Luyện Speaking Part 3 - Luyện IELTS Miễn Phí

Luyện Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3 - Thực hành trả lời chuyên sâu các câu hỏi phức tạp

Đây cũng là phần thi được đánh giá khó nhất trong cả 3 phần thi. Trong đó:

  • Thời gian: 4 - 5 phút
  • Nôi dung: câu hỏi của phần Part 3 sẽ liên quan đến chủ đề của Part 2.
  • Đặc điểm các câu hỏi sẽ mang tính trừu tượng và không liên quan tới trải nghiệm cá nhân như 2 phần thi trước. Ví dụ:
    • Do you think grammer is important when you learn a foreign language.
.

Liên Kết Chia Sẽ

Nhà Tài Trợ

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyielts/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account