Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Region map/ Floor plan

Region map: 2 bản đồ ở 2 thời điểm khác nhau của cùng 1 khu vực, ví dụ: town/village/city centre

Floor plan: 2 sơ đồ tầng ở 2 thời điểm khác nhau của 1 toà nhà nào đó, ví dụ: art gallery, sports centre, museum

Log in

create an account