I. REVIEW

Completing Notes/Summaries không phải là một dạng bài tập quá khó nếu có chiến thuật đúng đắn và luyện tập thường xuyên. Hôm nay hãy cùng IELTS-Fighter ôn lại chiến thuật làm bài cho dạng bài tập này và cùng thử sức với một Mini Passage các bạn nhé.

Ở phần bài tập này, chúng ta có thể được cung cấp một danh sách hoặc phải tự tìm từ để điền vào các Notes/ Summaries. Chiến thuật làm bài phần này sẽ là:

 

- Lưu ý số lượng từ có thể điền vào một vị trí

- Cố gắng dự đoán đáp án

- Dự đoán loại từ cần điền (Noun/ Verb/ Adjective/ Adverb)

- Xác định xem đáp án sẽ đi chung với những từ khóa nào

- Tìm từ đồng nghĩa (synonyms) /paraphrases các từ khóa đấy

Bây giờ chúng ta cùng luyện tập bằng một đoạn văn ngắn nhé:

 

II. MINI PASSAGE

Herschel's care was the hallmark of a great observer; he was not prepared to jump any conclusions. Also, to be fair, the discovery of a new planet was the last thought in anybody's mind. But further observation by other astronomers besides Herschel revealed two curious facts. For comet, it showed a remarkably sharp disc; furthermore, it was moving so slowly that it was thought to be a great distance from the sun, and comets are only normally visible in the immediate vicinity of the sun. As its orbit came to be worked out the truth dawned that it was a new planet far beyond Saturn's realm, and that the 'reviewer of the heavens' had stumbled across an unprecedented prize. Herschel wanted to call it georgium sidus (Star of George) in honour of his royal patron King George III of Great Britain. The planet was later for a time called Herschel in honour of its discoverer. The name Uranus, which was first proposed by the German astronomer Johann Elert Bode, was in use by the late 19th century.

Uranus is a giant in construction, but not so much in size; its diameter compares unfavourably with that of Jupiter and Saturn, though on the terrestrial scale it is still colossal. Uranus' atmosphere consists largely of hydrogen and helium, with a trace of methane. Through a telescope the planet appears as a small bluish-green disc with a faint green periphery. In 1977, while recording the occultation 1 of a star behind the planet, the American astronomer James L. Elliot discovered the presence of five rings encircling the equator of Uranus. Four more rings were discovered in January 1986 during the exploratory flight of Voyager 2 2 , In addition to its rings, Uranus has 15 satellites ('moons'), the last 10 discovered by Voyager 2 on the same flight; all revolve about its equator and move with the planet in an east—west direction. The two largest moons, Titania and Oberon, were discovered by Herschel in 1787. The next two, Umbriel and Ariel, were found in 1851 by the British astronomer William Lassell. Miranda, thought before 1986 to be the innermost moon, was discovered in 1948 by the American astronomer Gerard Peter Kuiper.

 

Complete each of the following statements with a name from the Reading Passage.
Write your answers in boxes 1-4 on your answer sheet.


The suggested names of the new planet started with ........ (1) ........, then ........ (2) ......., before finally settling on Uranus. The first five rings around Uranus were discovered by ........ (3) ......... From 1948 until 1986, the moon ........ (4)........ was believed to be the moon closest to the surface of Uranus

 

III. DISCUSSION

Bây giờ chúng ta bắt đầu tư duy nhé:

Đáp án là các tên, không giới hạn số lượng từ cho mỗi đáp án.

 

(1) Cần một cái tên, dự đoán là danh từ riêng và sẽ đứng đầu trong chuỗi tên của hành tinh này.

-->> Đáp án: georgium sidus (Star of George)

 

(2) Cần một cái tên, xuất hiện sau đó vì trong đề yêu cầu “then”. Tuy nhiên, chúng ta không kỳ vọng đoạn văn trên dùng đúng từ này mà có thể thay thế bằng các Synonyms hoặc Paraphrases

-->> The planet was later for a time called Herschel. Đoạn văn dùng từ “later

-->> Đáp án: Herschel

 

(3) Cần một cái tên xuất hiện cùng các từ “five rings” và “discovered”. Lưu ý các từ khóa này có thể được paraphrases bằng những synonyms khác.

-->> The American astronomer James L. Elliot discovered the presence of five rings encircling the equator of Uranus

-->> Đáp án: James L. Elliot

 

(4) Cần một cái tên xuất hiện cùng với “moon”, nhưng quan trọng nhất là “closest” hoặc một synonyms của nó

-->> Miranda, thought before 1986 to be the innermost moon, was discovered in 1948 by the American astronomer Gerard Peter Kuiper.

-->> Đáp án: Miranda

 

Completing notes/summaries không phải là một phần khó. Quan trọng nhất đối với dạng bài tập này là khả năng bắt keyword và tìm synonym/paraphrase keyword đó. Do đó khi học từ các bạn chú ý luyện tập paraphrase hoặc tìm synonym của từ đó nữa nhé

Chúc các em học tốt <3