Thoải mái về mặt vật chất: to be comfortable as regards materialism??

Một học sinhđã viết với ý như thế này trong bài IELTS Writing, bạn có thể chỉ ra câu này gặp vấn đề gì không: "Parents nowadays tend to immerse themselves in their work in order that their offspring’s life is assuredly comfortable as regards materialism." 

Có thể thấy ý của bạn này trong tiếng Việt là: Các phụ huynh ngày nay có xu hướng đắm chìm vào công việc để cuộc sống của con cái họ được đảm bảo cảm thấy thoải mái về mặt vật chất.

 

Log in

create an account