Ngày nay khi mà vấn đề ô nhiễm môi trường đang được toàn cầu quan tâm thì chúng ta cần phải trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường và cần phải nắm bắt được các từ vựng tiếng anh chuyên ngành môi trường thông dụng để có thể hiểu rõ và nhắn nhủ với những người bạn nước ngoài để cùng chúng ta chung tay bảo vệ môi trường xanh.

Tiếp nối series học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, trong bài viết này, luyện thi IELTS-Fighter xin gửi bạn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề môi trường giúp bổ trợ thêm vốn từ vựng cụ thể cho các bạn. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Từ vựng IELTS chủ đề môi trường

I. Danh từ về chủ đề môi trường:

1. Environmental pollution /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ /pəˈluː.ʃən/: ô nhiễm môi trường

2. Contamination /kənˈtæm.ɪ.neɪt/: sự làm nhiễm độc

3. Protection/preservation/conservation /prəˈtek.ʃən/ /ˌprez.əˈveɪ.ʃən//ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/: bảo vệ/bảo tồn

4. Air/soil/water pollution /eər//sɔɪl/ /ˈwɔː.tər/ /pəˈluː.ʃən/: ô nhiễm không khí/đất/nước

5. Greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/: nhà kính

6. Government regulation /ˈɡʌv.ən.mənt//ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/: Quy định của chính phủ

7. Shortage /ˈʃɔː.tɪdʒ/: sự thiếu hụt

8. Wind/solar power/energy /wɪnd//ˈsəʊ.lər/ /paʊər/ /ˈen.ə.dʒi/: năng lượng gió/mặt trời

9. Alternatives /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/: giải pháp thay thế

10. Solar panel /ˈsəʊ.lər/ /ˈpæn.əl/: tấm năng lượng mặt trời

11. Woodland/forest fire /ˈwʊd.lənd/ /ˈfɒr.ɪst/ /faɪər/: cháy rừng

12. Deforestation /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/: phá rừng

13. Gas exhaust/emission /ɡæs//ɪɡˈzɔːst/ /iˈmɪʃ.ən/ : khí thải

14. Carbon dioxin /ˈkɑː.bən//daɪˈɒk.sɪn/: CO2

15. Culprit (of)/ˈkʌl.prɪt/: thủ phạm (của)

16. Ecosystem /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/: hệ thống sinh thái

17. Soil erosion /sɔɪl/ /ɪˈrəʊ.ʒən/ : xói mòn đất

18. Pollutant /pəˈluː.tənt/: chất gây ô nhiễm

19. Polluter /pəˈluː.tər/: người/tác nhân gây ô nhiễm

20. Pollution /pəˈluː.ʃən/: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm

21. Preserve biodiversity /prɪˈzɜːv/ /ˌbaɪ.əʊ.daɪˈvɜː.sə.ti/: bảo tồn sự đa dạng sinh học

22. Natural resources /ˈnætʃ.ər.əl/ /rɪˈzɔːs/: tài nguyên thiên nhiên

23. Greenhouse gas emissions /ˈɡriːn.haʊs//ɡæs/ /iˈmɪʃ.ən/: khí thải nhà kính

24. A marine ecosystem /ə/ /məˈriːn/ /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/: hệ sinh thái dưới nước

25. The ozone layer /ˈəʊ.zəʊn ˌleɪ.ər: tầng ozon

26. Ground water /ˈɡraʊnd ˌwɔː.tər/ : nguồn nước ngầm

27. The soil /sɔɪl/ : đất

28. Crop /krɒp/ : mùa màng

29. Absorption /əbˈzɔːp.ʃən/: sự hấp thụ

31. Acid deposition /ˈæs.ɪd/ /ˌdep.əˈzɪʃ.ən/: mưa axit

32. Acid rain /ˈæs.ɪd/ /reɪn/ : mưa axit

33. Activated carbon /ˈæk.tɪ.veɪtɪd/ /ˈkɑː.bən/: than hoạt tính

34. Activated sludge /ˈæk.tɪ.veɪtɪd/ /slʌdʒ/ : bùn hoạt tính

35. Aerobic attached-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám

36. Aerobic suspended-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

35. Aerobic attached-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám

36. Aerobic suspended-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

 

II. Tính từ về chủ đề môi trường:

1.  Toxic/poisonous: độc hại

2.  Effective/efficient/efficacious: hiệu quả

3.  Thorny/head-aching/head splitting: đau đầu

4.  Serious/acute: nghiêm trọng

5.  Excessive: quá mức

6.  Fresh/pure: trong lành

7. Pollutive: bị ô nhiễm

 

III. Động từ về chủ đề môi trường:

1.  Pollute: ô nhiễm

2.  Dispose/release/get rid of: thải ra

3.  Contaminate/pollute: làm ô nhiễm/làm nhiễm độc

4.  Catalyze (for): xúc tác (cho)

5.  Exploit: khai thác

6.  Cut/reduce: giảm thiểu

7.  Conserve: giữ gìn

8.  Make use of/take advantage of: tận dụng/lợi dụng

9.  Over-abuse: lạm dụng quá mức

10. Halt/discontinue/stop: dừng lại

11. Tackle/cope with/deal with/grapple: giải quyết

12. Damage/destroy: phá hủy

13. Limit/curb/control: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát

14. Cause/contribute to climate change/global warming: gây ra/góp phần vào sự biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu

15. Produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions: tạo ra sự ô nhiễm/khí CO2/khí thải nhà kính

16. Damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs: phá hủy môi trường/hệ sinh thái dưới nước/tầng ozon/rặng san hô

17. Degrade ecosystems/habitats/the environment: làm suy thoái hệ sinh thái/môi trường sống

18. Harm the environment/wildlife/marine life: gây hại cho môi trường/đời sống tự nhiên/đời sống dưới nước

19. Threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction: đe dọa môi trường sống tự nhiên/hệ sinh thái ven bờ/giống loài có nguy cơ tuyệt chủng

20. Deplete natural resources/the ozone layer: làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên/tầng ozon

21. Pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans: làm ô nhiễm sống và hồ/luồng nước/không khí/bầu khí quyển/môi trường/đại dương

22. Contaminate groundwater/the soil/food/crops: làm ô nhiễm nguồn nước ngầm/đất/thực phẩm/mùa màng

23. Log forests/rainforests/trees: chặt phá rừng/rừng nhiệt đới/cây cối

24. Address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change: giải quyết/chống lại/ xử lí những đe dọa/ảnh hưởng/tác động của biến đổi khí hậu

25. Fight/take action on/reduce/stop global warming: đấu tranh/hành động/giảm/ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu

26. Limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí, nước, bầu khí quyển, môi trường

27. Cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions: giảm sự ô nhiễm hoặc lượng khí thải nhà kính

29. Offset carbon/CO2 emissions: làm giảm lượng khí thải carbon/CO2

30. Reduce (the size of) your carbon footprint: làm giảm (kích cỡ của) dấu chân carbon của bạn.

31. Achieve/promote sustainable development: đạt được/thúc đẩy sự phát triển bền vững

32. Preserve/conserve biodiversity/natural resources: bảo tồn/ giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên

33. Protect endangered species/a coastal ecosystem: bảo vệ chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng/hệ sinh thái ven bờ

34. Prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems: ngăn chặn sự xói mòn đất/sự đánh bắt cá quá mức/sự phá hủy rừng trên diện rộng/sự tàn phá hệ sinh thái

35. Raise awareness of environmental issues: nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường

36. Save the planet/the rainforests/an endangered species: cứu lấy hành tinh/những khu rừng nhiệt đới/loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Trên đây là toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề môi trường. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho bạn một nguồn kiến thức mới mẻ giúp củng cố vốn từ vựng tiếng Anh của bạn.