Luyện tập IELTS Reading theo dạng câu hỏi

Nâng cao trình độ IELTS Reading của bạn mỗi ngày

Bạn đang sử dụng điện thoại ?

Nếu có nhu cầu làm bài luyện tập, bạn hãy dùng Be Ready IELTS trên máy tính để bàn hoặc laptop để có những trải nghiệm tốt nhất nhé.
Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

True/False/Not Given & Yes/No/Not Given

Quyết định xem thông tin trong câu hỏi là True (đúng)/ False (sai)/ Not Given (không được đề cập); hoặc Yes (có)/ No (không)/ Not Given (không được đề cập)

Multiple choice

Chọn 1 đáp án chính xác trong số 4 đáp án mà đề bài cho

Matching paragraph

Thông tin trong câu hỏi được đề cập ở đoạn văn nào của bài đọc

Matching heading

Chọn heading thích hợp cho từng đoạn văn trong bài đọc

Matching feature (Categorisation/Classification)

Phân loại thông tin trong câu hỏi vào trong số các nhóm được cho

Matching sentence ending

Làm thành câu hoàn chỉnh bằng cách ráp nửa đầu của câu với nửa sau của câu được cho theo 1 danh sách

Sentence completion

Chọn từ vựng trong bài đọc để điền vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh

Summary/ Note completion

Hoàn thiện một đoạn tóm tắt (summary) hoặc đoạn ghi chú (note) bằng cách chọn từ vựng trong bài đọc hoặc từ vựng cho sẵn

Table completion

Chọn từ vựng trong bài đọc để hoàn thiện một bảng thông tin (table)

Flow-chart completion & Label diagram

Chọn từ vựng trong bài đọc để hoàn thiện một quy trình nào đó (flow-chart) hoặc để vào từng ô tương ứng của các bước/quá trình/chú thích của một biểu đồ (diagram)

Short-answer questions

Trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin chi tiết nào đó trong bài

List selection

Chọn 2 hoặc 3 đáp án chính xác từ danh sách đáp án đề bài cho.

Log in

create an account