Trường đại học không chỉ là nơi để bạn tích lũy kiến thức chuyên ngành, đây còn là nơi tạo cơ hội để các bạn rèn luyện thêm các kĩ năng mềm của mình. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng bất kể kĩ năng nào thì cũng có thể được tạo thành từ 2 yếu tố: Lí thuyết và thực hành. Những bài phát biểu trong bài thi IELTS chủ yếu ở dưới dạng cung cấp lý thuyết: “How to….”. Cụ thể ngày hôm nay, chúng tao cùng tìm hiểu, làm thế nào để có thể trở thành một sinh viên xuất sắc – How to be a successful student nhé!

Thông thường trong các bài How to…, bao giờ người nói cũng chia thành các bước rất rõ ràng:

First/ To start with ….

Next,….

Then,….

Finally/ Last,…

Vì thế đây là một dạng dễ theo dõi và dễ thở đối với cả những bạn mới học. Hỏi nhỏ này, làm thế nào để học hành thành tài trong trường đại học nhỉ?

“Theo quan điểm của bài thi IELTS”, đây là một việc rất đơn giản, gồm 3 bước:

Bước 1: Understand yourself – Hiểu về bản thân mình, bao gồm:

Personality /pəːsəˈnalɪti/ / character /ˈkarəktə/ (n): tính cách

Strength /strɛŋθ/ (n): điểm mạnh >< weakness /ˈwiːknəs/ (n) : điểm yếu

Relationship /rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp// network /ˈnɛtwəːk/ (n): các mối quan hệ

Bước 2: Set a goal – Xác định mục tiêu

Ngoài từ goal, các bạn cũng có thể dùng từ Objective /əbˈdʒɛktɪv/. Ngoài ra, có những người với khả năng nhìn xa hơn sẽ dùng từ vision /ˈvɪʒ(ə)n/ – tầm nhìn hoặc mission /ˈmɪʃ(ə)n/ – Sứ mệnh

Các mục tiêu ấy nên:

Reachable /ˈriːtʃəb(ə)l/ (a) = attainable /əˈteɪnəbl/  (a) = achievable /əˈtʃiːvəb(ə)l/ (a) : có thể đạt được, khả thi >< unreachable = unattainable = unachievable   

 Các mục tiêu gồm : short-term – ngắn hạn và long-term – dài hạn. Các mục tiêu ngắn hạn sẽ được phân nhỏ hơn nữa thành weekly goal – mục tiêu tuần và daily goal – mục tiêu ngày. Việc làm này đảm bảo bạn có thể thực hiện hiện những big projects – dự án lớn và không bị miss the deadline – trễ hạn, giống như là không gặp phải tình trạng nước đến chân mới nhảy vậy. Từ đó, các bạn có thể build your personal plan - xây dựng kế hoạch cá nhân cho phù hợp

Bước 3: Start to do it – Bắt đầu thực hiện

Sau khi đã có kế hoạch, một việc cũng rất quan trọng là bạn biến kế hoạch thành hiện thực. Một vài lời khuyên của các chuyên gia IELTS:

  1. Reward /rɪˈwɔːd/ yourself: tự thường bản thân khi làm được điều gì đó
  2. Work with a friend and encourage each other: Làm việc cùng bạn và khuyến khích lẫn nhau
  3. Be in control and stick to your plan: Hãy tự chủ và làm theo đúng kế hoạch. Đôi khi có những cám dỗ chúng ta như một bộ phim hay, một bài hát mới… nhưng việc quan trọng là chúng ta vẫn làm theo kế hoạch đã định sẵn.
  4. Review and check your completed tasks: Xem xét và kiểm tra lại những côn việc bạn đã hoàn thành
  5. Mark unfinished tasks with a future day: Đánh dấu những việc chưa làm vào một ngày khác

Vậy là chỉ có 3 bước rất cơ bản để việc học tập trở nên hiệu quả hơn rồi. Bây giờ cùng cầm bút lên để viết những kế hoạch của bản thân nhé.