take photos. So I like photography, but I wouldn’t want to join a club to do it.

A: OK, so what else do you like doing? Running?

B: Oh no! Not running! I like walking, but I hate running. I’m afraid the running club isn’t for me or the cycling club.