BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING PART 1 - THÁNG 9-12/2019

Part 1 có 14 chủ đề mới so với đề của quý trước. Thông thường giám khảo sẽ giữ lại khoảng 50% và cập nhật mới 50%.

1. WORK/STUDY

Do you work or are you a student?

(dành cho các bạn học sinh/sinh viên)

(dành cho các bạn đi làm)

(Dành cho các bạn học sinh) What is your favourite subject?

(Dành cho các bạn học sinh) Are there any subjects that you don't like?

(Dành cho các bạn học sinh) What do you want to do in the future?

(Dành cho các bạn học sinh) Who do you prefer, your high school friends or your teachers?

(Dành cho các bạn sinh viên) Why did you choose that college course/major?

(Dành cho các bạn sinh viên) What your course is about?

(Dành cho các bạn sinh viên) What do you like about your course? / Do you like your course?

(Dành cho các bạn sinh viên) What do you dislike about your course?

(Dành cho các bạn học sinh/ sinh viên) Do you prefer to study in the mornings or in the afternoons?

(Dành cho các bạn học sinh/ sinh viên) Do you prefer to study alone or study in a group?

(Dành cho các bạn sinh viên) Are you looking forward to working? (Why?/ Why not?)

(Dành cho các bạn sinh viên) Where do you want to see yourself in 10 years?

(Dành cho các bạn đi làm) Why did you choose that job?

(Dành cho các bạn đi làm) Do you think it is a good place to work? / Do you like your job? / What do you dislike about your job? (Nội dung trả lời các câu hỏi này sẽ tương tự nhau)

(Dành cho các bạn đi làm) Do you think that job made you change?

(Dành cho các bạn đi làm) Would you like to change your job in the future?

(Dành cho các bạn đi làm) Do you prefer working alone or with others? Why?

(Dành cho các bạn đi làm) How many hours do you work every day/ every week?

(Dành cho các bạn đi làm) What do you do to increase productivity at work?

(Dành cho các bạn đi làm) Where do you want to see yourself in 10 years?

(Dành cho các bạn đi làm) Do you miss being a student?

(Dành cho các bạn đi làm) What do you do after work?

 

Log in

create an account