Liên từ là các từ dùng để liên kết giữa các ý trong câu lại với nhau. Trong Writing, một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng nhất là sự liền mạch của đoạn văn. Ngoài việc đảm bảo là các câu của bạn không "đấu đá" lẫn nhau, bạn còn phải thêm vào các từ liên kết để làm nổi bật mối quan hệ giữa các câu. Hôm nay hãy cùng IELTS Fighter tìm hiểu về cách sử dụng liên từ linh hoạt trong IELTS Writing task 2 nhé.

 

Writing task 2 - Các liên từ dễ dùng trong Writing


Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về những mối quan hệ có thể của các câu. Giữa 2 câu với nhau, có 2 mối quan hệ chính là: bổ sung và tương phản.
a. Mối quan hệ bổ sung:

Hãy nhìn vào hai câu sau:
My wife is beautiful. She cooks very well.
Câu đầu nói về một phẩm chất tốt (+) của my wife là "beautiful". Câu sau cũng nói về một phẩm chất tốt nữa là "cooks very well". Vậy mối quan hệ của hai câu này là bổ sung. Chúng có cùng một thái độ tích cực.

Dưới đây là một ví dụ hai câu tiêu cực bổ sung cho nhau:
My boss is short-tempered. He is mean and overbearing.
Hai câu này cùng nói về các phẩm chất tiêu cực, đó là: short-tempered, mean và overbearing.

b. Mối quan hệ Tương phản


Ngược lại với mối quan hệ bổ sung, đương nhiên sẽ là tương phản. Đây là trường hợp hai câu có 2 luồng ý kiến trái chiều nhau: My husband is not handsome. He makes a lot of money.
=> Phẩm chất "not handsome" (không đẹp trai) là một phẩm chất tiêu cực (-), nhưng "makes a lot of money" (kiếm nhiều tiền) lại là tích cực (+). Thế nên, giữa hai câu này phải có một mối quan hệ tương phản.

Còn bây giờ, hãy cùng nghiên cứu về các liên từ thông dụng nên được dùng trong IELTS Writing task 2 nhé.
Với hai mối quan hệ ở trên, chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm liên từ chính là nhóm bổ sungtương phản.

a. Liên từ Bổ sung: có rất nhiều liên từ bổ sung, và chúng có các chức năng rất khác nhau, mặc dù cùng là bổ sung.
- Thêm một đặc điểm mới: Additionally/Furthermore. Đây là 2 liên từ tiêu biểu dùng để thêm vào một đặc điểm mới cho danh từ mới nói ở câu trước. Ví dụ: Shopping is a waste of time. Furthermore, it costs a lot of money.
- Giải thích đặc điểm ở câu trước: In fact/Actually. Để giải thích, cho ví dụ minh hoạ cho một điều đã khẳng định ở câu trước, hai cụm "thực tế là..." này có thể được đặt ở đầu câu tiếp theo: Shopping is a waste of time. In fact, it takes most of our free time.
- Dẫn đến một kết quả/kết luận: Therefore. Khi muốn dùng câu trước làm một nguyên nhân và câu tiếp theo là một kết quả, bạn có thể dùng từ "therefore" (bởi vậy) ở đầu câu sau:
Shopping is a waste of time. Therefore, we should spend less time shopping.

b. Liên từ Tương phản: Các từ tương phản có 2 chức năng chính là: thể hiện điều ngược lại hoặc thể hiện 1 mặt khác của vấn đề:
- Thể hiện điều ngược lại: However/ Nevertheless
Shopping is a waste of time. However, it is a lot of fun.
=> Mua sắm rất tốn thời gian. Tuy nhiên, nó lại rất vui.
Chúng ta có thể thấy là "tốn thời gian" là (-), còn "vui" là (+).
- Thể hiện mặt khác của vấn đề: Contrarily/ In contrast/ On the other hand
Chúng ta dùng câu này để khai thác một khía cạnh khác của vấn đề mà chúng ta đang nói tới.
Shopping is a waste of time. On the other hand, studying is a good use of time.
Các từ ở trên đều là các từ đặt ở đầu câu, rất dễ dùng. Bạn chỉ cần viết từ đấy + dấu phẩy là đã tạo ra quan hệ của câu rồi. Tuy nhiên, có một cách khác để tạo quan hệ cho câu: kết hợp chúng làm một.


c. Liên từ biểu hiện Mối quan hệ nguyên nhân/kết quả: Các bạn có thể sử dụng một từ khá quen thuộc là
"because" hoặc các từ tương đương như "because of", "thanks to", "due to", nhưng nhớ là sau 3 cụm này là một cụm danh từ, còn sau "because" là một câu.
Shopping is a waste of time. Therefore, we should spend less time shopping.
=> Because shopping is a waste of time, we should spend less time shopping.
Các bạn chú ý là trong tiếng Việt chúng ta nói "Bởi vì..., vậy nên..." nhưng trong tiếng Anh, dấu phẩy đã thay thế từ "vậy nên" rồi nên bạn sẽ không nói lại nữa mà chỉ bắt đầu vế mới luôn.

d. Liên từ biểu hiện Mối quan hệ 2 chiều: Ngoài cách nói "on the other hand", các bạn còn có thể nối 2 câu và
nói "Trong khi A như thế này, B lai như thế này"
Shopping is a waste of time. On the other hand, studying is a good use oftime.
=> While shopping is a waste of time, studying is a good use of time.
Ở trên là các liên từ cơ bản để bạn có thể bắt đầu luyện tập Task 1 và 2. Trong quá trình viết, bạn hãy cố gắng sắp đặt các câu thế nào để có thể sử dụng được các liên từ, tránh đặt các câu không liên quan/ nói về các vấn đề khác nhau cạnh nhau nhé.

Chúc các bạn học tốt cùng với IELTS Fighter!