Thì Quá khứ hoàn thành và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai thì gây nhiều khó khăn cho học viên khi luyện IELTS.

Tương tự như bài học trước chúng ta đã học về thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn các bạn xem lại bài học Unit 3: Present perfect, Present perfect continuous.

Hôm nay, bài viết sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát và cơ bản nhất để các bạn có thể dễ dàng phân biệt và sử dụng 2 thì quá khứ này một cách chính xác và hiệu quả.

Past perfect tense

(Thì Quá khứ hoàn thành)

1. Structure (Cấu trúc)

 

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + had PII

She had already eaten by the time he left.

Câu phủ định

S + hadn’t (had not) + PII

She hadn’t been into piano till she was nineteen.

Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ

Had + S + PII?

Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Had Tim come back yet?

Yes, he had. / No, he hadn’t.

Câu nghi vấn bắt đầu bằng từ để hỏi Wh- 

Wh- + had (not) + S + PII?

What had she done to stop the fight?

2. Usage (Cách sử dụng)

Cách sử dụng

Ví dụ

Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ

The police came when the robber had gone away.

Diễn tả một hành động trước một thời gian xác định trong quá khứ

I had finished my homework before 10 o’clock last night.

Sử dụng trong cấu trúc Wish để thể hiện ước muốn trái ngược với điều đã xảy ra trong quá khứ

I wish you had told me about that.

Sử dụng trong câu điều kiện loại III

If I had known that, I would have acted differently.

3. Sign (Dấu hiệu nhận biết)

Một số từ, cụm từ có thể được sử dụng để nhận biết Thì Quá khứ hoàn thành: when, by the time, until, before, after…

Past perfect continuous tense

(Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

1. Structure (Cấu trúc)

 

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + had been + V-ing

Jane had been studying for 4 hours when he came home.

Câu phủ định

S + hadn’t been + V-ing

She hadn’t been working when her boss arrived.

Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ

Had + S + been V-ing?

Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Had your brother been waiting for Jane when you met him?

Yes, he had. / No, he hadn’t.

Câu nghi vấn bắt đầu bằng từ để hỏi Wh- 

Wh- + had (not) + S + been V-ing?

What had you been looking for the whole morning?

2. Usage (Cách sử dụng)

Cách sử dụng

Ví dụ

Diễn tả một hành động kéo dài liên tục tới trước một hành động khác trong quá khứ

We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot and steamy when she came in.

Diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ

Abby had been running for over an hour before 8pm.

Diễn tả một hành động là nguyên nhân của một vấn đề trong quá khứ

Her eyes were red and swollen because she had been crying.

Diễn tả một hành động xảy ra để chuẩn bị cho một hành động khác

John had been preparing the speech for weeks and he was ready for the election.

3. Sign (Dấu hiệu nhận biết)

Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn có thể được nhận biết thông qua một số từ, cụm từ như: since, for, how long, by the time, prior to that time, until then,…

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu thêm về hai thì quá khứ khá giống nhau này rồi, các bạn cùng ghi nhớ nhé. Nếu có vướng mắc gì, các bạn có thể viết câu hỏi ở dưới. Ielts-fighter rất sẵn lòng giải đáp. Còn bây giờ, cùng luyện một số bài tập nhé!

Bạn có thể tìm hiểu thêm về bài học tiếp theo: 

Thì hiện tại hoàn thành với công thức bài tập chi tiết

Thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ tiếp diễn

Các thì trong tiếng Anh - Công thức và bài tập có đáp án